Romans 13

Gapman kai agnɨmel rek gɨnɨmɨb

Pen cɨn magɨlsek gapman agnɨmel rek nɨŋɨn. Ke gos nɨŋɨl, gapman ma mɨdeb; God agek, gapman mɨdeb. Nɨb ak, bin bɨ an gapman mɨnɨm tɨb juenɨgab, God agek gapman mɨdeb mɨnɨm ne ak abe tɨb junɨgab. Bɨ nɨbak God nop mɨnɨm kɨb agnɨgab. Bin bɨ gɨ tep gɨnɨgal okok, gapman bɨ kɨb okok jel gek ma pɨrɨknɨgal; bin bɨ gɨ tɨmel gɨnɨgal okok nep, gapman bɨ kɨb okok jel gek pɨrɨknɨgal. Nɨb ak, gapman bɨ kɨb okok ma pɨrɨkjɨn, ag gos nɨŋenɨgabɨm ak, nɨbi mɨd tep gɨnɨmɨb nɨŋɨl gapman bɨ kɨb okok, “Nɨbi gɨ tep gɨpɨm,” agnɨgal. Pen tari: God agek, gapman bɨ okok, wög gep bɨ ne rek mɨdɨl, nɨbep kod mɨdel me, nɨbi mɨd tep gɨnɨgabɨm. Pen nɨbi nɨŋ tep gɨl, gɨ tɨmel ma gɨnɨmɨb; gapman bɨ tu par kɨd dɨ ajpal ak, yokop ma dɨ ajpal. God agek, gapman bɨ okok, wög gep bɨ ne rek mɨdɨl, bin bɨ okok gɨ tɨmel genɨgal ak, kɨrop dam mɨnɨm kɨb agɨl, pen yur ñɨnɨgal.

Nɨb ak, pen yur dɨjɨn rek lɨp, agɨl, gapman mɨnɨm ak kɨsen ma gɨn; God gapman nɨŋebir ag lek, cɨnop kod mɨdebal ak me, tari gɨnɨg gapman mɨnɨm tɨb juɨn, agɨl, mɨnɨm kɨrop kɨsen gɨl kapkap mɨd tep gɨn.

Ar nɨbak nep me, takɨs ak rek nep ñɨn. God gapman bɨ okok kɨrop nɨŋebir agek, gapman wög kɨri nɨbak gɨl, pe dɨpal. Tap dai nɨbi tap tari tari rek mɨdenɨmɨŋ ak, dai magɨlsek pag dai junɨmɨb. Gapman takɨs ñeb ak, kɨrop takɨs ñɨnɨmɨb. Bin bɨ ognap takɨs ar ke ognap ñeb ak, kɨrop ak rek nep takɨs ñɨnɨmɨb. Bin bɨ mɨnɨm kɨri nɨŋ dep okok, mɨnɨm kɨrop nɨŋ dɨnɨmɨb. Bin bɨ yɨb dap rannɨmel okok, yɨb kɨrop dap rannɨmɨb.

Pen pen mɨdmagɨl lɨnɨmɨb

Tap dai nɨbi ognap mɨdonɨmɨŋ, pɨs nep dai pag ju dɨnɨmɨb. Pen cɨn tap dai nokɨm alap mɨdeb ak cɨn dai ak pag ju dɨpɨn, agɨl ma agnɨgabɨn; bin bɨ pen pen mɨdmagɨl lep dai nɨbak agebin. Bin bɨ okok kɨrop mɨdmagɨl lɨnɨgabɨn ak, God lo mɨnɨm ageb ageb rek nep gɨnɨgabɨn. God ne ke mɨnɨm kɨlɨs agak ak, Mosɨs ne God Mɨnɨm dai ognap ñu kɨl tɨkɨl agak, “Bin si bɨ si ma gɨnɨmɨb; cɨp ma ñag paknɨmɨb; tap si ma dɨnɨmɨb; bin bɨ ognap tap kɨri okok tap cɨni rek mɨdobkop, agɨl gos ma nɨŋnɨmɨb,” agak. God mɨnɨm kɨlɨs ognap sek agak. Pen God mɨnɨm kɨlɨs tari tari agak ak mɨnɨm wagɨn nokɨm ak nep mɨdeb: “Nak ke mɨdmagɨl lɨpan rek, bin bɨ ke nɨb okok kɨrop ak rek nep mɨdmagɨl lɨnɨmɨn.” 10 Nɨbi bin bɨ ognap kɨrop mɨdmagɨl lɨnɨgabɨm ak, kɨrop gɨ tɨmel ma gɨnɨgabɨm. Ar nɨbak nep, nɨbi bin bɨ mɨdmagɨl lɨnɨgabɨm ak, God lo mɨnɨm ageb ageb ak magɨlsek gɨnɨgabɨm.

11 Ñɨn mɨdobɨn nab nɨbaul nɨŋ tep gɨnɨmɨb. Jisas nop nɨŋ dɨl, kɨsen God (ne bin bɨ yad ke, agɨl,) cɨnop pɨs nep dam karɨp ne ar alaŋ sɨŋak dad amnɨgab, ag gos nɨŋolɨgɨpɨn. Pen mɨ ognap apɨl amnak, ñɨn nɨbak mɨñi ulep mɨdeb. Nɨb ak me, tari gɨnɨg wɨsɨn kɨn saköl gɨ mɨdebɨm? Warɨkɨl, gos nɨŋlɨg gɨ mɨdenɨmɨb. 12 Tapɨn kɨslɨm nab mɨdobɨn rek, karɨp tɨknɨg geb. Nɨb ak me, kɨri tap tari tari kɨslɨm nab eyaŋ rek ajɨl gɨ tɨmel gɨ mɨdebal ar ak kɨrɨg gɨl, Seten eip pen pen gep sior kɨlɨs, usajɨl bad kɨlɨs, tap melɨk sek God ñɨb okok dɨ yɨmɨn. 13 Nɨb ak, cɨn Jisas melɨk tep ne ar ak mɨdobɨn, agɨl, gɨ tep gɨlɨg gɨ nep mɨdenɨgabɨn. Pen tap koŋai yɨb ñɨbɨl, ñɨg kɨlɨs ñɨb saköl ñagɨl, bin si bɨ si gɨl, abramek gɨl, pen pen gɨl, tap kɨri tap cɨn rek mɨdobkop agɨl, gɨpal okok, ma gɨn. 14 Pen nɨbi Bɨ Kɨb Jisas Krais dɨ walɨj rek yɨmɨl, mɨdmagɨl acɨr nab cɨn adaŋ gos gɨp ar ak titi gɨl gɨnɨgabɨn, agɨl gos ak ma nɨŋnɨmɨb.

Copyright information for `KMHM