Romans 14

Asɨk mosɨk gɨpal okok kɨrop ma ag gɨnɨmɨb

Bin bɨ ognap Krais Jisas nop nɨŋ dɨpal ak pen nɨŋ dɨ kɨlɨs ma gɨl, gos omal nɨpal okok, “Kɨrop dɨl ag amɨl apɨl gon, gos nɨŋ tep gɨnɨmel,” agɨl, ma ag gɨnɨmɨb; kɨri Jisas Krais nop nɨŋ dɨpal ak, bin bɨ cɨn, agɨl, dɨ tep gɨnɨmɨb. Cɨn nɨpɨn, bin bɨ ognap Krais Jisas nop nɨŋ dɨ mɨdɨl, tap okok abramek ñɨbal; pen bin bɨ ognap, Krais Jisas nop gos ar ar nep nɨŋ dɨl, nop tep ma gɨnɨgab, agɨl, kaj kɨmɨn kobri tap okok bɨl gɨl, yokop tap magɨl bep nep ñɨbal. Pen bin bɨ tap abramek ñɨbal okok, bin bɨ tap bɨl gɨpal okok kɨrop ma ag junɨmel. Bin bɨ tap bɨl gɨpal okok, bin bɨ tap abramek ñɨbal okok, God nɨŋek tap si tap tɨmel gɨpal, agɨl, kɨrop ma ag gɨnɨmel. Tari gɨnɨg: God bin bɨ nɨb okok kɨrop dek, bin bɨ ne mɨdebal. Bɨ wög gep alap bɨ kɨb ne nop wög ognap gɨnɨgab, nak nɨŋɨl, gɨ tep gɨpan aka gɨ tep ma gɨpan, agɨl ma agnɨgan. Bɨ kɨb ne ke nɨŋɨl, gɨ tep gɨpan aka gɨ tep ma gɨpan, agnɨgab. Pen ne gɨ tep gɨnɨgab. Bɨ Kɨb ne ke nop gɨ ñek, ne tep gɨnɨmɨŋ rek lɨp.

Pen bin bɨ ognap nɨŋel, ñɨn alap God ñɨn kɨb ne rek lɨp, ñɨn alap ñɨn yokop rek lɨp. Pen bin bɨ ognap nɨŋel, ñɨn alap God ñɨn kɨb ne rek ma lɨp, ñɨn magɨlsek ñɨn ke ke rek ma mɨdeb. Nɨb ak, nɨbi ke ke mɨdebɨm rek, gos nɨbi tep nɨpɨm ar nɨbak nɨŋɨl gem amnɨmɨŋ.

Ñɨn alap God ñɨn kɨb ne rek lɨp, agɨl nɨpal okok, Bɨ Kɨb nop gos nɨŋɨl me nɨg gɨl gos nɨpal. Pen bin bɨ kaj kɨmɨn kobri tap okok ñɨbal okok, God nop tep agɨl ñɨbal. Bin bɨ asɨk mosɨk gɨ tep gɨl, tap ognap nep ñɨbal okok ak rek nep, God nop tep agɨl ñɨbal.

Cɨn komɨŋ mɨdɨl, cɨn ke ausek mɨdobɨn, agɨl gos ak ma nɨŋɨn. Kɨmnɨg gɨnɨgabɨn ak, cɨn ke ausek mɨdɨl kɨmnɨgabɨn, agɨl gos ak ma nɨŋɨn. Tari gɨnɨg: cɨn komɨŋ mɨdɨl, bin bɨ Bɨ Kɨb yɨb agel ar amnaŋ, agɨl, gos ak nep nɨŋɨl mɨdonɨgabɨn. Kɨmnɨg gɨnɨgabɨn ak, bin bɨ Bɨ Kɨb yɨb agel ar amnaŋ, agɨl, gos ak nep nɨŋɨl kɨmnɨgabɨn. Nɨb ak, komɨŋ mɨdenɨgabɨn aka kɨmnɨgabɨn, cɨn Bɨ Kɨb bin bɨ wög gep ne mɨdobɨn. Ar nɨbak nep, Krais ne kɨmɨl warɨkak. Nɨb ak me, cɨn komɨŋ mɨdobɨn okok abe, bin bɨ bɨr kɨmbal okok abe, cɨn magɨlsek Bɨ Kɨb bin bɨ ne mɨdobɨn.

10 Nɨb ak, nɨbi tari gɨnɨg ai mam Krais pɨs ar mɨdebal ognap kɨrop, nɨg gɨpɨm, nɨg gɨpɨm, agɨl mɨnɨm ag gɨpɨm? Pen nɨbi tari gɨnɨg ai mam Krais pɨs ar mɨdebal ognap kɨrop nɨŋem, kɨri bin bɨ yokop rek lɨp. Nɨŋ tep gɨnɨmɨb: cɨn magɨlsek God udɨn yɨrɨk ar ne ak mɨdon, cɨnop mɨnɨm kɨb agnɨgab. 11 Aisaia God Mɨnɨm dai alap ñu kɨl tɨkɨl agak,

“Bɨ Kɨb ageb, ‘Yad nɨŋɨd yɨb agebin,
kɨsen bin bɨ okok magɨlsek yɨp nɨŋɨl,
nabɨŋ dɨl, kogɨm yɨmɨl,
“God ne nokɨm Bɨ Kɨb mɨdeb,” agnɨgal,’ ageb,” agak.
12 Nɨb ak, nɨŋɨm. Cɨn nokɨm nokɨm mɨdobɨn rek, God cɨnop magɨlsek ag nɨŋek, cɨn komɨŋ mɨdɨl tap tari tari gɨpɨn okok ag ñɨl, ti gɨnɨg nɨg gɨpɨn agɨl agnɨgabɨn.

