Romans 3

God ageb rek nep geb

Nɨb agebin ak, bɨ alap agnɨgab, “Juda bin bɨ mer, wak tɨb gɨ rɨk ma gɨpal rek mɨdobnop tep gɨpkop,” agnɨgab ak pen ar nɨbak ma agebin. Juda bin bɨ mɨdobɨn ak tep yɨb mɨdobɨn. Mɨnɨm yad ke bin bɨ ognap kɨrop ag ñɨlaŋ, agɨl, God cɨnop Juda bin bɨ nep mɨnɨm tep ne ñak. Pen Juda bin bɨ ognap nɨsed sɨkop mɨnɨm kɨlɨs aglak rek ma gɨlak. Nɨg gɨlak ak, God mɨnɨm kɨlɨs kɨrop agak ak kɨrɨg gɨnɨgab aka? Mer yɨb, ma kɨrɨg gɨnɨgab. Bin bɨ okok magɨlsek ñɨn ognap esek agnɨgal, pen God ne bɨ nɨŋɨd yɨb agɨl, ageb rek nep gɨnɨgab. Mɨnɨm nɨbak rek God Mɨnɨm ak ñu kɨl tɨkɨl aglak,

“God, nak mɨnɨm yɨpɨd gɨl nep apan ak,
nep mɨnɨm ognap pen agnɨmel rek ma lɨp.
Nep mɨnɨm kɨb agenɨgal ak,
mɨnɨm wagɨn alap ma mɨdenɨgab,” agak.
“Cɨn per per gɨ tɨmel genɨgabɨn ak, bin bɨ ognap nɨŋɨl, God per per gɨ tep gɨp ak mɨseŋ nɨŋnɨgal. Nɨb ak, God cɨnop kal gɨl mɨnɨm kɨb agnɨg geb ak tep ma gɨp,” agnɨgabɨn aka? (Pen mɨnɨm nɨbak, bin bɨ nɨŋɨl apal rek nep agebin.) Mer yɨb! God bin bɨ magɨlsek mɨnɨm kɨb agnɨgab ak, pɨs kɨd aka pɨs kɨd ma amnɨgab; yɨpɨd gɨl ar ak nep agnɨgab.

Pen nɨbi ognap agnɨgabɨm, “Cɨn per per esek ar ognap genɨgabɨn ak, bin bɨ ognap nɨŋɨl, God per per nɨŋɨd nep ageb ak mɨseŋ nɨŋɨl, Bɨ melɨk sek yɨb mɨdeb, agɨl, yɨb ne agel ar amnɨgab. Nɨb ak, tari gɨnɨg God cɨnop bin bɨ tap si tap tɨmel gɨpɨm, agɨl, mɨnɨm kɨb agɨl, yur kɨb ñɨnɨgab?” agnɨgabɨm. Mɨnɨm esek nɨbak rek agɨl agnɨgabɨm, “Tap si tap tɨmel ak nep gon gon, God cɨnop yɨmɨg yɨb nɨŋɨl, tap si tap tɨmel ke ke koŋai yɨb gɨnɨgabɨn nɨbak nɨŋɨl kɨrɨg gɨnɨgab ak, bin bɨ okok nɨŋɨl, ne bɨ tep aknɨb ke agɨl yɨb ne agel ar amnɨgab,” agnɨgabɨm. Pen bin bɨ ognap yɨp ke ag juɨl, Pol mɨnɨm nɨbak rek agɨp, apal. Pen yad mɨnɨm nɨbak rek ma apin! Esek apal rek, God nɨŋɨl, kɨrop mɨnɨm kɨb agɨl, pen yur kɨb ñɨnɨgab.

