Romans 4

God Ebraham nop bɨ tep yad agak

Cɨn Juda bin bɨ, based acɨk cɨn wagɨn gɨl tɨkek, tɨk amɨl apɨl gɨl tɨkel mɨdobɨn okok, based cɨn ak me Ebraham. Pen God Ebraham nop dak ak, titi gɨl Ebraham dak? Ebraham ne ke tap tep alap gek, God nak bɨ tep yad, apkop, Ebraham bɨ okok agɨl “Yad bɨ tep,” apkop. Pen God nɨŋɨp Ebraham yɨb ne ke dap raneb wagɨn alap ma mɨdek. Pen ti gɨnɨg Ebraham yɨb ne ke ma dap ranbkop? God Mɨnɨm ageb, “Ebraham ne God mɨnɨm agak ak nɨŋ dak ak me, God nop ‘Nak bɨ tep yad,’ agak.”

Bɨ alap wög gɨl pe dɨl, mani nɨbaul yokop dɨpin ma agnɨgab; wög genek pen ak mani aul dɨpin agnɨgab.

Pen bin bɨ, cɨn God nop kɨlɨs cɨn ke wög genɨgabɨn, ne cɨnop bin bɨ tep yad agnɨgab, ag gos nɨŋnɨgal okok, God kɨrop bin bɨ tep yad ma agnɨgab. Pen bin bɨ, tap si tap tɨmel gɨpɨn ak pen God tap si tap tɨmel gɨpɨn nɨbak yokop kɨrɨg gɨl, cɨnop bin bɨ tep yad agnɨgab nɨpal okok, kɨrop bin bɨ tep yad agnɨgab.

Mɨnɨm agebin aul rek, Depid ak rek nep bɨrarɨk nep God Mɨnɨm ak ñu kɨl tɨkɨl, bin bɨ tap tep alap ma gɨnɨgal pen God kɨrop bin bɨ tep yad agnɨgab okok mɨñ mɨñ gɨnɨgal, agak. Ne agak,

“Bin bɨ tap si tap tɨmel gɨpal okok,
God tap si tap tɨmel kɨri gɨpal okok nɨŋɨl kɨrɨg gɨnɨgab rek,
tep gek nɨŋlɨg gɨ mɨdenɨgal.
Bin bɨ tap si tap tɨmel gɨpal okok,
God tap si tap tɨmel kɨri gɨpal okok mɨnɨm kɨb ma agnɨgab rek,
mɨñ mɨñ gɨlɨg gɨ mɨdenɨgal.
Bin bɨ tap si tap tɨmel gɨpal okok,
Bɨ Kɨb tap si tap tɨmel kɨrop lɨg gɨ yoknɨgab rek,
mɨñ mɨñ gɨlɨg gɨ mɨdenɨgal,” agak.
Depid mɨñ mɨñ gep magɨl agak ak, bin bɨ ñɨ wak tɨb gɨ rɨk gɨpal okok nep mɨnɨm ak dɨnɨgal? Mer yɨb! Bin bɨ ñɨ wak tɨb gɨ rɨk ma gɨpal okok abe dɨnɨgal. God Mɨnɨm ñu kɨl tɨkɨl aglak dai nɨbak mɨñi nep agesin: “Ebraham ne God mɨnɨm agak ak nɨŋ dak ak me, God nop, ‘Nak bɨ tep yad,’ agak.”

10 Based acɨk cɨn Ebraham, wak tɨb gɨ rɨk ma gak ñɨn ak, God mɨnɨm agak ak nɨŋ dek, God nop, “Nak bɨ tep yad,” agak. 11 “Ebraham mɨnɨm yad nɨŋ dak ak me, yad, ‘Nak bɨ tep yad,’ apin ak, bin bɨ okok nɨŋlaŋ,” agɨl, kɨsen God agek, Ebraham wak tɨb gɨ rɨkak. God nɨg gak ak nɨpɨn. Nɨb ak, bin bɨ ñɨ wak tɨb gɨ rɨk ma gɨl, God Mɨnɨm nɨŋ del, kɨrop, “Bin bɨ tep yad,” agnɨgab bin bɨ okok, Ebraham nɨsed acɨk kɨri mɨdeb.

12 Pen bin bɨ ñɨ wak tɨb gɨ rɨk gɨl, Ebraham wak tɨb gɨ rɨk ma gak ñɨn ak God mɨnɨm ne nɨŋ dak rek nep nɨŋ dɨpal bin bɨ okok, Ebraham nɨsed acɨk kɨri ak rek nep mɨdeb.

13 Pen Ebraham lo ar okok nɨŋɨl gek, God nop, “Nak bɨ tep yad,” agɨl ma dak. Ebraham ne God mɨnɨm agak ak nɨŋ dak ak me, God nop, “Nak bɨ tep yad,” agɨl, mɨnɨm kɨlɨs nɨŋɨd agɨl, Ebraham abe ñɨ pai ne nɨb okok abe kɨrop agak, “Nɨbi karɨp lɨm wagɨn aul tɨgoŋ tɨgoŋ magɨlsek dɨnɨgabɨm,” agak.

