Romans 16

Pol, “Nɨbi mɨdebɨm?” agak

Pen ai cɨn Pibi, Senkria taun sɨŋak cöc wög gɨp bin ak, neb. Ne bin tep yɨb. Nɨbi mɨdebɨm sɨŋak amjakek, nop dɨ tep gɨnɨmɨb. Yɨp tep gɨnɨgab ak, ne mɨdebɨm sɨŋak amjakek, nɨbi Bɨ Kɨb nɨŋ dɨpɨm rek, Bɨ Kɨb bin bɨ ne pen pen dɨ tep gɨpal ak rek, nop dɨ tep gɨnɨmɨb. Nop tap ognap ma mɨdonɨmɨŋ, abramek ñɨnɨmɨb. Ne bin bɨ okok koŋai nep kɨrop dɨ tep gɨl, yɨp abe dɨ tep gɨl gɨp.

Pen bin Prisila abe, nɨgmɨl Akwila abe, Krais nop wög jɨm ñɨl golɨgɨpɨn ber mal kɨrop agnɨmɨb, “Pol nɨrep ber mal, ‘Mɨdebir?’ agɨp,” agnɨmɨb. Ned yɨp ñag pak lɨnɨg gelak, ber tep yad omal mɨdɨl, yɨp dɨ kasɨn gɨrek. Pen cɨrop ke ñag pak lɨnɨmel, agɨl gos ak ma nɨŋɨl, nɨg ger, yɨp tep gɨl, Juda bin bɨ mer karɨp lɨm ke par okok ag ñen Krais Jisas nɨŋ dɨpal okok kɨrop abe tep gɨp.

Pen bin bɨ Krais Jisas nɨŋ dɨpal karɨp kɨrop ber ak apɨl mogɨm gɨpal okok kɨrop ak rek nep agnɨmɨb, “Pol nɨbep, ‘Mɨdebɨm?’ agɨp,” agnɨmɨb.

Mam mɨdmagɨl yad Epinitas nop agnɨmɨb, “Pol nep, ‘Mɨdeban?’ agɨp,” agnɨmɨb. Esia Propins sɨŋak, Krais nop ned dak bɨ me nɨbak.

Bin Maria nɨbep kɨlɨs yɨb gɨl wög gɨ ñolɨgɨp ak nop agnɨmɨb, “Pol nep, ‘Mɨdeban?’ agɨp,” agnɨmɨb.

Pen bɨ tɨdɨg yad nɨŋeb rek, Adronaikas abe, Junias abe, kɨrop mal agnɨmɨb, “Pol nɨrep mal, ‘Mɨdebir?’ agɨp,” agnɨmɨb. Kɨri mal Krais nop ned nɨŋ dɨrek, yad kɨsen nɨŋ dɨnek. Yɨp mɨñ lɨlak rek, kɨrop mal ak rek nep mɨñ lel, jɨm ñɨl mɨdolɨgɨpɨn. Pen bɨ Jisas mɨnɨm dad ameb okok, bɨ nɨb omal kɨrop nɨŋ tep yɨb gɨpal.

Mam mɨdmagɨl yad Amplietas, Krais nop cɨg tep gɨp bɨ nɨbak, nop agnɨmɨb, “Pol nep, ‘Mɨdeban?’ agɨp,” agnɨmɨb.

Mam Urbanɨs nop agnɨmɨb, “Pol nep, ‘Mɨdeban?’ agɨp,” agnɨmɨb. Mam nɨbak yad eip Krais nop wög jɨm ñɨl golɨgɨpɨr. Mam tep Stakis nop ak rek nep agnɨmɨb, “Pol nep, ‘Mɨdeban?’ agɨp,” agnɨmɨb.

10 Apeles, mɨker apek, Krais nop nɨŋ dɨ wös gɨl mɨd tep gɨp bɨ ak, nop agnɨmɨb, “Pol nep, ‘Mɨdeban?’ agɨp,” agnɨmɨb.

Bin bɨ Aristobyulas karɨp kɨn mɨdebal okok kɨrop agnɨmɨb, “Pol nɨbep, ‘Mɨdebɨm?’ agɨp,” agnɨmɨb.

11 Bɨ tɨdɨg yad nɨŋeb Herodion nop agnɨmɨb, “Pol nep, ‘Mɨdeban?’ agɨp,” agnɨmɨb.

Bin bɨ Nasisas karɨp ak kɨn mɨdɨl, Bɨ Kɨb nɨŋ dɨpal okok kɨrop agnɨmɨb, “Pol nɨbep, ‘Mɨdebɨm?’ agɨp,” agnɨmɨb.

12 Bin Traipina abe Traiposa abe, Bɨ Kɨb nop nɨŋ dɨlɨg gɨ, nop wög gɨpir bin nɨb omal kɨrop agnɨmɨb, “Pol nɨrep mal, ‘Mɨdebir?’ agɨp,” agnɨmɨb.

Ai tep yad Persis, Bɨ Kɨb nop nɨŋ dɨlɨg gɨ, nop wög kɨlɨs gɨp bin nɨbak nop ak rek nep, “Pol nep, ‘Mɨdeban?’ agɨp,” agnɨmɨb.

13 Bɨ Rupas, Krais nop wög kɨlɨs gɨl gɨp ak, nop agnɨmɨb, “Pol nep, ‘Mɨdeban?’ agɨp,” agnɨmɨb. Nonɨm ne ak, ami yad rek lɨp ak, nop ak rek nep agnɨmɨb, “Pol nep, ‘Mɨdeban?’ agɨp,” agnɨmɨb.

