Romans 5

God nop nɨŋ denɨgabɨn ak, cɨnop bin bɨ asɨk masɨk ma mɨdeb agnɨgab

Pen God cɨnop yɨmɨg nɨŋɨl gak nɨbak nɨŋ dɨpɨn ak me, cɨnop bin bɨ asɨk masɨk ma mɨdeb agɨl, dɨp. Nɨb ak, Bɨ Kɨb cɨn Jisas Krais ne gek, cɨn God eip jɨm ñɨl mɨdɨl, kapkap mɨd tep gɨpɨn. Pen karɨp lɨm cɨnop ag lɨp ak amɨl, God melɨk tep ne ak nɨŋɨl, nop eip mɨdenɨgabɨn, agɨl, tep gek nɨŋlɨg gɨ mɨdobɨn.

Mɨker apek, koslam mɨdobɨn ak, mɨñ mɨñ gɨlɨg gɨ mɨdobɨn. Tari gɨnɨg: mɨker apek, koslam mɨdenɨgabɨn ak, cɨn kɨlɨs gɨl, Jisas Krais cɨg tep gɨl, ma kɨrɨg gɨnɨgabɨn. Cɨn kɨlɨs gɨl, Jisas Krais cɨg tep gɨl, gɨ dam dam, cɨn bin bɨ gos magɨl kɨlɨs sek mɨdenɨgabɨn. Pen gos magɨl kɨlɨs sek mɨdenɨgabɨn ak, cɨn gos sek mɨdenɨgabɨn. Pen nɨg gɨl gos sek mɨdenɨgabɨn ak, yokop ma mɨdenɨgabɨn. Tari gɨnɨg: God ne Kaun Sɨŋ ak cɨnop ñɨl cɨnop mɨdmagɨl yɨb lɨpir.

Pen cɨn bin bɨ lɨm dai ar wagɨn aul mɨdobɨn okok, tap si tap tɨmel gɨ damɨl gac sek mɨdonok, God eip jɨm ñɨl mɨdojɨn rek ma lak. Cɨn kanɨb ameb alap ma mɨdek. Pen God ne ag lak ñɨn ak nep, Krais cɨnop bin bɨ tɨmel nen agɨl kɨmak. Per bin bɨ ognap, bɨ tep alap nop nɨŋɨl, “Yad nop nen agɨl kɨmen, ne komɨŋ amnaŋ,” agɨl ma kɨmnɨgal. Pen ñɨn nokɨm nokɨm ognap bɨ alap bɨ tep yɨb alap rek nɨŋɨl, “Yad nop nen agɨl kɨmen, ne komɨŋ amnaŋ,” agɨl kɨmnɨgab aka ma nɨpin. Pen cɨn tap si tap tɨmel gɨ mɨdonok ñɨn nɨbak nep, Krais cɨnop nen agɨl kɨmak. Nɨb ak, cɨn nɨpɨn, God cɨnop mɨdmagɨl yɨb lɨp.

Krais ne cɨnop nen agɨl kɨmek, lakañ ne yapek, God cɨnop bin bɨ tep yad agak. Nɨb ak me, cɨn nɨpɨn, God kal juɨl mɨnɨm kɨb agnɨgab ñɨn ak, Krais ne cɨnop dɨ komɨŋ yoknɨgab. 10 God kaual maual ne mɨdonok ñɨn ak me, Ñɨ ne kɨmɨl, cɨnop Nap eip dɨ jɨm ñak. Mɨñi Nap eip jɨm ñɨl mɨdobɨn ak me, Ñɨ ne warɨkɨl komɨŋ mɨdeb ak, cɨnop nɨŋɨd nep dɨ komɨŋ yoknɨgab! 11 Pen nɨbak nep mer. Cɨn God eip jɨm ñɨl mɨdobɨn rek, Bɨ Kɨb cɨn Jisas Krais ne nep gek, God eip jɨm ñɨl mɨdobɨn, agɨl, yɨb kɨrop apɨl mal dap ranlɨg gɨ, tep gek nɨŋlɨg gɨ mɨdobɨn.

Adam yakam ne kɨmbal pen Jisas yakam ne komɨŋ per mɨdep magɨl dɨpal

12 Pen tap si tap tɨmel gɨl kɨmeb wagɨn ak, Adam nep wagɨn gɨl gek me, asɨŋ ne nɨbak bin bɨ tɨk lep ne okok magɨlsek kɨmbal. Tari gɨnɨg: God nɨŋek, Adam gak nɨbak, cɨn bin bɨ tɨk lep ne okok magɨlsek nɨg gɨnok. Ñɨn nɨbak cɨnop ma tɨk dolak ak pen cɨn eip gɨnok.

