Romans 1

Pol Rom bin bɨ kɨrop mɨj ñu kɨl tɨkak

Yad Pol. Krais Jisas wög gɨ ñeb bɨ ne mɨdebin. God yɨp ag lek, Krais Jisas mɨnɨm tep dad ameb bɨ alap mɨdebin. God ne yɨp dek, God mɨnɨm tep ak dad ajpin. Pen mɨnɨm tep nɨbak, God bɨrarɨk nep bɨ mɨnɨm agep ne okok kɨrop agek, kɨri God Mɨnɨm ak Mɨnɨm Sɨŋ ak ñu kɨl tɨkɨl aglak rek nep gak. Mɨnɨm Sɨŋ ñu kɨl tɨkɨl aglak nɨbak, kɨri God Ñɨ ne mɨnɨm ak nep aglak. Karɨp lɨm ar wagɨn aul lak ak, bɨ nak Depid tɨkek, tɨk dam dapɨl gɨl, nop tɨk dolak. Pen ne ke God, ne ke bɨ sɨŋ yɨb, ne kɨmɨl warɨkak ak me, kɨlɨs ke yɨb nɨbak nɨŋɨl nɨpɨn, ne God Ñɨ ne yɨb, Bɨ Kɨb cɨn Jisas Krais.

Jisas Krais yɨp yɨmɨg nɨŋɨl dɨ tep gak. Jisas Krais yɨb ne ar amnaŋ, agɨl, God bɨ okok abe yɨp abe ag lɨl agak, nɨbi lɨm dai okok tɨgoŋ tɨgoŋ bin bɨ magɨlsek yɨb kɨrop Jisas mɨnɨm tep ag ñem, kɨri mɨnɨm tep nɨbak nɨŋ dɨl, ageb rek nep gɨnɨmel, agak. Pen nɨbi Rom bin bɨ mɨdebɨm sɨŋak, God nɨbep ak rek nep Jisas Krais bin bɨ ne ke ag lak.

Nɨb ak, nɨbep Rom kai, God, bin bɨ yad mɨdelaŋ, agɨl, dɨ mɨdmagɨl yɨb lɨp okok, nɨbep mɨj aul ñu kɨl tɨkebin. Bapi God, Bɨ Kɨb Jisas Krais, nɨbep dɨ tep gɨl, kod mɨd tep ger me, nɨbi kapkap mɨd tep gɨnɨmɨb.

Pol taun kɨb Rom amnin, agɨl, gos ak nɨŋak

Mɨnɨm ned agnɨg gebin ak, nɨbi Jisas Krais nɨŋ dɨpɨm ak, bin bɨ karɨp lɨm gol pɨs pɨs okok magɨlsek kesɨm nɨbak nɨŋɨl agel ameb. Nɨb ak, yad Jisas Krais nop sobok gɨl, God nop tep agebin. Yad God Ñɨ ne mɨnɨm tep ak, gos ar nokɨm ak nep nɨŋɨl kɨlɨs gɨl, ag ñɨ ajɨl, God nop wög gebin. God ne nɨŋɨp, yad nop sobok gɨl, per nep yɨb nɨbep agebin. God ne kanɨb yɨkek, nɨbi mɨdebɨm sɨŋak am nɨŋnɨgain, agɨl, nop sobok gebin.

11 Jisas mɨnɨm tep ne ognap nɨbep ag ñen, God Kaun ne kaun nɨbep tap tep alap ñek, kaun nɨbep nab adaŋ kɨlɨs mɨdenɨmɨb, agɨl, nɨbi mɨdebɨm sɨŋak am nɨŋnɨm, agɨl gos ak per nɨŋebin. 12 Pen ar nɨbak nep mer. Yad onɨgain ak, yad Jisas Krais nɨŋ dɨpin rek nɨŋɨl, nɨbi kaun nɨbep nab adaŋ kɨlɨs dɨl, Jisas Krais nop nɨŋ dɨ kɨlɨs yɨb gɨnɨgabɨm. Pen nɨg aknɨb rek, nɨbi Jisas Krais nɨŋ dɨpɨm rek nɨŋɨl, yad ak rek nep kaun yad nab adaŋ kɨlɨs dɨl, Jisas Krais nop nɨŋ dɨ kɨlɨs yɨb gɨnɨgain.

