Romans 8

God Kaun cɨn eip mɨdenɨgab ak, cɨn tigep bin bɨ rek mɨdenɨgabɨn

Pen cɨn Krais Jisas eip jɨm ñɨl mɨdobɨn ak, Krais Jisas ne kɨmek, God Kaun komɨŋ magɨl ñɨb ak ne cɨnop dɨ komɨŋ yokek, cɨn mɨñi tap si tap tɨmel gep magɨl ak abe, kɨmeb magɨl ak abe, kɨrop mɨñ wög gep bin bɨ rek ma mɨdobɨn. Nɨb ak, God cɨnop mɨnɨm kɨb ma agnɨgab. Pen bin bɨ tep ma mɨdobɨn rek, God lo ar ak gɨ damɨl, mɨd tep gɨjɨn rek ma lek, God Ñɨ ne ke ak ag yokek, bɨ yɨb mɨb goŋ cɨbur mɨdmagɨl cɨn aknɨb rek lɨl, owak. Ne kɨmɨl tap si tap tɨmel gep magɨl ak pɨs nep gɨ ke yokaŋ, agɨl, God ne Ñɨ ne ke tap sobok gep rek yokɨl, tap si tap tɨmel gep magɨl ak bin bɨ mɨdmagɨl acɨr nab kɨri adaŋ mɨdeb ak, mɨnɨm kɨb agɨl, dai juɨp agak. God nɨg gak ak, cɨn gos tɨmel mɨdmagɨl acɨr nab cɨn eyaŋ nɨb owɨp ar ak kɨrɨg gɨl, God Kaun gos ñeb ar ak gɨ damɨl, lo mɨnɨm yad ageb rek gɨ tep gɨnɨmel, ag gos nɨŋɨl gak.

Bin bɨ gos tɨmel mɨdmagɨl acɨr nab kɨri eyaŋ nɨb apek, ar nɨbak nep gel ameb okok, cɨbur mɨdmagɨl kɨri tari gos gɨp ar ak nep gos nɨpal. Pen bin bɨ God Kaun kɨrop gos ñek gel ameb okok, God Kaun tari gos gɨp ar ak nep gos nɨpal. Bin bɨ cɨbur mɨdmagɨl kɨri tari gos gɨp ar ak nep gos nɨpal okok, ar nɨbak nep tap si tap tɨmel gɨl kɨmnɨgal. Pen bin bɨ God Kaun nop tep gɨnɨgab ar ak nep gos nɨpal okok, ar nɨbak nep gɨ tep gɨl, God eip jɨm ñɨl komɨŋ mɨdɨl, mɨd tep gɨnɨgal.

Bin bɨ cɨbur mɨdmagɨl kɨri tari gos gɨp ar ak nep gos nɨpal okok, gos magɨl kɨri God nop kaual maual rek mɨdeb. Gos magɨl kɨri God lo ne ma nɨŋɨp; God lo ne nɨŋnɨmɨŋ rek ma lɨp. Bin bɨ gos tɨmel mɨdmagɨl acɨr nab kɨri eyaŋ nɨb apek, ar nɨbak gel ameb bin bɨ okok, God nop tep gɨnɨmɨŋ ar ak gɨnɨmel rek ma lɨp.

Pen nɨbi bin bɨ God Kaun nɨbep nab adaŋ mɨdeb okok, gos tɨmel mɨdmagɨl acɨr nab nɨbi eyaŋ nɨb apek, ar nɨbak ma gɨpɨm; God Kaun nɨbep gos ñeb ar ak nep gɨpɨm. Bin bɨ Krais Kaun ne kɨrop nab adaŋ ma mɨdeb okok, Krais bin bɨ ne ma mɨdebal. 10 Krais ne nab nɨbep adaŋ mɨdenɨgab ak, tap si tap tɨmel gep magɨl ak gek, mɨb goŋ nɨbi kɨmnɨgab; pen Jisas kɨmek God nɨbep nɨŋek, bin bɨ tep rek mɨdebɨm ak rek, Kaun ne gek, kaun nɨbi komɨŋ mɨdenɨgab. 11 God ne gek Jisas warɨkak ak, Kaun ne nɨbep nab adaŋ mɨdeb ak me, God nokɨm nɨbak nep nɨbep ak rek nep gek, Kaun ne nɨbep nab adaŋ mɨdeb ak ne mɨb goŋ nɨbep komɨŋ mɨdep magɨl ñɨnɨgab.