Bin bɨ tep ma mɨdobɨn

Nɨb ak, tari agɨn? God nɨŋek, cɨn Juda bin bɨ okok mɨd tep gɨpɨn; Juda bin bɨ mer okok mɨd tep ma gɨpal, agɨn aka? Mer! Mɨdarɨk nep me apin rek, cɨn bin bɨ magɨlsek, Juda bin bɨ okok abe, Juda bin bɨ mer okok abe, tap si tap tɨmel nag ar nɨbak cɨnop kɨlɨs gɨ lɨp gɨ dad amnɨg geb.

10 Mɨnɨm nɨbak rek, God Mɨnɨm ak ñu kɨl tɨkɨl aglak,

“Bin bɨ per gɨ tep gɨpal rek ognap ma mɨdebal.
11 Bin bɨ, nag ar nɨbak tep,
nag ar nɨbak tɨmel, agɨl nɨpal okok ognap ma mɨdebal.
Bin bɨ, ‘God pɨs ar amɨl,
nop eip mɨdojɨn,’ ag nɨpal okok ognap ma mɨdebal.
12 Bin bɨ okok magɨlsek God nop kɨrɨg gɨl,
bin bɨ tɨmel rek mɨdɨl,
tap si tap tɨmel nep gɨpal.
Kɨri magɨlsek aknɨb rek nep gɨpal.
13 Aleb kɨri ak adɨk madɨk gɨl,
per esek yɨb nep apal.
Tɨgu mɨgan kɨri ak, cɨp kɨmek pɨrau ñɨ tep ma gel,
ki tɨmel owɨp ak rek mɨdeb.
Bin bɨ ognap kɨrop nɨŋel mɨlɨk yapek, ag juɨl,
mɨnɨm tɨmel apal ak, toi tɨmel kodal rek mɨdebal.
15 Kal tɨmel yɨb juɨl,
bin bɨ okok kɨrop yur ñɨl,
ñag pak lɨn, agɨl,
gos ak nep nɨŋɨl,
16 bin bɨ okok kɨrop per gɨ tɨmel gel,
gos par yɨb nep nɨpal.
17 Bin bɨ okok eip mɨdɨl,
kapkap mɨd tep gɨnɨmel rek ma lɨp.
18 God Bɨ Kɨb nɨŋ mɨdeb, agɨl,
ma pɨrɨkpal,” aglak.
19 God lo mɨnɨm nɨbak cɨnop Juda bin bɨ nep ñak ak me, mɨnɨm nɨbak magɨlsek cɨnop Juda bin bɨ ageb. Nɨb ak, God mɨnɨm kɨb agnɨgab ñɨn ak, bin bɨ karɨp lɨm tɨgoŋ tɨgoŋ magɨlsek mɨnɨm pen alap agnɨmel rek ma lɨnɨgab; kɨri magɨlsek mɨnɨm mɨdenɨgab. 20 Nɨb ak, bɨ alap lo mɨnɨm ageb rek genɨgab ak, God bɨ nɨbak nop, bɨ komɨŋ tep yad, ma agnɨgab. Pen God lo mɨnɨm ageb rek nɨŋɨl, cɨn tap si tap tɨmel gɨpɨn, agɨl nɨŋnɨgabɨn.

Bin bɨ Krais nop nɨŋ dɨpal okok nep, kɨrop bin bɨ asɨŋ ma mɨdeb tep yad, agnɨgab

21 Pen mɨñi Mosɨs abe, bɨ God mɨnɨm agep bɨ okok abe, nɨg gɨnɨgab, agɨl, ñu kɨl tɨkɨl aglak rek, Jisas Krais cɨnop nen agɨl kɨmak ak me, nop nɨŋ don, God cɨnop agnɨgab, “Nɨbi bin bɨ komɨŋ tep yad,” agnɨgab. Pen cɨn Juda bin bɨ okok abe, Juda bin bɨ mer okok abe, lo ar ak nep nɨŋɨl gon, nɨg ma agnɨgab.

