Romans 9

God gos ne ke nɨŋɨl Isrel kai kɨrop dɨnɨg gak

Mɨnɨm agebin nɨbaul, yad Krais bɨ ne mɨdebin rek, esek ma agebin. Kaun Sɨŋ ak gos magɨl yad ageb, mɨnɨm ageban nɨbak mɨnɨm nɨŋɨd ageban, ageb. Pen ai mam sɨkop. Isrel bin bɨ ognap Krais nop ma dɨpal okok kɨsen mɨnɨm kɨb nɨŋɨl yur kɨb dɨnɨgal ak, yɨp yɨmɨg yɨb gɨp. Nɨb ak, yad gos par yɨb nɨpin. Mɨdmagɨl yad per yur kɨb yɨb gɨp. Yad nɨŋɨd nep agebin, kanɨb mɨdobkop, yad ai mam yad okok kɨrop nen agɨl yur den, kɨri pen komɨŋ amblap.

Pen tari: God Isrel kai nep kɨri ñɨ pai yad mɨdelaŋ, agɨl, melɨk tep ne kɨrop nep yomɨl, yad nɨbep aknɨb gɨnɨgain, agɨl, mɨnɨm kɨlɨs nɨŋɨd kɨrop nep ag ñɨl, lo mɨnɨm ne ak kɨrop nep ag ñɨl, kɨri titi gɨl God sobok gep karɨp ak yɨpɨd gɨl sobok gɨnɨmel mɨnɨm ak kɨrop nep ag ñɨl, yad titi gɨl bin bɨ kɨrop dɨ tep gɨnɨm, mɨnɨm tep ak kɨrop nep ag ñak. Isrel bin bɨ nɨsed acɨk kɨri Ebraham, Aisak, Jekop bɨ okok me. Ebraham, Aisak, Jekop ñɨ pai tɨkel, tɨk dam dapɨl gɨ damɨl, Isrel bin bɨ kɨrop tɨk dolak. Kɨgɨn nokɨm ak nep tɨk dam dapɨl gɨ damɨl, Krais nop bɨ yɨb tɨk dolak. Krais ne ke God mɨdɨl, bin bɨ magɨlsek kod mɨdeb. Kɨri magɨlsek yɨb ne ak per agel ar amnaŋ.

God Mɨnɨm agak ak, agak rek nep gak. Isrel ñɨ pai tɨkel, tɨk dam dapɨl gɨ damɨl, tɨk dolak okok ognap Isrel bin bɨ yɨpɨd gɨl ma mɨdebal. Ebraham ñɨ pai tɨkel, tɨk dam dapɨl gɨ damɨl tɨk dolak okok ognap Ebraham ñɨ pai ne yɨpɨd gɨl ma mɨdebal. God Ebraham nop agak, “Aisak ñɨ pai tɨknɨgab okok nep ñɨ pai ar nepe rek mɨdenɨgal,” agak. Nɨb ak, Ebraham ñɨ pai tɨkel, tɨk dam dapɨl gɨ damɨl, tɨk dolak okok ognap God ñɨ pai ne ma mɨdebal. God mɨnɨm kɨlɨs nɨŋɨd agek Ebraham ñɨ pai tɨk donɨgal ñɨ pai okok nep, kɨri God ñɨ pai ne mɨdenɨgal. God Ebraham nop mɨnɨm kɨlɨs nɨŋɨd nɨbak agɨl agak, “Ñɨn yad ag lɨnek ñɨn ak nep yad adɨk gɨ apen, bin nak Sera ñɨ alap tɨk donɨgab,” agak.

10 Pen apɨs cɨn Rebeka ñɨ ne omal bɨ nokɨm nep tɨkak. Bɨ nɨbak based cɨn ak Aisak. 11 Pen God gos ne ke nɨŋɨp rek gɨnɨgab. Bin bɨ an an ag lɨnɨgain agenɨgab ak, ag lɨnɨgab. Kɨri tap tep ognap genɨgal ak nɨŋɨl ma ag lɨnɨgab. God gos ne ke nɨŋɨp rek gɨnɨgab. Nɨb aknɨb rek nep me, apɨs based cɨn Aisak Rebeka ber mal ñɨ tam ma tɨkrek won ak, God ne Rebeka nop agak, “Ñɨ nak ned tɨknɨgan ak, bɨ kɨb rek ma mɨdenɨgab; ne ñɨ nak kɨsen ak nop wög gɨ ñɨnɨgab,” agak. Ñɨ kogi nab okok nep mɨderek nonɨm ma tɨk dowak ar ak nep, tap tep tap tɨmel alap gerek nɨŋɨl mer, God gos ne ke nɨŋɨl nɨb agak. 13 God Mɨnɨm dai alap ñu kɨl tɨklak ak, God mɨnɨm agɨl agak, “Yad Jekop nop mɨdmagɨl lɨl dɨpin pen Iso nop mɨdmagɨl lɨl ma dɨpin,” agak.

