Romans 2

God mɨnɨm kɨb agɨl, mɨnɨm yɨpɨd gɨl nep tɨg bɨloknɨgab

Pen nɨbi bin bɨ ognap kɨrop ag juɨl agnɨgabɨm, “Bin bɨ okok tari gɨnɨg tap si tap tɨmel gɨpal,” agnɨgabɨm ak pen nɨbi ke ak rek nep gɨpɨm ak me, God nɨŋɨl nɨbep mɨnɨm kɨb agenɨgab ak, nɨbi abe mɨnɨm pen agnɨmɨb rek ma lɨnɨgab. Cɨn nɨpɨn, God ne mɨnɨm nɨŋɨd nep ageb. Nɨb ak, bin bɨ nɨg aknɨb rek gɨnɨgal okok, kɨrop mɨnɨm kɨb agnɨgab ak, mɨnɨm yɨpɨd gɨl nep agnɨgab. Bin bɨ tap si tap tɨmel gɨpal okok, agɨl, ag junɨgabɨm ak pen nɨbi ke ak rek nep gɨpɨm. Nɨb ak, nɨbi gos tari nɨpɨm? God cɨnop mɨnɨm kɨb ma agnɨgab, agɨl nɨpɨm ar? God bɨ tep, nɨbep bin bɨ per yɨmɨg yɨb nɨŋɨl, kapkap sain tɨk damɨl, kasek kal ma gɨp ak nɨŋem, ne bɨ yokop alap rek lɨp ar? Pen nɨŋɨm! Ne kapkap sain tɨk mɨdeb ak, yad kasek kal ma juenɨgain, kɨri tap si tap tɨmel gɨpal okok, tari gɨnɨg nɨg gɨpɨn, agɨl, kɨrɨg gɨnɨmel, agɨl, kapkap sain tɨk mɨdeb. Pen God kapkap sain tɨk mɨdɨl kasek kal ma gɨp ak, nɨbi tap si tap tɨmel gɨpɨm ak, tari gɨnɨg nɨg gɨpɨn, agɨl, ma kɨrɨg gɨpɨm. Nɨbi mɨnɨm ne yo nɨŋɨl, tap si tap tɨmel gɨpɨm okok nep gɨlɨg gɨ mɨdebɨm. Nɨb ak, God bin bɨ gɨpal gɨpal rek nɨŋɨl, mɨnɨm kɨb agnɨgab ñɨn ak, nɨbi mɨnɨm kɨb yɨb nɨŋnɨgabɨm. Ñɨn nɨbak, ne mɨnɨm kɨb agɨl, yɨpɨd gɨl nep agnɨgab ak, mɨseŋ nɨŋnɨgal. Tap si tap tɨmel gɨpɨm ak, ne nɨŋɨl kal juɨl nɨbep yur pen ñɨnɨgab. “Bin bɨ nokɨm nokɨm gɨpal gɨpal rek nɨŋɨl, God kɨrop ak rek nep nokɨm nokɨm pen ñɨnɨgab.”

Ñɨn nɨbak bin bɨ an an, God cɨnop melɨk tep ne ñɨl, mɨnɨm tep agɨl, komɨŋ per mɨdep magɨl ak ñɨnɨgab, agɨl, bin bɨ ognap kɨrop per per gɨ tep gɨpal okok, God kɨrop komɨŋ per mɨdep magɨl ak ñɨnɨgab. Pen bin bɨ an an, tap mɨb goŋ kɨri ke nep gos nɨŋɨl, nag tep ar nɨbak yo nɨŋɨl, nag tɨmel ar ak gel amnɨgab okok, God kɨrop nɨŋek mɨlɨk yɨb yapek, kal juɨl, yur kɨb yɨb ñɨnɨgab.