23 Cɨn bin bɨ magɨlsek tap si tap tɨmel gɨpɨn rek, God melɨk magɨl tep ne ñɨb dɨjɨn rek ma lɨp ak pen 24 God cɨnop yɨmɨg nɨŋɨl, Krais Jisas ag yokek apɨl cɨnop tau adɨk dɨp ak me, God cɨnop bin bɨ tep yad agnɨgab.

25 Yad titi gen, bin bɨ tap si tap tɨmel gɨpal okok kɨrop bin bɨ tep yad, agnɨgain ak nɨŋnɨmel, agɨl, God ne Krais Jisas nop tap sobok gep rek lɨm dai wagɨn aul ag yokak. God ne bin bɨ tap si tap tɨmel ned gɨlak okok, mɨnɨm kɨb agɨl, kal juɨl, yur pen ñɨl, pɨs nep ñag pak lɨpkop ak pen ne kapkap sain tɨk mɨdɨl, nɨg ma gak. Pen mɨñi Krais Jisas ne apɨl, bin bɨ tap si tap tɨmel gɨpal okok magɨlsek mɨb goŋ ne ke dɨl yur kɨb dɨl kɨmak. Nɨb ak me, bin bɨ an an, Jisas lakañ ne tap si tap tɨmel cɨnop lɨg gɨ yokɨp, agɨl, Jisas nop nɨŋ denɨgal bin bɨ okok, God kɨrop nɨŋɨl kal juɨl yur pen alap ma ñɨnɨgab. 26 Yad titi gen, bin bɨ tap si tap tɨmel gɨpal okok kɨrop bin bɨ tep yad, agnɨgain ak nɨŋnɨmel, agɨl, God ne nɨg gak. Mɨnɨm kɨb agɨl, tap si tap tɨmel gɨpal rek pen yur ak rek nep ñɨnɨgain, agak ak me, ne agak rek nep gɨl, Krais Jisas nop tap sobok gep rek ag yokek, bin bɨ nop nɨŋ denɨgal okok kɨrop bin bɨ tep yad agnɨgab.

27 Nɨb ak, lo ar ak gon, God cɨnop bin bɨ tep yad agɨl dek, bin bɨ ne mɨdobɨn, agɨl, yɨb cɨn ke agon ar amnɨmɨŋ rek ma lɨp. Jisas cɨnop nen agɨl kɨmak mɨnɨm tep ak nɨŋ dɨl me, God bin bɨ ne mɨdobɨn. 28 Nɨb ak, bin bɨ okok lo mɨnɨm ageb rek gɨpal, agɨl, God kɨrop bin bɨ tep yad ma agnɨgab. Bin bɨ Krais Jisas gak mɨnɨm tep ak nɨŋ dɨpal, agɨl me, God kɨrop bin bɨ tep yad agnɨgab.

29 God ne cɨn Juda bin bɨ, God cɨn nep mer; ne Juda bin bɨ mer okok God kɨri abe mɨdeb. 30 Tari gɨnɨg: God ne nokɨm ak me, bin bɨ ñɨ wak tɨb gɨ rɨk gɨpal okok abe, bin bɨ wak tɨb gɨ rɨk ma gɨpal okok abe, kɨri kanɨb nokɨm ak nep amel, God kɨrop bin bɨ tep yad agnɨgab. Nɨb ak, kɨri magɨlsek Krais Jisas gak mɨnɨm tep nɨbak nep nɨŋ dɨnɨmel.

31 Pen cɨn Jisas mɨnɨm tep ak nɨŋ don, God cɨnop bin bɨ tep yad agnɨgab, agebin ak, lo mɨnɨm okok kɨrɨg gɨnɨgabɨn, agɨl ma agebin, mer. Bin bɨ Jisas mɨnɨm tep ak nɨŋ dɨnɨgal okok, kɨri mɨnɨm tep nɨbak ageb rek nep gel, lo mɨnɨm ak am kɨlɨs gɨnɨgab.

Copyright information for `KMHM