Romans 6

Jisas eip pɨs nep kɨmnok agɨl, tap si tap tɨmel gep gos ar ak ma nɨŋjɨn

God cɨnop yɨmɨg nɨŋɨp nɨbak, bin bɨ ognap agnɨgal, “Tap si tap tɨmel abramek gɨlɨg gɨ mɨdon mɨdon, God cɨnop ned nɨŋɨl dɨ tep gɨp rek mer, kɨsen cɨnop yɨmɨg yɨb nɨŋɨl dɨ tep yɨb gɨnɨgab,” agnɨgal. Pen mɨnɨm esek nɨg rek ma agɨn! Cɨn tap si tap tɨmel gep nag ar ak, cɨn bɨr kɨmnok. Nɨb ak, mɨdmagɨl cɨn pɨlɨs gek, tap si tap tɨmel gɨjɨn rek ma lɨp. Nɨbi nɨpɨm, cɨn bin bɨ Krais Jisas eip jɨm ñɨl mɨdojɨn agɨl ñɨg paknok okok, “Ne kɨmak rek jɨm ñɨl kɨmbɨn,” agɨl, ñɨg paknok. Cɨn ñɨg paknok ak, Krais Jisas eip cɨp tɨgel mɨgan yapɨl kɨmnok rek lɨp. Tari gɨnɨg: Krais ne kɨmek, kab mɨgan ak tɨgel gɨlak pen Nap kɨlɨs ke yɨb ne ak gek, warɨkɨl komɨŋ mɨdeb rek, cɨn aknɨb rek cɨp tɨgel mɨgan rek mɨdobɨn ak warɨkɨl, komɨŋ kɨsen nɨb ar ak mɨdojɨn rek lɨp.

Krais eip jɨm ñɨl kɨmnok ak me, ne kauyaŋ warɨkɨl komɨŋ mɨdeb rek, kɨsen cɨn ak rek nep warɨkɨl komɨŋ mɨdenɨgabɨn. God ne gos nɨŋak, tap si tap tɨmel gep nag ak pɨs nep tɨb gɨ rɨk gek, kɨsen bin bɨ okok kɨrop mɨñ wög gep bɨ rek, kanɨb tɨmel ak dɨ lɨp gɨ ma dad amnɨmɨŋ, ag gos nɨŋak. Nɨb ak me, nag ar tɨmel golɨgɨpɨn ak, Krais eip mab bak alaŋ ñag pak lel kɨmak. Pen tari, bin bɨ pɨs nep kɨmbal okok, tap si tap tɨmel gep magɨl ak mɨdmagɨl kɨri pɨlɨs gek gɨnɨmel rek ma lɨp.

Cɨn nɨpɨn, Krais eip kɨmnok ak me, ne eip komɨŋ mɨdenɨgabɨn. Cɨn nɨpɨn, Nap ne gek Krais warɨkak rek, ne kauyaŋ ma kɨmnɨgab. Mɨñi kɨmeb won ak Krais nop tap alap gɨnɨmɨŋ rek ma lɨp. 10 Krais ne ñɨn nokɨm alap nep kɨmak ak pen tap si tap tɨmel gep kɨlɨs ak pɨs nep kɨr gɨp. Krais kauyaŋ warɨkɨl, am God eip mɨdebir.

11 Nɨb ak me, Krais Jisas eip ulɨk gɨl, tap si tap tɨmel gep ar ak pɨs nep kɨmɨl, warɨkɨl God eip komɨŋ mɨdobɨn, agɨl gos nɨŋnɨmɨb. 12 Tap si tap tɨmel gep won ak, nɨbep ñon gɨ lɨp gɨ dam, bɨ mɨñ wög gep rek mɨdɨl, tap si tap tɨmel gɨm, agnɨgab. Pen nɨbi mer agnɨmɨb. 13 Pen gos tɨmel nɨbi ak, mɨb goŋ ñɨn tob nɨbep dai alap, tap si tap tɨmel gɨnɨmɨŋ, agɨl, lɨp gɨ gonɨmɨŋ rek, nɨbi mɨb goŋ nɨbi dai dai okok magɨlsek pɨs nep mer agnɨmɨb. Jisas eip kɨmɨl warɨkpɨn ak me, gos mɨdmagɨl tɨmɨd cɨn God nop ñɨl, mɨb goŋ dai okok God nop ñɨl, ne ageb rek nep gɨn, agɨl nɨŋnɨmɨb.

