Romans 7

Krais mɨb goŋ ne mɨdebɨm rek, ne eip kɨmbek

Nɨbi ai mam lo mɨnɨm nɨpɨm okok. Nɨbi nɨpɨm, bin bɨ komɨŋ mɨdebal okok nep lo mɨnɨm kɨsen gɨnɨgal; kɨmenɨgal, mɨker kɨrop ognap ma mɨdenɨgab.

Mɨnɨm alap bak okok rek alap mɨdeb. Lo mɨnɨm alap agɨp, bɨ ne mɨdenɨgab, bin ne nɨgmɨl eip mɨdenɨmɨŋ; pen nɨgmɨl kɨmnɨgab ak, lo nɨbak kɨr gɨnɨgab. Bin ak nɨgmɨl mɨdek nɨŋlɨg gɨ, am bɨ kɨsen nɨb alap nɨŋɨl denɨgab ak, nop agnɨgal, “Lo mɨnɨm tɨb juɨl, nak bɨ si dep bin,” agnɨgal. Pen nɨgmɨl kɨmek, am bɨ kɨsen nɨb nɨŋɨl denɨgab ak, mɨnɨm ma mɨdeb. “Lo mɨnɨm tɨb juɨl, nak bɨ si dep bin,” agɨl, ma agnɨgal.

Pen ai mam sɨkop. Nɨb aknɨb rek nep, nɨbi Krais mɨb goŋ ne mɨdebɨm okok, ne eip kɨmbek rek, lo mɨnɨm dɨ cɨcɨ lölɨgɨpɨm ak kɨrɨg gɨpek nɨŋɨl Bɨ alap nɨbep dɨnɨgab. Bɨ sɨŋak kɨmɨl warɨkak Bɨ ak nɨbep dek, nɨbi God nop tep gɨnɨmɨŋ ar ak nep gɨnɨgabɨm.

Ned pen Krais cɨnop ma dak ñɨn ak, tap si tap tɨmel gep won ak cɨnop dɨ cɨcɨ lolɨgɨp. Lo mɨnɨm ar ak nep kɨsen gɨn, ag mɨdolɨgɨpɨn ak pen gos tɨmel nab cɨn adaŋ pag yɨkek, mab sɨlek ñɨb kɨmeb magɨl ak mɨseŋ lek, mɨd tep ma golɨgɨpɨn. God eip mɨdojɨn rek ma lak. Pen mɨñi Krais eip kɨmbɨn rek, lo mɨnɨm cɨnop nag rek lɨl dɨ cɨcɨ lolɨgɨp ak pak ulek lɨl me, Juda lo mɨnɨm ñu kɨl tɨklak ar ak nɨŋɨl ma gɨpɨn; God Kaun gos ñeb ar ak nep nɨŋɨl gɨpɨn.

Lo mɨdeb rek, tap si tap tɨmel gɨpɨn ak mɨseŋ nɨpɨn

Nɨb ak, cɨn tari agɨn? God lo mɨnɨm agek aglak ak, mɨnɨm tɨmel ageb, agjɨn aka? Mer yɨb! Aknɨb rek ma agɨn.

Lo ma mɨdobkop, yad tap si tap tɨmel titi rek mɨdeb ak ma nɨpnep. Lo mɨnɨm ar alap ñu kɨl tɨkɨl aglak, “Bin bɨ ognap tap kɨri okok tap yad rek mɨdebkop, agɨl, gos ak ma nɨŋnɨmɨb,” aglak. Nɨb ak me, yad nɨpin, bin bɨ ognap tap kɨri okok tap yad rek mɨdebkop, ag gos nɨŋenɨgain ak, tap si tap tɨmel gɨnɨgain.
Nɨb ak, yad gos nɨpin, kɨsen yad tap si tap tɨmel gɨl, bin bɨ ognap tap kɨri okok tap yad rek mɨdebkop, ag gos ak ma nɨŋnɨgain. Yad nɨbgɨl gos nɨŋölɨgɨpin ak pen dai tap si tap tɨmel gep won ak am gos tɨmɨd yad lɨp gɨ dad amek, bin bɨ ognap tap kɨri okok koŋai yɨb nep tap yad rek mɨdebkop, ag gos ak nep nɨŋnek. Pen lo mɨnɨm ma mɨdobkop, tap si tap tɨmel gep magɨl kɨlɨs ma mɨdobkop, bɨ bɨr kɨmɨb rek mɨdobkop.

Lo mɨnɨm, ak gɨnɨmɨn, ak ma gɨnɨmɨn, ageb ak, yad ned ma nɨŋölɨgɨpin. Yad nɨg gɨl komɨŋ mɨdenek. Pen lo mɨnɨm ak apek, tap si tap tɨmel gep magɨl ak, bɨ komɨŋ mɨdeb rek lɨl, kɨlɨs dɨl yɨp lɨp gɨ dad amek, kɨmnek. 10 God lo mɨnɨm ñak ak, cɨnop kanɨb per mɨdep ak yobkop pen yɨp kɨmeb magɨl nep ñak. 11 Nɨb ak, yad gos nɨpin, kɨsen yad tap si tap tɨmel gɨl, bin bɨ ognap tap kɨri okok tap yad rek mɨdebkop, ag gos ak ma nɨŋnɨgain. Yad nɨbgɨl gos nɨŋölɨgɨpin ak pen, dai tap si tap tɨmel gep magɨl ak am gos tɨmɨd yad lɨp gɨ dad amek, bin bɨ ognap tap kɨri okok tap yad rek mɨdebkop, ag gos nɨŋnek. Tap si tap tɨmel gep magɨl ak, God lo mɨnɨm agak ak nep dɨl, yɨp ñag pak lak.

