Romans 11

God Isrel bin bɨ kɨrop pɨs nep ma kɨrɨg gɨp

Nɨb ak, yad ag nɨŋeb alap mɨdeb: God Isrel bin bɨ okok kɨrop pɨs nep kɨrɨg gɨp aka? Mer yɨb! Kɨrop pɨs nep ma kɨrɨg gɨp. Yad Pol ak rek nep Isrel nɨb bɨ alap. Ebraham tɨkek, tɨk damɨl, Benjamin nop tɨklak; Benjamin pen tɨk dam dapɨl gak wagɨn ak, yad mɨdebin.

Pen God bin bɨ bɨrarɨk nep nɨŋɨl, bin bɨ yad mɨdenɨmel, ag gos nɨŋak bin bɨ okok kɨrop ma kɨrɨg gɨp. Kɨri bɨ Ilaija nop kesɨm dɨl God Mɨnɨm ñu kɨl tɨklak ak bɨr nɨpɨm. Ilaija God nop sobok gɨl agak, “Isrel bin bɨ okok magɨlsek nep kɨrɨg gɨl, bɨ mɨnɨm nak agep okok kɨrop ñag pak lɨl, kab kɨnaŋ gɨl tap pak nep sobok gep kab okok, pag jɨsɨpɨk masɨpɨk gɨ yokpal. Yad ausek nep mɨdebin ak pen yɨp ak rek nep, ñag pak lɨn, agɨl, yɨk dad ajebal,” agak. Agek, God nop pen agak, “Bɨ yad koŋai yɨb nep sepen tausan rek (7,000) mɨdebal okok, Bal god tom ak nop, ‘Bɨ kɨb cɨn,’ agɨl, nop ma sobok gɨpal,” agak.

Nɨb ak rek, God bin bɨ yɨmɨg yɨb gɨp ak me, ne cɨnop bin bɨ Isrel yokop bad alap yɨmɨg nɨŋɨl ag lek mɨdobɨn. Cɨnop yɨmɨg nɨŋɨl dɨp nɨbak, lo ar ak gonok aka tap ognap ke gonok nɨŋɨl ma dɨp. Cɨnop yokop yɨmɨg nɨŋɨl dɨp ag gos nɨpɨn ak, pen cɨn tap alap ke gon cɨnop dopkop, cɨn nɨg gos ma nɨpnop. Bin bɨ Isrel kɨlɨs yɨb gɨl pɨyo nɨŋ damɨl ma dɨlak. God bin bɨ kɨrop dɨnɨgain agɨl ag lak bin bɨ okok nep dɨlak. God ne ke gek, bin bɨ ognap mɨnɨm ne ak nɨŋɨl ma nɨŋlak.

Ar nɨbak nep, Mosɨs God Mɨnɨm dai alap ñu kɨl tɨkɨl agak,

“God ne gek, kɨri wɨsɨn kɨnɨl,
udɨn jɨk jɨk gɨ mɨdelak;
ne gek, kɨrop udɨn kwoi gek,
udɨn ma nɨŋelak;
ne gek, kɨrop saköl ñagek,
mɨnɨm peyɨg ma nɨŋelak;
nɨbak nep mɨd damɨl,
mɨñi aknɨb rek nep mɨdebal,” agak.
Pen Depid God Mɨnɨm dai alap ñu kɨl tɨkɨl agak,

“Kɨri per tap kɨb ñɨbal ak,
kɨrop waknaŋ gon rek dɨ cɨcɨ dɨnɨmɨŋ.
Amnɨn ag gos nɨŋnɨgal kanɨb nɨbak pɨs nep pɨlɨŋ gɨnɨmɨŋ.
Nɨb ak, kɨri gɨ tɨmel gɨpal ak, kɨri pen dɨnɨmel.
10 Udɨn kɨri kwoi gek udɨn ma nɨŋnɨmel.
Mɨker kɨb apek per koslam kɨd pak dad ajenɨmel,” agak.

God Juda bin bɨ mer okok dɨp

11 Pen Isrel kai ap yap pakpal ak, pɨs nep ap yap ma pakpal. Kɨri tap si tap tɨmel gɨlak rek, God kɨrop kɨrɨg gɨl, Juda bin bɨ mer okok kɨrop dɨp. Dɨp nɨbak, “Isrel kai, ‘Cɨnop rek nɨg gɨl ma dɨp,’ agɨl nɨŋlaŋ,” agɨl gɨp.

12 Pen Isrel kai tap si tap tɨmel gelak rek, bin bɨ karɨp lɨm tɨgoŋ tɨgoŋ tap tep yɨb dɨpal. God Isrel kai kɨrɨg gak rek, Juda bin bɨ mer okok tap tep yɨb dɨpal. Nɨb ak, God bin bɨ Isrel dɨ komɨŋ yoknɨgab ñɨn ak, bin bɨ ne okok magɨlsek tap tep tep yɨb dɨnɨgal.