14 Ned lo mɨnɨm ar ak nɨŋɨl gɨn, ag gos ak nɨpek ak pen tap si tap tɨmel gep gos ak nep lek, nɨg gölɨgɨpɨm. Pen mɨñi ar nɨbak rek ma mɨdebɨm. God nɨbep yɨmɨg nɨŋɨl dek, Krais bin bɨ ne mɨdebɨm ak, nop cɨg gɨl, tap si tap tɨmel gɨpɨm okok kɨrɨg gɨnɨgabɨm.

Nag asɨŋ ma mɨdeb tep ar ak nep amjɨn

15 Pen God lo mɨnɨm ar ak gon, God nɨŋɨl cɨnop ma dɨnɨgab; ne ke cɨnop yɨmɨg nɨŋɨl, Krais nop ag yokek apɨl, cɨnop nen agɨl kɨmak rek, dɨnɨgab. Nɨb ak, tap si tap tɨmel nep gɨ mɨdojɨn aka? Mer yɨb! Nɨg ma gɨn. 16 Nɨbi nɨpɨm, nɨbi bɨ kɨb alap nop, cɨn bɨ mɨñ wög gep nak mɨdɨl, wög tari agnɨgan gɨnɨgabɨn, agenɨgabɨm ak, nɨbi bɨ kɨb nɨbak mok ne okok mɨdebɨm. Nɨbi tap si tap tɨmel gep nop mɨñ wög gep bɨ rek mɨdenɨgabɨm ak, tap si tap tɨmel gep mok okok mɨdɨl kɨmnɨgabɨm. Pen nɨbi God mɨnɨm ageb mɨñ wög gep bɨ rek mɨdenɨgabɨm ak, God mɨnɨm ageb mok okok mɨdem, ne nɨbep bin bɨ tep yad agnɨgab.

17 Ned nɨbep tap si tap tɨmel gep gos ak nep lek, bin bɨ mɨñ wög gep rek mɨdɨl, ar nɨbak nep gölɨgɨpɨm. Pen kɨsen, Jisas mɨnɨm tep ak nɨŋɨl, pɨs nep nɨŋ dɨpɨm. Nɨg gɨpɨm ak, yad God nop tep agebin. 18 God ne gek, nɨbi tap si tap tɨmel mok okok mɨdɨl, aŋ dɨl, God mɨñ wög gep bin bɨ rek mɨdɨl, ne ageb rek gɨ tep gɨpɨm. 19 Pen nɨbi ke kɨlɨs ma mɨdebɨm rek, mɨnɨm agnɨg gebin aul, yad mɨseŋ nep agen nɨŋ tep gɨnɨmel, agɨl, mɨseŋ nep agnɨgain.

Ned nɨbi gos tɨmel yɨb nɨŋɨl, mɨñ wög gep bin bɨ rek mɨdɨl, mɨb goŋ ñɨn tob nɨbi okok tap si tap tɨmel yɨb gɨ damɨl, gɨ tɨmel yɨb nep gölɨgɨpɨm. Pen mɨñi gos tep yɨb nɨŋɨl, mɨñ wög gep bin bɨ rek mɨdɨl, mɨb goŋ ñɨn tob nɨbi okok God mɨnɨm ageb rek nep gɨ damɨl, komɨŋ tep nep mɨdenɨgabɨm.
20 Ned tap si tap tɨmel gep mɨñ wög gep bin bɨ rek mɨdelɨgɨpɨm ak, God mɨnɨm ageb ar ak nɨbep kod mɨdek, mok ne okok ma mɨdelɨgɨpɨm. 21 Pen ned gɨ tɨmel gölɨgɨpɨm nɨbak, mɨñi nɨŋɨl agnɨgabɨm, “Per nɨg gɨ tɨmel golɨgɨpɨn ak, nabɨŋ gɨp. Nɨg gɨl tap tep alap ma dɨpɨn,” agnɨgabɨm. Bin bɨ nɨg gɨpal okok kɨmnɨg gebal.

22 Pen mɨñi God ne gek, nɨbi tap si tap tɨmel mok okok mɨdɨl, aŋ dɨl, God mɨñ wög gep bin bɨ rek mɨdɨl, God nɨŋek tep gɨnɨgab ar ak nep gɨl, komɨŋ per mɨdep magɨl ak dɨnɨgabɨm. 23 Tap si tap tɨmel gep ar ak gɨ damɨl, saj dɨl kɨmnɨgabɨn; pen Bɨ Kɨb cɨn Jisas Krais eip jɨm ñɨl mɨdenɨgabɨn ak, God cɨnop komɨŋ per mɨdep magɨl ak yokop ñɨnɨgab.

Copyright information for `KMHM