12 Nɨb ak, ai mam sɨkop, cɨn dai alap mɨdeb. Gos tɨmel mɨdmagɨl acɨr nab cɨn adaŋ pɨlɨs gɨ ñek ar nɨbak gɨl, dai nɨbak ma ñɨnɨgabɨn. 13 Ar nɨbak gem amek, kɨmnɨg gebɨm. Pen God Kaun ak nɨbep gɨ ñek nɨŋlɨg gɨ, nɨbi tap si tap tɨmel gɨpɨm nɨbak pɨs nep kɨrɨg genɨgabɨm ak, God eip komɨŋ mɨdenɨgabɨm.

14 God Kaun gos ñek nɨŋlɨg gɨ ajpal bin bɨ okok, God ñɨ pai ne mɨdebal. 15 Kaun nɨbi dɨpɨm ak, nɨbep lɨp gɨ dad amek, nɨbi ned pɨrɨkölɨgɨpɨm rek kauyaŋ pɨrɨkɨl, mɨñ wög gep bin bɨ rek ma mɨdenɨgabɨm. Kaun nɨbi dɨpɨm ak, ne gek, God ñɨ pai ne mɨdebɨm. Nɨb ak nɨŋɨl cɨn nop “Aba! Bapi!” apɨn.

17 Ñɨ pai ne mɨdobɨn ak me, tap tep tari tari ñɨ pai ne ñɨnɨgab ak, cɨn dɨnɨgabɨn. Pen Krais nop ag juɨl gɨ tɨmel gɨlak rek, cɨnop ak rek nep gɨ tɨmel gel, ma pɨrɨknɨgabɨn ak, God Krais nop dɨ tep gak rek, cɨnop ak rek nep dɨ tep gɨnɨgab.

Kɨsen mɨd tep gɨnɨgabɨn

18 Gos yad nɨpin, cɨn Krais nop cɨg mɨdɨl, mɨker ognap gek, koslam mɨdenɨgabɨn ak, ak tap sɨkol. Kɨsen God ne tap tep yɨb cɨnop ñek, ne eip mɨd tep gɨnɨgabɨn ak, ak tap kɨb.

19 God tap tari tari gɨ lak okok magɨlsek mɨñi mɨd tep gɨnɨmɨŋ rek ma lɨp. Tap okok magɨlsek kod mɨdek, God ne ñɨ pai ne mɨseŋ dɨnɨgab ñɨn ak nep, ne gek, tap nɨb okok kauyaŋ mɨd tep gɨnɨgab. 20 Gɨp nɨbak, God bɨrarɨk nep nɨŋebir gɨnɨgab agak rek nep gɨp. Pen God bɨrarɨk ped okok nɨŋak, ñɨ pai yad mɨseŋ dɨnɨgain ñɨn ak, yad gen, ñɨ pai yad mɨñ mɨñ gɨl mɨd tep yɨb gɨnɨgal rek, tap magɨlsek gɨ lɨnek okok ak rek nep, ma pɨyam gɨ yapɨl, mɨñ mɨñ gɨl mɨd tep yɨb gɨnɨgab.

Pen tap gɨ lak nɨb okok, ned mɨd tep ma gɨnɨgab. Pen cɨnop gek, ñɨ pai ne ke yɨb mɨdɨl ne eip mɨd tep gɨnɨgabɨn ñɨn ak nep me, kauyaŋ gek tap nɨb okok mɨd tep gɨnɨgab.