12 Nɨb ak, cɨn nɨpɨn, God lo mɨnɨm ak sɨŋ mɨdeb. Cɨn nɨpɨn, “Bin bɨ ognap tap kɨri okok tap yad rek mɨdobkop, ag gos ak ma nɨŋnɨmɨb,” lo mɨnɨm nɨbak, God ne ke mɨnɨm kɨlɨs agak ak, sɨŋ nep, yɨpɨd gɨl nep, tep nep mɨdeb. 13 God lo tep nɨbak yɨp ñag pak lek kɨmnek aka tari? Ak mer! God lo mɨnɨm tep ak agek nɨpɨn rek, mɨker kɨb nɨbak ma dɨnɨgabɨn. Tap si tap tɨmel gɨpɨn rek, mɨker kɨb nɨbak dɨnɨgabɨn. Pen ne cɨnop lo mɨnɨm agak nɨbak, gos alap ke nɨŋɨl ma agak; tap si tap tɨmel gep magɨl ak gac kɨb yɨb mɨdeb ak nɨŋnɨmel, agɨl, lo mɨnɨm agak. Nɨb ak, God lo mɨnɨm ak agel nɨpin rek, ma kɨmnek; tap si tap tɨmel gep magɨl ak, lo mɨnɨm tep nɨbak dɨl, yɨp ñag pak lek kɨmnek.

Tap ma gɨn ag gos nɨpɨn tap okok nep gɨpɨn

14 Cɨn nɨpɨn, lo mɨnɨm ak, God gos ñek ñu kɨl tɨklak. Nɨbak pen yad bɨ nep mɨdebin; yad mɨñ wög gep bɨ rek mɨdɨl, cɨbur gos tɨmɨd yad ak per ameb tap si tap tɨmel gep mɨñ ar ak. 15 Nɨb ak me, tap tep gɨnɨm, ag gos nɨpin ar ak ma gɨpin; yad tap si tap tɨmel gep mɨñ ar ak, yad magɨl nɨbak mɨlɨk kal nɨpin ak, yad nɨg ma gɨnɨm, ag gos nɨpin ar ak nep gɨpin. Pen tari gɨnɨg nɨg gɨpin ak ma nɨpin. 16 Yad gɨ tɨmel ma gɨnɨm, ag gos nɨpin ar ak nep gɨpin rek, yad nɨpin, gos magɨl yad abe God lo mɨnɨm ak abe adɨp adɨp rek mɨdeb.

17 Mɨñi yad ke tap tɨmel ma gɨpin ak me. Yad ke tɨmel gɨnɨm, agɨl, ma gɨpin; tap si tap tɨmel gep magɨl ak gos cɨbur mɨdmagɨl yad nab adaŋ mɨdeb ak nep gɨp. 18 Yad nɨpin, yad bɨ nep mɨdebin rek, mɨdmagɨl acɨr nab yad adaŋ mɨd tep ma gɨp. Gos cɨbur mɨdmagɨl yad gos tep ñek, tap tep alap ma gɨnɨgain. Gos magɨl yad ak, gɨ tep gɨnɨm agɨl nɨpin ak pen yad gɨnɨm rek ma lɨp. 19 Nɨg gek me, gɨ tep gɨnɨm, ag gos nɨpin ar ak ma gɨpin; gɨ tɨmel ma gɨnɨm, ag gos nɨpin ar ak nep per gen ameb. 20 Nɨb ak, yad gɨ tɨmel ma gɨnɨm, ag gos nɨpin ar ak nep gɨpin rek, yad ke tap tɨmel ma gɨpin. Tap si tap tɨmel gep magɨl ak gos cɨbur mɨdmagɨl yad nab adaŋ mɨdeb ak nep gek gek geb nɨŋɨl gɨpin.

21 Nɨb ak, yad nɨpin, yad gɨ tep gɨnɨm ag gos nɨpin ak pen per gɨ tɨmel gɨnɨm rek lɨp. 22 Gos yad ak God lo ñak ak mɨñ mɨñ yɨb gɨpin ak pen gos cɨbur mɨdmagɨl yad nab adaŋ aknɨb ke gɨl, gos magɨl yad ak eip pen pen gek, tap si tap tɨmel gep magɨl ak mɨb goŋ yad nab okok mɨdɨl, yɨp dɨ cɨcɨ lek, yad bɨ nagɨman rek mɨdebin.

24 Yad mɨñ mɨñ ma gɨpin; bɨ yɨm gep rek mɨdebin. Gos cɨbur mɨdmagɨl yad ak yɨp ñag pak lɨnɨg geb; bɨ an yɨp dɨ komɨŋ yoknɨgab? 25 Bɨ Kɨb cɨn Jisas Krais nep! God nop tep agebin!

Pen mɨnɨm agebin aul, nɨg gɨl mɨdeb: gos yad ak God nop mɨñ wög gep bɨ rek mɨdebin ak pen mɨdmagɨl acɨr nab yad adaŋ sɨŋak, tap si tap tɨmel gep magɨl ak mɨñ wög gep bɨ rek mɨdebin.

Copyright information for `KMHM