Romans 10

Isrel bin bɨ, cɨn ke lo mɨnɨm ar nɨbak kɨsen gɨn, agɨl gɨ damɨl ap yap paklak

Mɨdemam yad okok. Gos kɨlɨs yɨp owɨp ak, God bin bɨ yad Isrel kai kɨrop dɨ komɨŋ yoknɨmɨŋ, agɨl, nop per nep sobok gɨlɨg gɨ mɨdebin. Yad kɨri gɨpal rek nɨŋɨl nɨpin, cɨn God bin bɨ ne mɨdojɨn, agɨl, kɨlɨs yɨb gɨpal ak pen gos nɨŋ tep gɨl ma gɨpal. “Krais kɨmak rek, God cɨnop, ‘Bin bɨ asɨŋ ma mɨdeb yad,’ agnɨgab,” agɨl gos ak nɨplap ak pen ar nɨbak nɨŋ tep ma gɨl, gos kɨri ke ar ak nep nɨŋɨl aglak, “Cɨn lo ar ak gon amenɨgab ak, God bin bɨ tep ne mɨdonɨgabɨn,” aglak. Nɨb ak, lo mɨnɨm ar nɨbak kɨsen gɨn, agɨl gɨ damɨl, kɨsen ap yap paklak. Krais gak nɨbak, mɨñi lo ak kɨr gɨp. Nɨb ak me, bin bɨ an an Jisas mɨnɨm tep ak nɨŋ dɨnɨgal okok, God kɨrop magɨlsek, bin bɨ asɨŋ ma mɨdeb yad, agnɨgab.

Bin bɨ karɨp lɨm tɨgoŋ tɨgoŋ magɨlsek komɨŋ amnɨmel rek lɨp

God Mɨnɨm ak, Mosɨs mɨnɨm ognap ñu kɨl tɨkɨl, lo mɨnɨm dɨl asɨŋ ma mɨdeb rek mɨdenɨgal mɨnɨm ar ak agɨl, Isrel kai kɨrop agak, “Lo mɨnɨm ak dɨl, ageb rek nep gɨl me, komɨŋ amnɨgabɨm,” agak. God Mɨnɨm ak, Mosɨs mɨnɨm ognap ñu kɨl tɨkɨl, Krais nop nɨŋ dɨl asɨŋ ma mɨdeb rek mɨdenɨgal mɨnɨm ar ak agɨl, Isrel kai kɨrop agak, “Nɨbi, ‘Bɨ an ar alaŋ amnɨgab?’ ma agnɨmɨb,” agak. (Mɨnɨm agak ak wagɨn ak me, kɨri am seb kab ar alaŋ sɨŋak nɨb Krais nop poŋ dɨl ma donɨgal.) Nɨb aknɨb rek nep, “Nɨbi, ‘Bɨ an cɨp kaun karɨp mɨdeb mok okpi amnɨgab?’ ma agnɨmɨb,” agak. (Mɨnɨm agak ak wagɨn ak me, kɨri am cɨp kaun karɨp mɨdeb mok okpi nɨb Krais nop poŋ dɨl ma donɨgal.) Pen God Mɨnɨm dai nɨbak, Mosɨs mɨnɨm ar ognap tari tari ñu kɨl tɨkɨl Isrel kai kɨrop agak. Ne agak, “Mɨnɨm magɨl nɨbak par okok ma mɨdeb. Mɨnɨm magɨl nɨbak mɨdmagɨl nab kɨri adaŋ mɨdeb per apɨm ar ak nep,” agak. Mosɨs ne Jisas mɨnɨm tep, mɨnɨm nɨŋ dep nɨbak nep agak. Mɨnɨm tep nɨŋ dep nɨbak nep cɨn per nep ag ñɨbɨn me ak.

