Romans 15

Bin bɨ ognap mɨd tep gɨnɨmel rek ar ak nep gos nɨŋɨn

Cɨn bin bɨ Krais nop nɨŋ dɨ kɨlɨs gɨ mɨdobɨn okok, cɨnop ke tep gɨnɨgab ar ak nɨŋɨl ma gɨn. Bin bɨ Krais nop nɨŋ dɨ kɨlɨs ma gɨpal okok, nop nɨŋ dɨ kɨlɨs gɨnɨmel, agɨl, gos ar ak nɨŋɨl gɨjɨn. Cɨn ke tep gɨnɨgab ak tap kɨb mer; pen bin bɨ ognap, Krais nop nɨŋ dɨ kɨlɨs gɨnɨgal aka nop nɨŋ dɨ kɨlɨs ma gɨnɨgal ak tap kɨb. Krais ak rek nep, ke tep gak ar ak ma gak. Krais ne Nap nop mɨnɨm agak ognap, Depid ne God Mɨnɨm dai alap ñu kɨl tɨkɨl agak, “Nep ag jupal ak mɨñi yɨp ak rek nep ag juebal,” agak. Kɨri nɨŋ tep gɨnɨmel, agɨl, God ne gek nɨŋɨl bɨ ned nɨb okok God Mɨnɨm ak ñu kɨl tɨklak. Cɨn God Mɨnɨm nɨbak udɨn lɨ nɨŋɨl, mɨnɨm tep nɨbak nɨŋ dɨl, Jisas Krais nɨŋ dɨ kɨlɨs gɨl, kɨlɨs gɨl gɨ tep gɨl, kapkap mɨñ mɨñ gɨlɨg gɨ gos sek mɨdenɨgabɨn. Ar nɨbak nep God ne gek, God Mɨnɨm nɨbak ñu kɨl tɨklak. God ne gek, nɨbi Jisas Krais nɨŋ dɨ kɨlɨs gɨl, kɨlɨs gɨl gɨ tep gɨl, kapkap mɨñ mɨñ gɨlɨg gɨ gos sek mɨdenɨgabɨm. Pen Krais Jisas gak rek nɨŋɨl nɨbak rek gɨn, agɨl, nop nɨg gɨl kɨsen gɨl, God ne gek, nɨbi gos ar nokɨm nɨŋɨl jɨm ñɨl mɨdɨl, gɨnɨmɨb. Nɨbi nɨg gɨl, gos nokɨm nep, meg mɨgan nokɨm adɨp adɨp ak nep, Bɨ Kɨb cɨn Jisas Krais Nap yɨb ne ak agem ar amnɨmɨŋ.

God Isrel bin bɨ mer okok kɨrop ak rek nep yɨmɨg nɨŋɨp

Gos nɨŋ tep ma gɨpek ñɨn ak, Krais nɨbep yɨmɨg nɨŋɨl dɨ tep gek, bin bɨ ne mɨdebɨm ak, nɨbi ke kapkap pen pen yɨmɨg nɨŋɨl, dɨ tep gɨl, mɨdmagɨl lɨlɨg gɨ mɨdem, bin bɨ ognap nɨŋɨl God yɨb ne agel ar amnɨgab. God bɨrarɨk nep Juda kai nɨsed acɨk kɨri okok kɨrop mɨnɨm kɨlɨs nɨŋɨd agak ak, agak rek nep gɨnɨgab ak nɨŋnɨmel, agɨl, Krais ne Juda kai kɨrop nen agɨl owak. Nɨb ak, Juda bin bɨ mer okok, God ne cɨnop yɨmɨg yɨb nɨŋɨp, agɨl, yɨb nop agel ar amnaŋ, agɨl, Krais owak. Krais ned Nap God nop mɨnɨm agak rek, Depid God Mɨnɨm dai ognap ñu kɨl tɨkɨl agak,

“‘Nɨb ak, yad Juda bin bɨ mer nab okok mɨdɨl,
kɨmep agɨl, yɨb nak ak agen ar amnɨgab,’ agɨp,” agak.
10 Mɨnɨm alap Mosɨs God Mɨnɨm dai alap ñu kɨl tɨkɨl agak,

“Nɨbi Juda bin bɨ mer okok, God bin bɨ ne eip
pak jɨm ñɨl, mɨñ mɨñ gɨnɨmɨb,” agak.
11 Pen mɨnɨm alap Depid God Mɨnɨm dai alap ñu kɨl tɨkɨl agak,