14 God mɨnɨm kɨlɨs nɨŋɨd agak ak, bin bɨ lo ar ak nɨŋɨl gɨpal okok apkop, God mɨnɨm kɨlɨs nɨŋɨd agak nɨbak tap yokop rek lɨpkop. Tari gɨnɨg: bin bɨ lo ar ak kɨsen gɨl, God bin bɨ ne mɨdonɨgabɨn agɨl nɨpal bin bɨ okok, kɨri magɨlsek lo mɨnɨm ognap tɨb junɨgal nɨŋɨl God kal juɨl, mɨnɨm kɨb agɨl, pen yur ñɨnɨgab. God mɨnɨm kɨlɨs nɨŋɨd agak ak, bin bɨ lo ar ak nɨŋɨl gɨpal okok apkop, God mɨnɨm agak nɨŋ dɨpal ak tap yokop rek lɨpkop. Ti gɨnɨg: bin bɨ God mɨnɨm agak nɨŋ dɨpal okok nɨŋ tep ma gɨl, sɨdol gɨnɨgal. God mɨnɨm kɨlɨs nɨŋɨd Ebraham nop agak ak ma dɨnɨgal.

16 Nɨb ak, cɨn nɨpɨn, God gɨnɨgain, agɨl, mɨnɨm kɨlɨs nɨŋɨd ag lak nɨbak, bin bɨ God mɨnɨm agak nɨŋ dɨnɨgal okok kɨrop nep agak. Nɨb ak, God gos ne ke bin bɨ yɨmɨg nɨŋɨl, yokop dɨ tep gɨnɨgab ak me, Ebraham ñɨ pai ne okok magɨlsek God mɨnɨm kɨlɨs nɨŋɨd agak ak rek dɨnɨmel. Bin bɨ God ne kɨrop lo mɨnɨm ñak okok abe, bin bɨ Ebraham rek wak tɨb gɨ rɨk ma gɨl God mɨnɨm nɨŋ dak rek nɨŋ dɨpal okok abe, kɨri magɨlsek God mɨnɨm kɨlɨs nɨŋɨd agak ak nep dɨnɨmel. Ebraham ne based acɨk cɨn magɨlsek mɨdeb me ak. 17 God Mɨnɨm ak ñu kɨl tɨkɨl aglak, “God Ebraham nop agak, ‘Yad gen, bin bɨ wagɨn ke ke koŋai nep mɨdebal okok, nep based acɨk cɨn, agnɨgal,’ agak,” aglak. Nɨb ak, God udɨn yɨrɨk ar ne ak, cɨn bin bɨ wagɨn ke ke okok nɨb nop nɨŋ dɨpɨn okok magɨlsek based acɨk Ebraham ñɨ pai ne yɨb mɨdobɨn. God ne bin bɨ kɨmbal okok gek, kɨri warɨkpal. God ne nep gek, tap ned ma mɨdolɨgɨp ak mɨñi mɨseŋ lɨp.

Ebraham God nop nɨŋ dak rek nep gɨn

18 Pen Ebraham mɨlep yɨb lɨl, ñɨ pai tɨknɨmɨŋ rek ma lek, God nop agak, “Nak wagɨn gek, bin bɨ ñɨ pai nak kɨsen mɨdenɨgal okok, wagɨn ke ke koŋai yɨb mɨdenɨgabɨm,” agak. Nɨb agek Ebraham, God mɨnɨm nɨŋɨd ageb, agɨl, gos sek mɨdɨl me, agak rek nep me, bin bɨ ñɨ pai ne wagɨn ke ke koŋai yɨb nep mɨdebal.

19 Pen Ebraham nɨŋak, mɨb goŋ kɨri ber mal mosɨk bir gɨ mosɨk yowak. Ebraham mɨ ne maŋ ñɨn juɨl aknɨb mamɨd alaŋ (100) amnak ak me, ñɨ pai tɨkep rek ma lak. Bin ne Sera ak rek nep mɨlep yɨb lek, ñɨ pai tɨkep rek ma lak. Pen ne God mɨnɨm nop agak ak nɨŋ dɨ kɨlɨs gɨ damɨl, gos sek mɨdek. 20 God ne Ebraham nop mɨnɨm kɨlɨs nɨŋɨd agak ak, Ebraham gos omal ma nɨŋak; ne pɨs nep nɨŋ dak. God Bɨ kɨlɨs sek, mɨnɨm kɨlɨs nɨŋɨd agak rek nep gɨnɨgab, agɨl, God mɨnɨm agak ak nɨŋ dɨlɨg gɨ mɨdek rek, gos won ne ak kɨlɨs ognap sek dɨl, ne God mɨnɨm agak ak dɨ kɨlɨs yɨb gɨl, God yɨb nop ak agek ar amnak. 22 Ebraham gak nɨbak, God Mɨnɨm ak ñu kɨl tɨkɨl aglak, “Ebraham ne God mɨnɨm agak ak nɨŋ dak ak me, God nop, ‘Nak bɨ tep yad,’ agak,” aglak. 23 “God nop, ‘Nak bɨ tep yad,’ agak,” mɨnɨm ñu kɨl tɨklak nɨbak, Ebraham nop nep ñu kɨl ma tɨklak. 24 Cɨnop abe, nɨŋnɨmel agɨl, ñu kɨl tɨklak. God ne gek, Bɨ Kɨb cɨn Jisas warɨkak nɨbak nɨŋ dɨpɨn ak me, ne cɨnop abe bin bɨ tep yad agnɨgab. 25 Pen tap si tap tɨmel gɨl asɨŋ mɨdonok rek, God cɨnop yɨmɨg nɨŋɨl, Ñɨ ne Jisas Krais nop ag yokek apɨl, “Kɨri tap si tap tɨmel gɨpal nɨbak God nɨŋɨl kɨrɨg gɨnɨmɨŋ,” agɨl, kɨmak. Pen Jisas kɨmɨl, God gek, kauyaŋ warɨkak rek, asɨŋ kɨb gac cɨnop ulɨk gak nɨbak komɨŋ lɨnɨmɨŋ rek lɨp.

Copyright information for `KMHM