13 Yad mɨñi nɨbep Juda bin bɨ mer okok agebin. Krais Jisas yɨp, “Juda bin bɨ mer okok kɨrop mɨnɨm tep yad ag ñɨnɨmɨn,” agak ak me, nɨbep Juda bin bɨ mer okok Jisas mɨnɨm tep ak ag ñɨ mɨden yɨp tep gɨp. 14 Pen yad nɨbep Jisas mɨnɨm tep ak ag ñen nɨpek, bin bɨ yad ke Isrel ognap nɨŋɨl, “God kɨrop dɨp rek cɨnop ma dɨp,” agɨl nop apenɨmel ak, yɨp tep yɨb gɨnɨgab. 15 God Isrel kai kɨrop kɨrɨg gak rek, Juda bin bɨ mer okok kɨrop, bin bɨ yad, agɨl, dɨp. Nɨb ak, kɨsen Isrel kai kɨrop dek, cɨp kɨmɨl kauyaŋ warɨknɨgal ak rek gɨnɨgab.

16 Kɨri bred dai alap God nop sobok gɨ ñenɨgal ak, bred magɨl magɨlsek God tap ne. Kɨri agnɨgal, “Mab olip wagɨn ak God mab wagɨn ne,” agnɨgal ak, tam lɨl lek pak kɨd kɨd amnɨgab ak abe God tap ne.

17 Pen God ne mab olip lek kɨd ned nɨb okok sak yokɨl, nɨbep olip lek be okok nɨb rek dapɨl jɨm ñek, jɨm ñɨl mɨdebɨm. Nɨb ak me, mab olip ned nɨb ak komɨŋ mɨdɨl lɨm epi nɨb ñɨg ak dek, lek kɨsen nɨb ak mɨd tep gɨp. 18 Nɨbi mab lek ned nɨb ak, lek yokop, agɨl gos ak ma nɨŋnɨmɨb. Nɨbi nɨŋnɨmɨb, nɨbi mab lek kɨsen nɨb ak ñɨg dɨl mab wagɨn ak ma ñɨbɨm; mab wagɨn epi ñɨg dɨl nɨbep mab lek aŋek ñɨb. 19 Nɨbi agnɨgabɨm, “God ne, ‘Olip lek be okok nɨb dapɨl tɨg jɨm ñɨnɨm,’ agɨl, olip lek ned nɨb okok sak yokek, kau nɨbak dɨl mɨdobɨn,” agnɨgabɨm. 20 Mɨnɨm nɨbak nɨŋɨd agnɨgabɨm ak pen nɨŋ tep gɨnɨmɨb. Isrel kai Krais nop ma nɨŋ del, kɨrop kɨrɨg gak; nɨbi pen Krais nop nɨŋ dem, nɨbep dak. Pen nɨbi nabɨŋ dɨl, yɨb nɨbi ke agem ar ma amnɨmɨŋ. 21 Tari gɨnɨg: God mab olip lek ned nɨb okok sak yokak rek, nɨbep ak rek nep gɨnɨmɨŋ rek lɨp.

22 God ne bɨ sain tep yɨb ak pen ne bɨ kɨlɨs yɨb rek mɨdeb. Bin bɨ nop kɨrɨg gɨlak okok kɨrop bɨ kɨlɨs rek lɨl kɨrɨg gak. Pen nɨbep kapkap sain tɨkɨl, mɨdmagɨl lɨl, dak. Nɨbi nɨg gɨl Krais nop nɨŋ dɨlɨg gɨ mɨdenɨgabɨm ak, ne nɨbep kapkap sain tɨkɨl, mɨdmagɨl lɨlɨg gɨ mɨdenɨgab. Pen Isrel kai kɨrop gak rek, cɨnop ak rek nep gɨnɨmɨŋ rek lɨp, agɨl, nɨŋ tep gɨnɨmɨb. 23 Isrel bin bɨ nɨb okok kɨsen Krais nop nɨŋ denɨgal ak, God kɨrop dɨ pak jɨm ñɨnɨgab. God kɨrop dɨ pak jɨm ñɨnɨmɨŋ rek lɨp. 24 Pen tari, nɨbep mab olip lek be okok nɨb dapɨl, mab olip yɨmɨb pak jɨm ñek mɨdebɨm ak, olip lek yɨpɨd gɨl okok kauyaŋ pak jɨm ñɨnɨg, pak jɨm ñɨnɨgab.