Ai mam Krais pɨs ken mɨdebal ognap kɨrop gos nɨŋnɨmɨb

13 Nɨb ak, ai mam Krais pɨs ar mɨdebal ognap kɨrop, nɨg gɨpɨm, nɨg gɨpɨm, agɨl mɨnɨm ag gɨpɨm ak kɨrɨg gɨnɨmɨb. Nɨbi gos nɨŋɨl, yad gen ai mam Krais pɨs ar mɨdeb alap sɨdol gɨl, kanɨb koslam ajep rek ak amɨl, yap pakɨl gɨ tɨmel gɨnɨgab, agɨl, kapkap mɨdɨl, ar nɨbak nep gem amnɨmɨŋ. 14 Bɨ Kɨb Jisas bɨ ne mɨdebin rek, gos yad ak nɨŋ tep gɨpin, tap bɨl gep ognap ma mɨdeb. Bin bɨ ognap gos kɨri ke nɨŋɨl, tap bɨl gɨpal. Pen tap nɨbak ñɨbon, God nɨŋek tep ma gɨnɨgab, agɨl bɨl gɨnɨgal ak, tap nɨbak ma ñɨŋnɨmel. 15 Pen nɨbi, ai mam Jisas kɨrop nen agɨl kɨmak nɨb okok kɨrop mɨdmagɨl ma lɨl, tap kɨri asɨk mosɨk gɨpal okok abramek ñɨbem, kɨri gos par nɨŋɨl ap yap paknɨmel rek lɨp. Ar nɨbak gɨ tɨmel gɨnɨgabɨm. 16 Nɨbi ke nɨŋɨl, ar ognap gɨnɨmɨb rek lɨnɨgab ak pen bin bɨ ognap nɨg gɨnɨgabɨm ak nɨŋɨl agnɨgal, “Krais pɨs ar mɨdobɨn apal ak pen kɨri nɨŋebir tap si tap tɨmel gebal ak me, cɨn nɨpɨn, Jisas mɨnɨm tep ne mɨnɨm nɨŋ dep apal ak esek apal,” agnɨgal. 17 Tari gɨnɨg: God ne kiŋ cɨn mɨdeb mɨnɨm ar nɨbak agonɨgabɨn ak, tap ñɨŋeb ñɨg ñɨŋeb mɨnɨm nɨbak ma agnɨgabɨn; gɨ tep gep mɨnɨm ar ak nep agnɨgabɨn; kapkap sain tɨk mɨdep mɨnɨm ar ak nep agnɨgabɨn; mɨñ mɨñ gɨlɨg gɨ mɨdep mɨnɨm ar ak nep agnɨgabɨn. Tap tep nɨb okok Kaun Sɨŋ ne ñek dɨnɨgabɨn. 18 Cɨn Krais nop nɨŋ dɨl nɨg gɨlɨg gonɨgabɨn ak, God nɨŋek tep gɨnɨgab; bin bɨ okok nɨŋɨl, gɨ tep gɨpal, agnɨgal.

19 Cɨn titi gɨl ai mam eip kapkap jɨm ñɨl mɨdɨl, cɨn magɨlsek Krais mɨnɨm tep ne ak nɨŋ dɨ kɨlɨs gɨn, agɨl, kanɨb nɨbak nep kɨlɨs gɨlɨg gɨ kɨsen gɨnɨmɨb. 20 Tap magɨl ognap bɨl ma gep. Pen bɨ alap gos gos lɨl tap okok abramek ñɨbek, Krais nop nɨŋ dɨp bin bɨ alap nɨŋɨl, sɨdol gɨl, Krais nɨŋ dɨp ak kɨrɨg gɨl ap yap paknɨgab ak, bɨ abramek ñɨŋnɨgab bɨ nɨbak nop gɨ tɨmel gɨnɨgab. Tap magɨl ñɨbɨl, God wög ne gɨ tɨmel gɨnɨgab. Nɨbi nɨg aknɨb rek ma gɨnɨmɨb. 21 Nɨb ak, cɨn ñɨbon ai mam alap ap yap paknɨmɨŋ rek lɨp, ag gos nɨŋnɨgabɨm ak, kaj yɨpɨl okok kɨrɨg gɨl, ñɨg wain okok kɨrɨg gɨl, tap okok kɨrɨg gɨl gɨnɨgabɨm ak tep. Tari gon ai mam alap ap yap paknɨmɨŋ rek lɨp, ag gos nɨŋnɨgabɨm ak, ai mam kɨrop nen agɨl, nɨg ma gɨnɨmɨb.

22 Yad tap ñɨŋeb ma ñɨŋeb mɨnɨm agesin ak, nɨbi tari gos nɨpɨm ak, nɨbi ke God eip. God cɨnop gos tep ñɨb rek nɨŋɨl gɨ damɨl, ai mam ognap kɨrop ma tau ñɨnɨgabɨn ak, mɨñ mɨñ gɨlɨg gɨ mɨdenɨgabɨn. 23 Pen tap ognap gos par lɨlɨg gɨ ñɨŋnɨgabɨn ak, mɨnɨm mɨdenɨgab. Tari gɨnɨg: nɨg genɨgabɨn, God nop tep gɨnɨmɨŋ, ag gos nɨŋɨl ma ñɨŋnɨgabɨn; nop tep gɨnɨmɨŋ aka tep ma gɨnɨmɨŋ, ag gos nɨŋɨl ñɨŋnɨgabɨn. Cɨn nɨg gɨl rek abramek genɨgabɨn ak, tap si tap tɨmel gɨnɨgabɨn.

Copyright information for `KMHM