Pen Juda bin bɨ okok abe, Juda bin bɨ mer okok abe, nag tɨmel ar ak gel amenɨgab ak, God kɨrop mɨnɨm kɨb agek, kɨri magɨlsek koslam mɨdlɨg gɨ, gos par yɨb nɨŋlɨg gɨ, gɨ mɨdenɨgal. 10 Pen Juda bin bɨ okok abe, Juda bin bɨ mer okok abe, gɨ tep genɨgal ak, God kɨrop magɨlsek melɨk tep ne ñɨl, mɨnɨm tep agɨl, dɨ tep gek, mɨd tep gɨnɨgal. 11 Tari gɨnɨg: God ne pɨs kɨd aka pɨs kɨd ma amnɨgab. Yɨpɨd gɨl nep nɨŋɨl, bin bɨ okok kɨrop tɨg asɨk ke ke lɨnɨgab.

12 Juda bin bɨ mer okok, lo Mosɨs agak ma nɨpal okok, tap si tap tɨmel genɨgal ak, lo mɨnɨm ma nɨpal ak pen kɨri karɨp lɨm tɨmel amnɨgal. Pen bin bɨ lo Mosɨs agak nɨpal okok, tap si tap tɨmel genɨgal ak, God lo mɨnɨm nɨbak dɨl, kɨrop mɨnɨm kɨb agnɨgab. 13 Bin bɨ lo mɨnɨm nɨpal okok, God kɨrop, bin bɨ tep yad, agɨl ma agnɨgab. Bin bɨ lo mɨnɨm ageb rek nep gɨnɨgal okok nep, God kɨrop, bin bɨ tep yad, agnɨgab. 14 Juda bin bɨ mer okok lo Mosɨs agak ma nɨpal. Pen kɨri gos kɨri ke nɨŋɨl, lo mɨnɨm ageb rek genɨgal ak, gos magɨl kɨri ke lo rek mɨdeb. 15 Kɨri nɨg gɨl gos nɨŋɨl gɨpal ak me, cɨn nɨŋɨl nɨpɨn, lo mɨnɨm ak nab kɨri adaŋ mɨdeb. Ñɨn ognap gɨ damɨl, nab kɨri eyaŋ, “Gɨ tɨmel gobɨn,” agɨl nɨpal. Pen ñɨn ognap gɨ damɨl, nab kɨri eyaŋ, “Gɨ tep gobɨn,” agɨl nɨpal.

16 Jisas Krais mɨnɨm tep ag ñɨ ajpin ak ageb, mɨnɨm kɨb agep ñɨn ak, God Jisas Krais nop agek, bin bɨ tap si tap tɨmel we gɨl gɨpal okok ag yɨk mɨseŋ lek, ne gos won kɨri ke mɨdmagɨl nab kɨri adaŋ tari tari agɨp ak nɨŋɨl, kɨrop mɨnɨm kɨb agnɨgab.

God ne lo mɨnɨm cɨnop ñak ak me, cɨn Juda kai bin bɨ ne ke yɨb mɨdobɨn, aglak

17 Pen nɨbi Juda bin bɨ okok, yɨb nɨbi ke dap ranlɨg gɨ apɨm, “God ne lo mɨnɨm cɨnop ñak ak me, bin bɨ ne ke yɨb mɨdobɨn. 18 Cɨn lo mɨnɨm nɨpɨn ak me, nag ar nɨbak tep, nag ar nɨbak tɨmel, ag gos nɨŋɨl, God nop tep gɨp ar ak nep gɨpɨn,” apɨm. 19 Pen mɨnɨm ar alap apɨm, “Bin bɨ ma nɨpal okok kɨrop ag ñɨ tep gɨl, bin bɨ udɨn kwoi gek kɨslɨm gɨp rek mɨdebal okok kɨrop ag ñɨ tep gɨl, 20 bin bɨ lo mɨnɨm ma nɨpal okok kɨrop ag ñɨ tep gɨl, ñɨ pai sɨkol okok kɨrop ag ñɨ tep gɨl gɨpɨn,” apɨm. Apɨm nɨbak, apɨm, “God ne lo mɨnɨm cɨnop ñak ak me, gos tep magɨlsek abe, gos nɨŋɨd magɨlsek abe bɨr nɨpɨn,” apɨm.