Nɨb ak, God gek Jisas warɨkɨp, agɨl gos ak nɨŋ mɨdɨl, “Jisas ne Bɨ Kɨb yad,” mɨseŋ agnɨgabɨm ak, God nɨbep bin bɨ asɨŋ ma mɨdeb yad, agɨl, nɨbep dɨ komɨŋ yoknɨgab. 10 Pen tari, nɨbi gos mɨdmagɨl nab nɨbi adaŋ mɨnɨm tep ne nɨŋ dɨnɨgabɨm ak, God nɨbep bin bɨ asɨŋ ma mɨdeb yad agnɨgab. Meg mɨgan nɨbi mɨnɨm tep nɨbak agɨl, bin bɨ okok mɨseŋ ag ñɨnɨgabɨm ak, God nɨbep dɨ komɨŋ yoknɨgab. 11 Ar nɨbak rek, Aisaia ne God Mɨnɨm dai alap ñu kɨl tɨkɨl agak, “Bin bɨ nop nɨŋ dɨnɨgal okok, God nop nɨŋɨl nabɨŋ ma dɨnɨgal,” agak. 12 Juda bin bɨ okok, Juda bin bɨ mer okok, ke ke ma mɨdebal. Bɨ Kɨb ne bin bɨ okok nɨb okok nɨb magɨlsek Bɨ Kɨb nokɨm nep mɨdeb. Bin bɨ okok nɨb okok nɨb an an nop sobok gɨnɨgal okok, kɨrop dɨ tep yɨb gɨnɨgab. 13 Ar nɨbak nep, bɨ nak Joel, God Mɨnɨm dai alap ñu kɨl tɨkɨl agak, “Bin bɨ an an Bɨ Kɨb nop, yɨp dɨ komɨŋ yokan, agɨl ag nɨŋel, kɨrop dɨ komɨŋ yoknɨgab,” agak. 14 Pen kɨri Bɨ Kɨb nop ma nɨŋ dɨnɨgal ak, kɨri nop titi gɨl sobok gɨnɨgal? Pen kɨri Jisas mɨnɨm tep ak peyɨg ma nɨŋnɨgal ak, kɨri titi gɨl mɨnɨm tep nɨbak nɨŋ dɨnɨgal? Pen bin bɨ ognap apɨl Jisas mɨnɨm tep ar ak ma ag ñɨnɨgal ak, kɨri titi gɨl mɨnɨm nɨbak peyɨg nɨŋnɨgal? 15 Pen bin bɨ Krais Jisas nɨŋ dɨpal okok kɨrop ma ag yoknɨgal ak, kɨri titi gɨl amnɨgal? Ar nɨbak nep, Aisaia ne God Mɨnɨm dai alap ñu kɨl tɨkɨl agak, “Bin bɨ mɨnɨm tep dopal okok, kɨri gɨ tep yɨb gɨpal,” agak.

16 Pen Isrel bin bɨ Krais Jisas mɨnɨm tep ak nɨŋlak okok ognap ma nɨŋ dɨlak. Mɨnɨm ar nɨbak nep, Aisaia ne God Mɨnɨm dai alap ñu kɨl tɨkɨl agak, “Yad mɨnɨm tep nak ak kɨrop ag ñɨbin pen bɨ an nɨŋ dɨp?” agak. 17 Nɨb ak, bin bɨ ognap God mɨnɨm ag ñel, bin bɨ nɨŋɨl mɨnɨm nɨbak nɨŋ dɨnɨgal. Pen God mɨnɨm ag ñel, nɨŋ dɨnɨgal ak, Krais mɨnɨm tep me ak. 18 Pen Isrel kai mɨnɨm nɨbak ma nɨŋlak aka tari? Mer yɨb! Nɨŋlak. Kɨri ned nɨŋlak ak me, Depid ne God Mɨnɨm dai alap ñu kɨl tɨkɨl agak,

“Kɨri karɨp lɨm tɨgoŋ tɨgoŋ magɨlsek amɨl,
mɨnɨm nɨbak ag ñɨbal;
kɨri mɨnɨm ag ñel,
karɨp lɨm okok tɨgoŋ tɨgoŋ magɨlsek yɨb amɨb,” agak.
19 Pen yad ag nɨŋeb alap sek mɨdeb: Isrel kai mɨnɨm nɨbak nɨŋɨl wagɨn ak ma nɨŋlak aka tari? Mer yɨb! Wagɨn ak nɨŋlak. Mosɨs ne God mɨnɨm agak ak dɨl, God Mɨnɨm dai alap ñu kɨl tɨkɨl agak,

“Yad bin bɨ saköl sek mɨgan ognap kɨrop dɨl, dɨ tep gen,
nɨbi Isrel bin bɨ kɨrop mɨlɨk kal nɨŋɨl,
God cɨnop rek nɨb ma gɨp, agɨl nɨŋnɨgabɨm,” agak.
20 Aisaia ne God mɨnɨm agak ak dɨl, God Mɨnɨm dai alap ñu kɨl tɨkɨl mɨseŋ yɨb agɨl agak,

“Bin bɨ yɨp nɨŋɨn agɨl ma pɨyo nɨpal okok
yɨp pɨyo nɨpal;
kɨri yɨp nɨŋɨn agɨl ma ag nɨpal
pen yad ke kɨrop mɨseŋ len yɨp nɨpal,” agak.
21 Pen Isrel gɨpal rek, Aisaia ne God mɨnɨm agak ak dɨl, God Mɨnɨm dai alap ñu kɨl tɨkɨl agak,

“Yad per bɨ nɨŋeb kɨri rek mɨdɨl,
‘Yɨp owɨm!’ apin pen yɨp ma opal.
Kɨri aleb aleb ñɨl,
gos kɨri ke nɨpal rek nep gɨpal,” agak.
Copyright information for `KMHM