“Nɨbi Juda bin bɨ mer okok magɨlsek
Bɨ Kɨb yɨb ne agem ar amnaŋ.
Nɨbi bin bɨ karɨp lɨm ke tɨgoŋ tɨgoŋ magɨlsek
kɨmep aglɨg gɨ, yɨb nop agem ar i oklaŋ amnaŋ,” agak.
12 Pen Aisaia ak rek nep God Mɨnɨm dai alap ñu kɨl tɨkɨl agak,

“Bɨ Jesi tɨkek tɨk damɨl tɨk donɨgal bɨ alap apɨl,
bin bɨ karɨp lɨm ke ke mɨdebal okok magɨlsek kod mɨdenɨgab.
Juda bin bɨ mer okok, Bɨ nɨbak nep gos nɨŋɨl,
gos sek mɨdenɨgal,” agak.
13 God ne gak ak nɨŋɨl, gos sek mɨdobɨn. God gek, nɨbi nop nɨŋ dɨ kɨlɨs gɨl, mɨñ mɨñ gɨlɨg gɨ, kapkap cɨbur sain sain gɨlɨg gɨ mɨdenɨmɨb. Nɨg gɨlɨg gɨ mɨdem, Kaun Sɨŋ ne kɨlɨs sek gos tɨmɨd mɨdmagɨl nab nɨbep adaŋ apɨl gek, nɨbi gos sek nep mɨdenɨgabɨm.

Pol tari gɨnɨg mɨnɨm kɨlɨs agɨl mɨj ñu kɨl tɨkak?

14 Pen ai mam sɨkop. Gos yad nɨŋebin nɨbi bin bɨ tep yɨb; nag ar tari gem God nop tep gɨnɨgab ak nɨŋ tep gɨpɨm; nɨbi ai mam nɨbi okok God Mɨnɨm tep ak pen pen ag ñɨ tep gɨnɨmɨb rek lɨp. 15 Pen nɨbep mɨj ñu kɨl tɨkebin nɨbaul, mɨnɨm kɨlɨs rek ognap agebin. God yɨp yɨmɨg nɨŋɨl, dɨ tep gɨl, wög gep bɨ ne ag lak ak me, yad nɨbep mɨnɨm kɨlɨs nɨbak, kauyaŋ agen nɨŋ tep gɨm, agɨl agebin. 16 God yɨp ag lek, yad Krais Jisas wög gep bɨ ne mɨdɨl, Juda bin bɨ mer okok kɨrop gɨ ñɨl, God mɨnɨm tep ak kɨrop ag ñɨbin. Yad God mɨnɨm tep ag ñɨbin ak, yad God nop tap sobok gep bɨ rek mɨdɨl, mɨnɨm tep ne ag ñɨbin. Nɨg gen, Juda bin bɨ mer okok, God nop tap sobok gɨ ñɨbal tap tep yɨb tap ma gɨp rek lel, God nop tep gɨnɨgab. Kaun Sɨŋ ne gek, kɨri bin bɨ ke komɨŋ tep rek lel, God kɨrop mɨñ mɨñ gɨl dɨnɨgab.

17 Krais Jisas eip jɨm ñɨl mɨdebin ak me, yɨp tep gek nɨŋlɨg gɨ, God nop wög gɨlɨg gɨ mɨdebin. 18 Krais gek yad nop wög gɨl, yad wög tari tari gɨpin ak nep agnɨgain. Yad Juda bin bɨ mer okok kɨrop Krais mɨnɨm tep ak ag ñɨ ajenek nɨŋlɨg gɨ, Kaun tap ma gep rek ognap gek nɨŋlɨg gɨ, Juda bin bɨ mer okok nɨŋɨl, God mɨnɨm ak dɨpal. Yad karɨp lɨm Jerusalem wagɨn gɨl, Krais mɨnɨm tep ak magɨlsek yɨpɨd gɨl nep kanɨb par yɨb ag ñɨ tep gɨ dam dam karɨp lɨm Ilirikam amɨl, adɨk gɨ onek. 20 Gos yad per nɨpin ak, bin bɨ Krais mɨnɨm ne ned ma nɨpal karɨp lɨm okok nep amɨl ag ñɨnɨm, agɨl gos nɨpin. Bɨ Krais mɨnɨm ag ñeb ognap ned amɨl sap bɨr pɨŋɨl gɨpal ar ak karɨp gɨnɨm, agɨl ma gos nɨpin. 21 Aisaia ne God Mɨnɨm dai alap ñu kɨl tɨkɨl agak,