13 Ai mam sɨkop. Yad nɨbep am nɨŋnɨm, agɨl, gos ak per nɨpin ak pen kanɨb ma mɨdek. Amɨl, Jisas Krais mɨnɨm tep ak ag ñen, nɨbi mɨnɨm tep ak nɨŋɨl, ageb rek nep nɨŋ dɨl, Jisas Krais nop nɨŋ dem, ne nɨbep tɨg asɨk yoknɨmɨŋ, ag gos nɨpin. Lɨm dai ke ke okok, bin bɨ ognap nab kɨrop okok gɨnek rek, am nab nɨbep sɨŋak ak rek nep gɨpnep.

14 Pen Jisas Krais yɨp dɨ komɨŋ yokak ak me, yad gos nɨpin yad tap dai mɨdeb. Yad bin bɨ okok mɨnɨm tep ne ak ag ñɨnɨm. Grik bin bɨ okok abe, Grik bin bɨ mer okok abe, bin bɨ ñu kɨl nɨpal okok abe, bin bɨ ñu kɨl ma nɨpal okok abe, kɨrop magɨlsek mɨnɨm tep ne ak ag ñɨnɨm, agɨl, gos ar ak nɨpin. 15 Nɨb ak me, yad nɨbi taun kɨb Rom mɨdebɨm sɨŋak ak rek nep, am Jisas mɨnɨm tep ak nɨbep ag ñɨnɨm, agɨl, gos nokɨm ak nep nɨpin. 16 Jisas Krais mɨnɨm tep ne ak God kɨlɨs sek ageb ak me, bin bɨ mɨnɨm nɨbak nɨŋ denɨgal ak, mɨnɨm tep nɨbak kɨrop tɨg asɨk yoknɨgab; Juda bin bɨ okok abe, Juda bin bɨ mer okok abe, kɨrop magɨlsek tɨg asɨk yoknɨgab. Nɨb ak, yad Jisas mɨnɨm tep ne ak gos nɨŋɨl, gos sek nep mɨdebin. 17 Jisas mɨnɨm tep ak nɨŋɨl nɨpɨn, God ne titi gɨl bin bɨ tap si tap tɨmel gɨpal okok kɨrop bin bɨ tep yad, agnɨgab. Bin bɨ okok kɨri gɨ tep gɨpal ak nɨŋɨl, God kɨrop bin bɨ komɨŋ tep yad, ma agnɨgab; kɨri Jisas mɨnɨm tep ak nɨŋ dɨpal ak nɨŋɨl, kɨrop bin bɨ komɨŋ tep yad, agnɨgab. Ar nɨbak nep, God Mɨnɨm ñu kɨl tɨkɨl aglak, “Bin bɨ God Mɨnɨm ageb rek nɨŋ dɨnɨgal okok, God kɨrop bin bɨ tep yad, agek, kɨri komɨŋ yɨb mɨdenɨgal,” agak.

Bin bɨ Jisas Krais nop ma nɨŋ dɨnɨgal okok mɨnɨm kɨb nɨŋnɨgal

18 Bin bɨ God Mɨnɨm nɨŋɨd nɨplap ak pen bin bɨ ognap God nop gos ma nɨŋɨl, gɨ tɨmel gɨl, God Mɨnɨm nɨŋɨd ak pak karɨkpal. Nɨb ak me, God ne kal juɨl, kɨrop mɨnɨm kɨb agnɨg geb. 19 God ne tigep Bɨ rek mɨdeb ak, ne ke mɨseŋ lek nɨpal. 20 Ne bɨrarɨk ped okok lɨm dai aul gɨ lak ñɨn ak tɨkek, ne God kɨlɨs sek yɨb per per mɨdeb ak mɨseŋ mɨdek nɨpal. God ne tap tari tari gɨ lak okok nep nɨŋɨl, ne tigep Bɨ rek mɨdeb ak nɨplap. Ma nɨŋenɨgal ak, tap kɨri. 21 Nɨb ak, God nop nɨpal ak pen nop tep agɨl, yɨb nop ak agel ar ma amɨb. Gos abramek nɨŋɨl, saköl ñagɨl, kɨslɨm gɨp okok rek mɨdebal. 22 Cɨn bin bɨ gos tep nɨŋobɨn, apal ak pen kɨri bin bɨ saköl rek mɨdebal. 23 God per mɨdeb ak nop saköl gɨl, tap yokop ognap dɨl, bin bɨ rek gɨ lɨl, kɨmɨn yakɨr rek gɨ lɨl, soiŋ sarau rek gɨ lɨl, tap nɨb okok, god cɨn, agɨl, sobok gɨpal. 24 Nɨg gel, God kɨrop kɨrɨg gek, kɨri gos tɨmel yɨb nɨŋɨl, bin si bɨ si gɨl, nag tɨmel ar nɨbak amɨl, mɨb goŋ kɨri ke gɨ tɨmel gɨpal.