22 Cɨn nɨpɨn, tap God gɨ lak nɨb okok magɨlsek mɨd tep gɨnɨg geb ak pen bɨrarɨk nep mɨker gek, bin ñɨ pai tɨknɨg gel yur gɨp rek ak golɨgɨp. 23 Pen cɨn abe mɨker nɨbak mɨdeb. Kɨsen kɨrop pɨs nep dɨnɨgain, agɨl, God ne Kaun ak ned nep ag yokek apɨl cɨnop nab adaŋ mɨdeb ak, pen ñɨn akal rek cɨnop ñɨ pai ne ke yɨpɨd gɨl yɨb mɨseŋ dek, cɨn mɨb goŋ kɨsen nɨb ulek lɨn, agɨl, mɨdmagɨl cɨn nab adaŋ mɨker nɨbak gek nɨŋlɨg gɨ, lɨm dai ar wagɨn aul kod mɨdobɨn.

24 God tap kɨsen mɨseŋ lɨnɨgab agak mɨnɨm ak nɨŋ don, cɨnop dak. Pen tap tari tari kɨsen mɨseŋ lɨnɨgab ak magɨlsek bɨr nɨpnop, mɨñi gos sek mɨdɨl ñɨn kɨsen ak ma kod mɨdobnop. Tap bɨr nɨpal ak ma kod mɨdenɨgal. 25 Pen, tap kɨsen mɨseŋ lɨnɨgab, ag gos ak nɨŋɨl me, yɨrɨk gek nɨŋlɨg gɨ ma kod mɨdobɨn; gos sek kod mɨdobɨn.

26 Bin bɨ kɨlɨs ma mɨdobɨn rek, Kaun cɨnop gɨ ñɨlɨg gɨ mɨdeb. Cɨn God nop sobok gɨn agebɨn ak pen titi gɨl God nop sobok gɨnɨgabɨn ak ma nɨpɨn. Pen Kaun cɨnop tau sak lɨl, God nop sobok gɨlɨg gɨ mɨdeb. Mɨnɨm bin bɨ nɨŋeb rek mer; kadkad mɨnɨm lɨl sobok gɨlɨg gɨ mɨdeb. 27 God pen gos cɨn magɨlsek nɨŋɨp; ne Kaun gos ne ak abe nɨŋɨp. Kaun ne cɨnop Krais Jisas bin bɨ ne mɨker dɨl, God nop agek, ageb rek gɨnɨgab. Kaun ne God nop sobok gɨlɨg gɨ mɨdeb ak, God gɨnɨm, ag gos nɨŋɨp ar ak nep sobok gɨlɨg gɨ mɨdeb.

28 Cɨn nɨpɨn, God nop mɨdmagɨl lɨpɨn bin bɨ okok, God ne cɨnop kod mɨdek nɨŋlɨg gɨ, tap ognap ke ma gɨnɨgab; mɨd tep gɨnɨgabɨn ar ak nep cɨnop gɨnɨgab. God ne bɨrarɨk ped okok gos nɨŋɨl agak rek, cɨnop, “Nɨbi yɨp onɨmɨb,” agak. 29 Pen ar nɨbak nep, God bin bɨ ned nɨŋak okok, “Yad gen, kɨri Ñɨ yad mɨdeb rek lɨl, nɨnai nɨmam kɨsen ne koŋai yɨb mɨdenɨgal,” agak. 30 Nɨb ak, bin bɨ Ñɨ yad rek mɨdenɨgal, agak bin bɨ okok, kɨrop, “Yɨp onɨmɨb,” agak. Bin bɨ, yɨp onɨmɨb, agak bin bɨ okok, kɨrop bin bɨ asɨŋ ma mɨdeb agak. Bin bɨ kɨrop asɨŋ ma mɨdeb agak okok, Ñɨ yad melɨk tep sek mɨdeb rek, kɨri ak rek nep mɨdenɨgal, agak.

