Romans 12

God pɨs ar mɨdobɨn, agɨl, nop tep gɨnɨmɨŋ ar ak nep gem amnɨmɨŋ

Nɨb ak, ai mam sɨkop. God ne nɨbep yɨmɨg nɨŋɨl dɨp rek, nɨbi pen tap God nop sobok gɨ ñɨbal rek, mɨb goŋ gos tɨmɨd nɨbi ak, tap komɨŋ sek rek, tap sɨŋ rek, God nop ñɨnɨmɨb. Tap damɨl, God nop sobok gɨ ñɨbal okok, tap tɨmel tɨmel okok ma ñɨbal. Tap tep tep, tap alap ma gɨp okok nep nop ñel me, ne mɨñ mɨñ gɨl dɨp. Nɨg aknɨb rek me, God ne mɨb goŋ gos tɨmɨd cɨnop ke tap nop sobok gɨ ñɨbal rek dɨnɨmɨŋ, agɨl, nop nɨŋ dɨlɨg gɨ mɨdɨl, ageb ageb rek nep gɨnɨmɨb.

Pen bin bɨ lɨm ar wagɨn aul gos nɨŋɨl gɨpal nag ar ak rek ma gɨnɨmɨb. Pen God nop ag nɨŋem, ne nɨbep gos tep ñek, gos tɨmɨd mɨdmagɨl nɨbi nab adaŋ kɨsen nɨb lɨl, bin bɨ ke kɨsen nɨb rek lɨnɨmɨb. Nɨb ak, nɨbi nɨŋnɨgabɨm, cɨn titi gon, God nop tep gɨnɨmɨŋ. Nɨbi nɨŋnɨgabɨm kanɨb tari kanɨb tep yɨb; yɨpɨd gɨl nep gɨnɨgab ar ak nɨŋnɨgabɨm. Pen nɨbi nɨg gɨl nɨŋ tep gɨl, nɨb aknɨb rek nep gɨnɨgabɨm. God yɨp yɨmɨg nɨŋɨl dek, wög ne gɨpin. Nɨb ak, nɨbep magɨlsek agebin, cɨn bin bɨ kɨb, ag gos ma nɨŋnɨmɨb. God ne nɨŋ dep magɨl ak nɨbep ke nokɨm nokɨm ñɨb. Nɨb ak me, nɨbi nabɨŋ dɨl, cɨn tigep bin bɨ rek mɨdobɨn, agɨl nɨŋnɨmɨb.

Cɨn nɨpɨn, cɨn magɨlsek mɨb goŋ nokɨm mɨdeb ak pen dai dai ke ke koŋai nep mɨdeb. Dai okok wög ke ke mɨdeb; tob ak wög ne ak ke gɨp, ñɨnmagɨl ak wög ne ak ke gɨp, udɨn ak wög ne ak ke gɨp. Nɨb ak, wagɨn ke ke mɨdeb rek, wagɨn ke ke nep gɨpal.

Nɨb ak rek, cɨn Krais pɨs ar mɨdobɨn okok ak rek nep wög ke ke gɨpɨn ak pen bin bɨ kɨgɨn ne jɨm ñɨl nokɨm ak nep mɨdobɨn. God cɨnop nokɨm nokɨm yɨmɨg nɨŋɨl dɨ tep gɨl, tap tep cɨnop ke ke ñɨb rek, ar nɨbak nep nɨŋɨl gɨnɨgabɨn. God bin bɨ ognap tap tep ñɨl, mɨnɨm yad bin bɨ okok ag ñɨnɨmɨn, agenɨgab ak, ne God nɨŋ dep magɨl ñɨb rek ag ñɨnɨmɨŋ. God bin bɨ ognap tap tep ñɨl agnɨgab, bin bɨ okok wög ognap gɨ ñɨnɨmɨn, agenɨgab ak, bin bɨ okok wög ognap gɨ ñɨnɨmɨŋ. God bin bɨ ognap tap tep ñɨl agnɨgab, bin bɨ ñɨ pai bɨ okok mɨnɨm tep ognap ag ñɨnɨmɨn, agenɨgab ak, bin bɨ ñɨ pai mɨnɨm ag ñɨnɨmɨŋ. God bin bɨ ognap tap tep ñɨl agnɨgab, ai mam nak alap yɨrɨk gonɨmɨŋ ak, nop mɨnɨm ag ñɨ tep gek, ne gos tep nɨŋɨl mɨñ mɨñ gɨnɨmɨŋ, agenɨgab ak, ne aknɨb rek gɨnɨmɨŋ. God bin bɨ ognap tap tep ñɨl agnɨgab, bin bɨ okok mani tap okok ulep gɨp ak, kɨrop mani tap ognap ñɨnɨmɨn, agenɨgab ak, mani tap ognap abramek ñɨnɨmɨŋ. Bin bɨ ognap tap tep ñɨl agnɨgab, bin bɨ ognap kɨrop kod mɨdenɨmɨn, agenɨgab ak, ne gos nɨŋ tep gɨl kɨrop kod mɨdenɨmɨŋ. Bin bɨ ognap tap tep ñɨl agnɨgab, bin bɨ ognap kɨrop yɨmɨg nɨŋɨl dɨ tep gɨnɨmɨn, agnɨgab ak, ne mɨñ mɨñ gɨlɨg gɨ yɨmɨg nɨŋɨl dɨ tep gɨnɨmɨŋ.