Kɨsen Isrel bin bɨ magɨlsek kɨrop dɨnɨgab

25 Pen ai mam sɨkop. Yɨb nɨbi ke agem ar amnɨmɨŋ rek lɨp. Nɨb ak, mɨnɨm ned ma nɨŋolɨgɨpɨn alap nɨbep agnɨg gebin. Isrel bin bɨ koŋai nep mɨñi udɨn kwoi rek mɨdebal ak pen per nɨg ma gɨnɨgab. God Juda bin bɨ mer okok kɨrop dɨnɨgain, agɨl gos nɨŋak, bin bɨ okok magɨlsek dɨnɨgab. 26 Bin bɨ nɨb okok dɨ sakɨl, kɨsen Isrel bin bɨ kɨrop magɨlsek dɨ komɨŋ yoknɨgab. Mɨnɨm ar nɨbak rek, God mɨnɨm agak ak dɨl God Mɨnɨm dai alap ñu kɨl tɨkɨl aglak,

“God agak,
‘Jekop kɨgɨn yɨp kɨrɨg gɨlak okok
kɨrop dɨ komɨŋ yoknɨgab Bɨ ak,
taun kɨb Saion nɨb onɨgab.
27 Yad kɨrop eip mɨnɨm kɨlɨs nɨŋɨd agnek rek,
tap si tap tɨmel gɨpal gac ak lɨg gɨ yoknɨgain,’ agak,” aglak.
28 Isrel kai Krais ma nɨŋ dɨlak rek, kɨri God kaual maual ne mɨdebal. Pen nɨbi Krais nɨŋ dɨl, mɨñ mɨñ gɨlɨg gɨ mɨdebɨm. Pen God bɨrarɨk nep Isrel kai nɨsed acɨk kɨri Ebraham Aisak Jekop bɨ okok kɨrop mɨnɨm kɨlɨs nɨŋɨd agak ak nɨŋɨl, God Isrel kai mɨdmagɨl lɨlɨg gɨ nep mɨdeb. 29 God ne tap tep alap ñɨl, kɨsen gos kɨsen nɨb nɨŋɨl, tap tep nɨbak ma adɨk dɨnɨgab. Nɨb aknɨb rek nep, God ne, gɨnɨgain, agɨl, mɨnɨm kɨlɨs nɨŋɨd agenɨgab, kɨsen gos kɨsen nɨb nɨŋɨl, ke ma gɨnɨgab. Mɨnɨm agnɨgab ak ma kɨrɨg gɨnɨgab. Agnɨgab rek nep gɨnɨgab.

30 Nɨbi ned God mɨnɨm agak ak dɨ yokölɨgɨpɨm pen kɨsen Isrel bin bɨ God mɨnɨm ne kɨrɨg gel, nɨbep pen yɨmɨg nɨŋɨl dɨ tep gek, ne eip mɨd tep gɨpɨm. 31 God nɨbep yɨmɨg nɨŋɨl dak ak, Isrel bin bɨ nɨŋel, mɨlɨk yapek, Krais mɨnɨm tep ak dɨ yoklak, pen kɨsen God kɨrop ak rek nep yɨmɨg nɨŋɨl dɨnɨgab.

32 Nɨb ak nɨpɨn, Isrel bin bɨ okok abe, Juda bin bɨ mer okok abe, God mɨnɨm ne ak dɨ yoklak rek, God kɨrop magɨlsek nɨŋebir kɨrɨg gek, kɨri bɨ nagɨman rek mɨdɨl, tap si tap tɨmel gɨ dam dam dad amel, kɨsen kɨrop yɨmɨg nɨŋɨl dɨnɨgab.

God yɨb ne per agon ar amnaŋ

33 Nɨb ak, yad nɨpin, God tap magɨlsek nɨŋɨp;
gos ne gos tep yɨb.
God ne gos nɨŋ kɨd yɨb nɨŋ yɨkɨl,
ar nɨbak ke yɨb gɨp.
God ne gos nɨŋɨl,
tap nɨb nɨb gɨnɨgain, agɨl, gos tep nɨŋɨp rek,
bɨ alap gos tep aknɨb rek ma mɨdeb.
Cɨn God gos tɨmɨd ne nɨŋɨl,
ne ke gɨp rek gɨn, agɨl, ma gɨnɨgabɨn!
34 God Mɨnɨm ak ñu kɨl tɨkɨl aglak,

“Bin bɨ an, Bɨ Kɨb gos tep nɨŋɨp rek ak nɨŋɨp?
Bin bɨ an, Bɨ Kɨb nop, ‘Nak nɨg gan, nɨg gan,’ agnɨgab?
35 Pen bin bɨ an, tap tep alap God nop ñek, pen ñɨnɨmɨŋ?
Mer yɨb! Bin bɨ alap nop nɨg gɨnɨmel rek ma lɨp,” aglak.
36 Tari gɨnɨg: God ne tap okok magɨlsek gɨ lak;
kɨlɨs ne nep tap nɨb okok magɨlsek mɨdeb;
tap nɨb okok magɨlsek God nop mɨñ mɨñ gɨlɨg gɨ mɨdenɨmel.
Nɨb ak, yɨb ne ak per per nep agon ar amnaŋ!
Nɨb aknɨb rek tep.
Copyright information for `KMHM