14 Asinkritas, Pligon, Hermes, Patrobas, Hermas, nɨmam sɨkop kɨri eip mɨdebal okok abe kɨrop magɨlsek, “Pol nɨbep, ‘Mɨdebɨm?’ agɨp,” agnɨmɨb.

15 Pilologas, Julia, Nereus, Nereus nɨnai ne Olimpas, Krais bin bɨ ne kɨri eip mɨdebal okok magɨlsek, “Pol nɨbep, ‘Mɨdebɨm?’ agɨp,” agnɨmɨb.

16 Nɨbi Bɨ Kɨb nop nɨŋ dɨpɨm rek, pen pen ag wasu dɨlɨg gɨ, mɨkem bom sɨloknɨmɨb.

Krais bin bɨ ne sɨŋ aul, Krais nop sobok gɨnɨg cöc ke ke mogɨm gɨpal okok nɨbep, “Mɨdebɨm?” agebal.

Mɨnɨm esek agebal okok ma dɨnɨmɨb

17 Ai mam tep yad okok, nɨŋ tep gɨnɨmɨb. Bin bɨ ognap mɨnɨm okok nɨb okok nɨb dapɨl, bin bɨ Krais pɨs ar mɨdebal okok kɨrop ag ñel ñel, gos tep ned nɨŋlak ar ak kɨrɨg gɨl, mɨnɨm esek apal nɨbak dɨl, asɨk ke ke lɨpal. Nɨbep nɨb aknɨb rek nep gɨnɨmɨŋ rek lɨp ak, mɨnɨm esek agenɨmel ak ma dɨnɨmɨb. 18 Bin bɨ nɨg gɨpal okok, Bɨ Kɨb cɨn Krais nop wög ak gɨn, agɨl gos ak nɨŋɨl, ma gɨpal; kɨrop ke tep gɨp ar ak nep gos nɨŋɨl, gɨpal. Kɨri mɨnɨm sain sain rek, bin bɨ yɨb dap raneb mɨnɨm ak nep aglɨg aglɨg gɨ mɨdel nɨŋlɨg gɨ, bin bɨ nɨŋ tep ma gɨpal okok mɨnɨm esek kɨri nɨŋ dɨl sɨdol gɨpal. 19 Nɨbi pen God mɨnɨm tep ak dɨ tep gɨl, ageb rek gɨpɨm, bin bɨ okok magɨlsek nɨpal ak, yɨp tep yɨb gɨp. Tap tari God udɨn yɨrɨk ne tep gɨnɨmɨŋ ak, nɨbi bin bɨ gos nɨŋeb rek mɨdɨl, tap tari God udɨn yɨrɨk ne tap si tap tɨmel rek mɨdonɨmɨŋ ak, nɨbi bin bɨ gos saköl rek mɨdenɨmɨb ak, yɨp tep gɨnɨgab.

20 Maŋ mɨdeb, God bin bɨ kod mɨd tep gɨp ak, ne Seten nop dɨ talak mok nɨbep okok lek, kɨlɨs ne ma mɨdenɨgab.

Yad God nop sobok gebin, Bɨ Kɨb cɨn Jisas nɨbep yɨmɨg nɨŋɨl dɨ tep gek nɨŋlɨg gɨ, nɨbi mɨd tep gɨnɨmɨb.

21 Bɨ yad eip wög jɨm ñɨl gɨpɨr, Timoti, nɨbep ageb, “Mɨdebɨm?” ageb. Bɨ tɨdɨg nɨŋeb yad okok Lusias, Jeson, Sosipata ak rek nep nɨbep, “Mɨdebɨm?” agebal.

22 Pen yad bɨ Tetias, Pol agek mɨj ñu kɨl tɨkebin aul, ak rek nep nɨbi Rom kai Krais pɨs ar mɨdebɨm okok nɨbep, “Mɨdebɨm?” agebin.

23 Bɨ Gaias, yɨp Pol dam karɨp ne ak lɨl, kod mɨd tep gɨp ak, nɨbep, “Mɨdebɨm?” ageb. Bɨ nɨbak nep Krais pɨs ar mɨdebal bin bɨ okok agek karɨp ne ak amɨl mogɨm gɨpal, kɨrop dɨ tep gɨl mɨdeb.

Pen bɨ kuskus pe ñeb Erastas abe, mam cɨn Kwotas abe, ak rek nep nɨbep, “Mɨdebɨm?” agebir.

24 Yad God nop sobok gebin, Bɨ Kɨb cɨn Jisas Krais nɨbep magɨlsek yɨmɨg nɨŋɨl dɨ tep gek nɨŋlɨg gɨ, nɨbi mɨd tep gɨnɨmɨb. Nɨb aknɨb rek tep!

25 Pen God yɨb ne agon ar amnaŋ. Ne nep me nɨbep kod mɨdek nɨŋlɨg gɨ, nop cɨg tep gɨl mɨdenɨmɨb rek lɨp. Jisas mɨnɨm tep nɨbak ned we gɨl mɨdolɨgɨp ak pen mɨñi, bɨ God mɨnɨm agep okok God Mɨnɨm ñu kɨl tɨklak wagɨn ak mɨseŋ lek, yad mɨnɨm tep nɨbak bin bɨ okok kɨrop per ag ñɨbin. God nep agek me, bin bɨ karɨp lɨm ke tɨgoŋ tɨgoŋ magɨlsek ag ñon, nop nɨŋ dɨl ageb rek gɨnɨmel.

27 God nokɨm gos tep gos kɨlɨs gɨl nɨŋɨp ak, Jisas Krais nop cɨnop nen agɨl ag yokek owak rek, yɨb ne per nep per nep agon ar amnaŋ. Nɨb aknɨb rek tep.

Copyright information for `KMHM