“Kɨrop mɨnɨm tep ne ma ag ñɨbal
pen kɨri nɨŋnɨgal.
Bin bɨ mɨnɨm tep ne peyɨg ma nɨpal okok,
kɨri nɨŋɨl nɨŋ tep gɨnɨgal,” agak.

Pol taun kɨb Rom amnin, agak

22 Nɨb ak, mɨ koŋai yɨb nep, karɨp lɨm sɨŋ aul ag ñɨ aj aj, taun kɨb nɨbi Rom amnɨm agölɨgɨpin ak pen nɨnɨm rek ma lak. Pen mɨñi karɨp lɨm tɨgoŋ sɨŋ aul wög gɨnɨm rek ma lɨp nɨŋɨl yad nɨbep nɨŋnɨg nɨnɨgain. 24 Yokop ulep mɨdeb, karɨp lɨm Spen amnɨg gebin. Gos yad nɨpin ak, am nɨbep eip sɨkol magɨl alap kɨn mɨden tep gek nɨŋlɨg gɨ, kɨsen nɨbi yɨp dam Spen kanɨb tam ak yoknɨmɨb, ag gos nɨŋebin. 25 Pen Masedonia Propins bin bɨ abe, Akaia Propins bin bɨ abe, Jerusalem bin bɨ Krais pɨs ken mɨdɨl mani tap kɨri ma mɨdeb okok, kɨrop mani tap kɨri okok abramek ñɨbal ak, mɨñi kɨrop ñɨnɨm, agɨl nɨnɨgain. 27 Gos kɨri ke nɨŋɨl gɨpal nɨbak, gɨ tep gɨpal. Juda bin bɨ Krais mɨnɨm tep ak dam, Juda bin bɨ mer okok kɨrop ag ñɨbal rek, God mani tap kɨrop ñɨb okok ognap Juda bin bɨ kɨrop pen ñɨnɨgal ak tep.

28 Pen mani yɨp ñɨbal nɨbak magɨlsek dam Jerusalem bɨ okok ñɨl, Spen kanɨb ak amɨl, nɨbi mɨdebɨm sɨŋak nɨnɨgain. 29 Ñɨn nɨbak apɨl nɨbep eip kɨn mɨden, Krais gos tep ne cɨnop ñek, nɨbi nop nɨŋ dɨ cɨcɨ lɨl mɨñ mɨñ yɨb gɨnɨgabɨm.

30 Ai mam yad okok. Bɨ Kɨb Jisas Krais pɨs ar mɨdebɨm ak, God Kaun nab nɨbep adaŋ mɨdɨl nɨbep mɨdmagɨl lep magɨl ak ñɨb rek, yɨp ag gos nɨŋɨl, God nop sobok gɨlɨg gɨ nep mɨdenɨmɨb. 31 God nop sobok gɨlɨg gɨ mɨdenɨmɨb, yad Jerusalem amnɨg gɨl, karɨp lɨm Judia amen, Judia bin bɨ Krais nop ma nɨŋ dɨpal okok yɨp gɨ tɨmel genɨmel, God ne yɨp dɨ komɨŋ yoknɨmɨŋ. Pen God nop sobok gɨlɨg gɨ mɨdenɨmɨb, yad Jerusalem amjakɨl, Krais bin bɨ ne okok kɨrop tap tari tari gɨ ñɨnɨgain ak gen, kɨrop tep gek nɨŋlɨg gɨ, eip jɨm ñɨl mɨdojɨn. 32 Nɨb ak, God yɨp yau agonɨmɨŋ, nɨbi mɨdebɨm sɨŋak amɨl, won alap kɨn mɨden tep gek nɨŋlɨg gɨ, nɨbep eip mɨdenɨgain.

33 God nɨbep magɨlsek kod mɨdek nɨŋlɨg gɨ, kapkap jɨm ñɨl mɨdɨl mɨd tep gɨnɨmɨb. Nɨb aknɨb rek tep.

Copyright information for `KMHM