25 God Mɨnɨm nɨŋɨd ak kɨrɨg gɨl, mɨnɨm esek nɨŋ dɨpal. God tap gɨ lak okok nep sobok gɨl, ne tap gɨ lak okok nep yɨb agel ar amɨb. Pen God ne tap magɨlsek gɨ lak ak, yɨb nop nep agel ar ambkop. Yɨb nop nep per per nep agon ar amnaŋ. Nɨb aknɨb rek tep.

26 Kɨri nɨg gɨlɨg gɨ tɨmel yɨb gelak ak me, God kɨrop kɨrɨg gek, tap nabɨŋ yɨb gɨp ar ak nep gɨ mɨdebal. Bin okok, bɨ yɨpɨd gɨl dɨ mɨdep rek kɨrɨg gɨl, bin ognap eip nag tɨmel ar ognap gɨpal. 27 Bɨ okok ak rek nep, bin yɨpɨd gɨl dɨ mɨdep rek kɨrɨg gɨl, bɨ alap bɨ alap nop nɨŋek mab rek yɨnek, bɨ okok mɨb goŋ kɨrop ke nep gɨ tɨmel yɨb gɨpal. Nɨg gɨl pen yur dɨpal.

28 Kɨsen God mɨnɨm ma nɨŋnɨgabɨn, agɨl, gos nɨŋlak ak me, God kɨrop kɨrɨg gek, tap tɨmel tap ma gep kɨrop mɨdmagɨl pɨlɨs gɨ ñeb okok nep gɨpal. 29 Pen kɨrop tap tɨmel gep ar ak gos nokɨm ak nep lek, kɨri tɨmel yɨb nep gɨlɨg gɨ, tap okok cɨn nep mɨdeŋ, agɨl, gos ak nɨŋlɨg gɨ, abramek gɨ tɨmel gɨlɨg gɨ, gɨpal. Bin bɨ tap tep kɨri okok cɨn rek ma lɨp, agɨl, gos tɨmel nɨŋɨl, cɨp ñagɨl, pen pen gɨl, esek agɨl, gos tɨmel nep nɨpal. Pen, nep agɨp yɨp agɨp, agɨl, 30 bin bɨ ag juɨl, God nop mɨlɨk kal nɨŋɨl, bin bɨ ag sɨkol gɨl, cɨn nep bin bɨ kɨb ag gos nɨŋlaŋ, agɨl, yɨb kɨri ak ke dap ranbal. Gos kɨsen nɨb ar ognap nɨŋɨl gɨ tɨmel gɨn, agɨl, gos kɨri nɨbak nep nɨpal. Nonɨm nap mɨnɨm apal ak tɨb jupal. 31 Kɨri gos tɨmɨd ma lɨp. Mɨnɨm ke ag lɨpal ar ak kɨsen ma gɨpal. Ñɨ pai amɨlgon apɨlgon kɨri ke okok mɨdmagɨl ma lɨpal. Bin bɨ ognap kɨrop nɨŋel, yɨmɨg ma gɨp. 32 Gɨpal nɨbak, God mer agek yur kɨb dep ak nɨpal ak pen kɨri ke gɨl aka bin bɨ ognap eip gɨl, ak gɨ tep gɨpɨn, agɨl apal.

Copyright information for `KMHM