21 Nɨbi lo mɨnɨm ak nɨŋɨl, bin bɨ okok kɨrop ag ñɨbɨm ak pen mɨnɨm bin bɨ okok ag ñɨbɨm rek nɨbi ke ma gɨpɨm. Bin bɨ ognap kɨrop apɨm, “Tap si ma dɨnɨmɨb,” apɨm ak pen nɨbi ke tap si dɨpɨm aka? 22 Bin bɨ ognap kɨrop apɨm, “Bin si bɨ si ma gɨnɨmɨb,” apɨm ak pen nɨbi ke nɨg gɨpɨm aka? Bin bɨ ognap kɨrop apɨm, “Tap abramek okok God rek ma sobok gɨnɨmɨb,” apɨm ak pen karɨp sobok gɨpal mɨgan nɨb okok amɨl, tap dap lɨpal okok ognap si dɨpɨm aka?

23 Yɨb nɨbi ak ke dap ran lɨl apɨm, “God lo ak cɨnop Juda bin bɨ ñak,” apɨm ak pen mɨnɨm ne ak tɨb jupɨm rek, yɨb ne ak rek nep ag jupɨm aka? 24 Gɨ tɨmel gɨpɨm nɨbak, bɨ alap ned God Mɨnɨm ñu kɨl tɨkɨl agak rek nep gɨpɨm. Ne agak,

“Nɨbi Juda bin bɨ, God lo mɨnɨm nɨpɨn apɨm ak
pen nɨbi ke mɨd tep ma gɨpɨm rek,
Juda bin bɨ mer okok,
God nop ag jupal,” agak.
25 Nɨbi Juda kai, God bin bɨ ne mɨdojɨn, agɨl, ñɨ okok tɨk dapɨl, per per waŋ wak tɨb gɨ rɨk gɨpɨm. Pen lo mɨnɨm ne ak tɨb juɨl, ke nɨŋnɨgabɨm rek gɨnɨgabɨm ak, bin bɨ yokop ñɨ waŋ wak tɨb gɨ rɨk ma gɨpal rek ak mɨdenɨgabɨm. 26 Nɨb aknɨb rek, bin bɨ sɨŋok Juda mer ñɨ wak tɨb gɨ rɨk ma gɨpal okok, lo mɨnɨm ageb rek genɨgal ak, God kɨrop bin bɨ ñɨ wak tɨb gɨ rɨk gɨpal ak rek nɨŋnɨgab.

27 Juda bin bɨ mer, ñɨ wak tɨb gɨ rɨk ma gɨpal okok, lo mɨnɨm ageb rek gɨpal. Pen nɨbi Juda kai, Mosɨs lo ñu kɨl tɨkak ak dɨl, ñɨ wak tɨb gɨ rɨk gɨpɨm ak pen lo mɨnɨm tɨb jupɨm ak me, nɨbep mɨnɨm kɨb mɨdenɨgab.

28 Cɨn bin bɨ ognap apɨn, bin bɨ ñɨ wak tɨb gɨ rɨk gɨpal okok nep Juda bin bɨ yɨpɨd gɨl, apɨn ak pen ak mɨnɨm nɨŋɨd ma apɨn. Bin bɨ an an kɨri Juda bin bɨ yɨpɨd gɨl mɨdebal? Mɨb goŋ nep nɨŋɨl, Juda bin bɨ aka Juda bin bɨ mer, agɨl, ma agnɨgabɨn. 29 Juda bin bɨ yɨpɨd gɨl okok, nab kɨri adaŋ nɨŋɨl agnɨgabɨn, bɨ nɨbaul ne Juda nɨb yɨpɨd gɨl, agnɨgabɨn. Cɨn mɨdmagɨl ne ak wak tɨb gɨ rɨk gɨ mɨdeb nɨŋɨl, bɨ ak bɨ Juda yɨpɨd gɨl, bin ak bin Juda yɨpɨd gɨl, agnɨgabɨn. Lo Mosɨs ñu kɨl tɨkak lo ak gek, mɨdmagɨl kɨrop sɨŋak wak ma tɨb gɨ rɨknɨgab; God Kaun ne nep mɨdmagɨl kɨrop sɨŋak wak tɨb gɨ rɨknɨgab. Bin bɨ mɨdmagɨl kɨri aknɨb rek mɨdeb okok, bin bɨ okok kɨrop nɨŋel yɨb ma mɨdeb, pen God nɨŋek yɨb mɨdeb.

Copyright information for `KMHM