Bin bɨ okok kɨrop mɨdmagɨl lɨnɨmɨb

“Bin bɨ okok kɨrop mɨdmagɨl lɨpɨn,” agɨl, esek ma agnɨmɨb; kɨrop mɨdmagɨl yɨb lɨl, dɨ tep yɨb gɨnɨmɨb. Tap si tap tɨmel gep magɨl ak nop kaual maual nɨbi rek mɨlɨk kal nɨŋnɨmɨb. Pen kɨlɨs gɨl nag tep ar ak nep dɨ rɨb gɨnɨmɨb. 10 Bin bɨ ai mam sɨkop pen pen mɨdmagɨl lɨpal rek, nɨbi Krais pɨs ar mɨdebɨm ak rek nep ai mam sɨkop pen pen mɨdmagɨl lɨnɨmɨb. Ai mam sɨkop nɨbi okok yɨb kɨrop agem ar amnɨmɨŋ; pen yɨb nɨbi ke agem ar ma amnɨmɨŋ. 11 Wög yɨrɨk marɨk ma gɨnɨmɨb; kɨlɨs gɨl gɨnɨmɨb. Bɨ Kɨb cɨn ak nop wög gobɨn agɨl, tep gek nɨŋlɨg gɨ gɨnɨmɨb. 12 Bɨ Kɨb cɨnop dɨnɨgab, agɨl, tep gek nɨŋlɨg gɨ, nop kod mɨdenɨmɨb. Nɨbep mɨker ognap onɨmɨŋ, kapkap sain rɨkɨl mɨdenɨmɨb. God nop sobok gep ak ma kɨrɨg gɨl, per nep sobok gɨlɨg gɨ mɨdenɨmɨb. 13 Bin bɨ God pɨs ar mɨdɨl, mani tap kɨri ulep gonɨmɨŋ, kɨrop mani tap ognap nonɨm lɨ ñɨnɨmɨb. Bin bɨ par okok nɨb apenɨmel, poŋ dɨl karɨp nɨbi dad amnɨmɨb.

14 Bin bɨ ognap nɨbep gɨ tɨmel genɨmel ak, nɨbi pen, “God nop sobok gon kɨrop gɨ tɨmel gaŋ,” agɨl ma sobok gɨnɨmɨb; “God nop sobok gon kɨrop gɨ tep gaŋ,” agɨl sobok gɨnɨmɨb. 15 Bin bɨ ognap kɨri mɨñ mɨñ gɨlɨg gɨ mɨdenɨmel, nɨbi kɨrop eip mɨñ mɨñ gɨlɨg gɨ mɨdenɨmɨb; pen bin bɨ ognap yɨm gep rek mɨdenɨmel, nɨbi kɨrop eip yɨm gek nɨŋlɨg gɨ mɨdenɨmɨb. 16 Bin bɨ yɨb mɨdeb okok kɨrop dɨ tep gɨn, bin bɨ yɨb ma mɨdeb okok kɨrop dɨ tep ma gɨn agɨl, gos ak ma nɨŋnɨmɨb. Kɨrop magɨlsek adɨp adɨp rek dɨ tep gɨnɨmɨb. Cɨn bin bɨ yɨb mɨdeb, agɨl, gos ak ma nɨŋnɨmɨb. Bin bɨ yɨb ma mɨdeb okok eip nab sakɨl mɨdenɨmɨb. Cɨn nep nɨŋ tep gɨpɨn, agɨl gos ak ma nɨŋnɨmɨb.

17 Pen bin bɨ ognap nɨbep nɨŋel mɨlɨk yapek, gɨ tɨmel genɨmel ak, kɨrop pen ak rek nep gɨ tɨmel ma gɨnɨmɨb. Bin bɨ okok nɨŋel tep gɨnɨmɨŋ ar ak nep gɨnɨmɨb. 18 Bin bɨ ognap eip pen pen gɨn, agɨl gos ak ma nɨŋnɨmɨb. Bin bɨ okok magɨlsek eip kapkap jɨm ñɨl mɨdojɨn, agɨl gos ak nep nɨŋnɨmɨb. 19 Pen bin bɨ tep yad okok. Bin bɨ ognap nɨbep gɨ tɨmel genɨmel ak, kɨrop pen gɨ tɨmel gɨn, agɨl, gos ak ma nɨŋnɨmɨb. Ak God tap ne, agɨl nɨŋnɨmɨb. Yad kɨrop pen abe gɨ tɨmel gin, agɨl, God ne ke gos nɨŋɨp rek gɨnɨgab. Mosɨs ne God mɨnɨm agak ak dɨl, God Mɨnɨm dai alap ñu kɨl tɨkɨl agak, “God ageb, ‘Nɨbep gɨ tɨmel genɨmel ak, yad kɨrop pen abe gɨ tɨmel gɨnɨgain; ak gos yad,’ ageb,” agak. 20 Nɨb ak, bɨ nak Solomon God Mɨnɨm dai alap ñu kɨl tɨkɨl agak,

“Bin bɨ nɨbep ned gɨ tɨmel gɨlak okok
kɨrop yuan lenɨmɨŋ ak, tap magɨl ñɨnɨmɨb;
kɨrop ñɨg nen genɨmɨŋ ak, ñɨg ñɨnɨmɨb.
Nɨg genɨgabɨm ak, bɨ nɨbep ned gɨ tɨmel gɨlak okok
nabɨc kɨrop ar alaŋ mab yɨneb yɨneb rek yokem yɨnek nɨŋnɨgal,” agak.
21 Nɨb ak me, nɨbep gɨ tɨmel genɨmel, kɨrop pen gɨ tɨmel ma gɨnɨmɨb; kɨrop gɨ tep gem, ke sain gek amnɨmɨŋ.

Copyright information for `KMHM