Krais cɨnop mɨdmagɨl lɨl kod mɨd tep gɨp

31 Pen God ne cɨnop nɨg gɨl dɨ tep gɨp ak, bɨ an cɨnop gɨ tɨmel gɨnɨgab? Bɨ alap cɨnop gɨ tɨmel gɨnɨmɨŋ rek ma lɨp, mer yɨb! 32 God ne ma pɨrɨkɨl, Ñɨ ne ke ak cɨnop nen agɨl ag yokek apɨl kɨmak ak tap kɨb yɨb. Pen God cɨnop nɨg gak ak me, ne cɨnop dɨ tep gɨl, tap tep tep nep cɨnop ak rek nep ñɨnɨgab. 33 Pen God ne cɨnop ag lɨp rek, bɨ an cɨnop mɨnɨm kɨb agnɨgab? God ne ke gek asɨŋ ma mɨdeb rek mɨdobɨn ak, mɨnɨm ma mɨdeb, agak. 34 Nɨb ak, bɨ an cɨnop mɨnɨm kɨb agnɨgab? Bɨ alap nɨb agnɨmɨŋ rek ma lɨp. Krais Jisas cɨnop nen agɨl, kɨmɨl warɨkɨl, am God ñɨnmagɨl yɨpɨd pɨs ken ar ne mɨdɨl, cɨnop nen agɨl, Nap nop sobok gɨlɨg gɨ mɨdeb.

35 Krais cɨnop mɨdmagɨl yɨb lɨp ak me, bɨ an nop mer agɨl cɨnop tɨg asɨk ke lɨnɨgab? Tap alap ke mɨseŋ lɨl, cɨnop tɨg asɨk ke lɨnɨmɨŋ rek ma lɨp.

Cɨnop mɨker ognap gɨnɨgab aka,
koslam mɨdenɨgabɨn aka,
yuan kɨb lenɨgab aka,
walɨj ma mɨdenɨgab aka,
gos par nɨŋnɨgabɨn aka
bɨ ognap cɨnop, Krais eip mɨdebal, agɨl,
cɨnop gɨ tɨmel gɨnɨgal aka,
ñag pak lɨnɨgal aka,
tap tari gɨnɨgab,
Krais eip jɨm ñɨl nep mɨdonɨgabɨn.
36 Mɨnɨm nɨbak rek God Mɨnɨm ñu kɨl tɨkɨl aglak,

“Nep eip mɨdobɨn rek, per cɨnop nɨŋɨl,
kaj sipsip rek ñag pak lɨn, ag gos nɨpal,” aglak.
37 Nɨb ak, kɨmeb rek nab ak mɨdobɨn ak pen cɨn bɨ cɨnop mɨdmagɨl lɨl kɨmak ak Krais eip mɨdɨl, tep gek nɨŋlɨg gɨ nep mɨdɨl, tap nɨb okok ma pɨrɨknɨgabɨn. 38 Ar nɨbak yad nɨpin, kɨmnɨgabɨn aka komɨŋ mɨdenɨgabɨn, God cɨnop mɨdmagɨl lɨ nep mɨdenɨgab nɨŋɨl tap alap cɨnop tɨg asɨk ke lɨnɨmɨŋ rek ma lɨp. God ejol ne okok, tap kɨlɨs sek seb kab ar alaŋ mɨdeb okok, tap kal tɨmel okok, tap mɨñi mɨdeb okok, tap kɨsen mɨdenɨgab okok, 39 tap ar okpel mɨdeb okok, tap mok okpi mɨdeb okok, tap tari tari mɨdeb okok magɨlsek, tap alap cɨnop tɨg asɨk ke lɨnɨmɨŋ rek ma lɨp. Bɨ Kɨb cɨn Krais Jisas mɨdeb rek, God cɨnop mɨdmagɨl lɨlɨg gɨ nep mɨdenɨgab.

Copyright information for `KMHM