13 God Mosɨs nop lo mɨnɨm ñak ar ak, tap si tap tɨmel gep gos ak lɨm dai ar wagɨn aul ned mɨdek. Pen lo ma mɨdek ñɨn ak, God tap si tap tɨmel gɨlak ak nɨŋɨl, kɨsen pen ñɨnɨgal, agɨl, gos ma nɨŋ mɨdek. 14 Pen Adam wagɨn gɨl gɨ tɨmel gek, asɨŋ ne nɨbak bin bɨ okok kɨrop ulɨk gek, magɨlsek kɨm dap dap, Mosɨs lo mɨnɨm ag ñak ñɨn ak owak. Adam God mɨnɨm nop agak ak tɨb juak rek, bin bɨ ognap ma tɨb julak ak pen Adam kɨmak rek magɨlsek kɨmlak. Adam ne Bɨ kɨsen onɨg gek Bɨ ak rek.

15 Adam gɨ tɨmel gak ak ke; Jisas Krais tap tep ñak ak ke. Adam tap si tap tɨmel gek, bin bɨ magɨlsek kɨmbal. Pen Jisas Krais bin bɨ yɨmɨg nɨŋɨl kɨmak rek, God bin bɨ okok magɨlsek yɨmɨg yɨb nɨŋɨl, dɨ tep gɨl, tap tep yɨb ñɨb.

16 Bɨ nokɨm nɨbak tap si tap tɨmel gak ak ke; God tap tep ñɨb ak ke. Adam tap si tap tɨmel nokɨm nɨbak gak ak, God nɨŋɨl mɨnɨm kɨb agɨl, nak kɨmnɨgan agak. Pen Adam ñɨ pai ne tap si tap tɨmel gɨ dam dam, Jisas Krais tap tep yokop ñek, God, “Bin bɨ okok magɨlsek per per komɨŋ mɨdenɨmel rek lɨp,” agak.

17 Ned bɨ nokɨm alap tap si tap tɨmel gek, asɨŋ kɨlɨs tɨmel yɨb nɨbak cɨnop magɨlsek ulɨk gak. Pen kɨsen, nɨg ar nɨb aknɨb rek mer, God bin bɨ yɨmɨg yɨb nɨŋɨl dɨ tep yɨb gek, bin bɨ asɨŋ ma mɨdeb agnɨgab okok, bɨ nokɨm Jisas Krais gek, kɨri komɨŋ mɨdɨl ne eip tep gek nɨŋlɨg gɨ mɨdenɨgal.

18 Adam tap si tap tɨmel magɨl nokɨm alap nep gek, asɨŋ nɨbak bin bɨ magɨlsek ulɨk gek, God mɨnɨm kɨb agɨl, “Bin bɨ magɨlsek kɨmnɨgal,” agak. Pen Jisas Krais ñɨn nokɨm alap nep tap tep yɨb gek, God bin bɨ magɨlsek kɨrop bin bɨ tep yad, agɨl, komɨŋ mɨdep magɨl ak ñɨnɨmɨŋ rek lɨp. 19 Bɨ nokɨm alap God mɨnɨm agak ak tɨb juak rek, God nɨŋek, cɨn bin bɨ magɨlsek tap si tap tɨmel gɨnok. Ñɨn nɨbak cɨnop ma tɨk dolak ak pen cɨn eip gɨnok. Nɨb aknɨb rek nep, bɨ nokɨm alap God mɨnɨm agak rek nɨŋɨl kɨmek, God bin bɨ magɨlsek kɨrop bin bɨ yad agnɨmɨŋ rek lɨp.

20 Bin bɨ ned tap si tap tɨmel gɨ mɨdelɨgɨpal; God ne lo mɨnɨm kɨsen ñak. God lo mɨnɨm ñak ak, bin bɨ, lo mɨnɨm tɨb juɨl tap si tap tɨmel gɨpal ak nɨŋnɨmel, agɨl, lo mɨnɨm ñak. Nɨb ak, tap si tap tɨmel gɨlak okok koŋai yɨb nep gel amnak. Pen God bin bɨ tap si tap tɨmel gɨlak okok kɨrop yɨmɨg yɨb nɨŋɨl, dɨ tep yɨb gak.

21 Nɨb ak, tap si tap tɨmel asɨŋ nɨbak kɨlɨs yɨb gɨl, bin bɨ magɨlsek ulɨk gek, cɨp kɨmbal rek mɨdelak. Pen God nɨg gɨl bin bɨ okok kɨrop yɨmɨg yɨb nɨŋɨl, dɨ tep yɨb gɨl, bin bɨ tep yad, agɨl, komɨŋ per mɨdep nɨbak ñɨnɨgab. Bɨ Kɨb cɨn Jisas Krais ne gɨ tep gak ak me, God nɨg gɨnɨgab.

Copyright information for `KMHM