God ne gɨp ak, yɨpɨd gɨl nep gɨp

14 Nɨb ak, God yɨpɨd gɨl ma gɨp, agɨn? Mer! Ne yɨpɨd gɨl nep gɨp. 15 God ne Mosɨs nop agak,

“Bin bɨ yɨmɨg nɨŋnɨgain okok kɨrop yɨmɨg nɨŋnɨgain.
Bin bɨ mɨdmagɨl lɨl dɨ tep gɨnɨgain okok
kɨrop mɨdmagɨl lɨl dɨ tep gɨnɨgain,” agak.
16 Nɨb ak nɨpɨn, cɨni ke kɨlɨs gɨl gɨpɨn ak nɨŋɨl cɨnop ma dɨnɨgab; cɨni ke kɨlɨs gɨl gos sek mɨdobɨn ak nɨŋɨl cɨnop ma dɨnɨgab. Ne ke yɨmɨg nɨŋnɨgab bin bɨ okok nep dɨnɨgab.

17 God Mɨnɨm dai alap ñu kɨl tɨklak ak, God mɨnɨm agɨl Pero nop agak, “Yad gos nɨŋen, bin bɨ karɨp lɨm tɨgoŋ tɨgoŋ mɨdebal okok magɨlsek nɨŋnɨgal, nak kiŋ Ijip nɨb ak bɨ kɨb bɨ kɨlɨs yɨb pen yad God gen nak bɨ yokop rek mɨdenɨgan. Nɨg genɨgab, kɨri nɨŋɨl, mɨnɨm nɨbak ag amɨl apɨl gɨl yɨb yad ak agel karɨp lɨm tɨgoŋ tɨgoŋ magɨlsek amnɨgab. Ar nɨbak nep yad ke gen, nak Ijip kiŋ mɨdeban,” agak. 18 Nɨb ak nɨpɨn, God gos ne ke nɨŋɨp rek, bin bɨ ognap yɨmɨg nɨŋnɨgab pen bin bɨ ognap kɨrop nɨŋebir gek, gos tɨmel kɨri nɨpal ak kɨdɨl amnɨgab.

19 Nɨbi ognap God gɨp nɨbak rek nɨŋɨl agnɨgabɨm, “God ne nep gek, gos nɨbi ak kɨdɨl amɨb ak, tari gɨnɨg pen, mɨd tep ma gɨpɨm, agɨl, cɨnop mɨnɨm kɨb agnɨgab? God ne ke, ‘Tap nɨb okok gɨnɨgab,’ agnɨgab ak, bɨ an ne pen, ‘Tap okok ma gɨnɨgab,’ agnɨgab?” agnɨgabɨm. 20 Nɨb agnɨgabɨm ak pen nɨbi bɨ kɨb an rek mɨdɨl, God mɨnɨm ne ak dai dɨnɨgabɨm?

Ar nɨbak rek, God Mɨnɨm ak bɨ nak Aisaia ñu kɨl tɨkɨl agak, “Bɨ alap lɨm dɨl, tin cög alap gek, ‘Yɨp tari gɨnɨg nɨg gɨl gɨpan,’ agɨl pen ma agnɨgab. Mer yɨb!” agak.
21 Bɨ tin cög gɨnɨg geb bɨ ak, ne gos ne ke nɨŋɨp rek gɨnɨgab. Lɨm bad nokɨm alap tɨg gɨ rɨk dapɨl, tin tep tep ñɨn nokɨm nokɨm dagɨlep alap gɨ lɨl, tin yokop per per dagɨlep alap gɨ lɨl, gɨnɨgab. Ak mɨnɨm ma mɨdeb; gos ne ke. 22 Nɨb aknɨb rek me, God gɨp. Ne bin bɨ gɨ tɨmel gɨ mɨdebal okok nɨŋek, yɨrɨk yɨb gek, kɨrop ñag pak lɨnɨmɨŋ rek lɨp ak pen, ne mɨlɨk sek mɨdeb ak nɨŋɨl kɨlɨs ne mɨdeb ak nɨŋlaŋ, agɨl, kɨrop kasek nɨg ma gɨp. God bɨrarɨk ped okok gos ne ke nɨŋɨl agak, bin bɨ yɨmɨg nɨŋɨl dɨ tep gɨnɨgain bin bɨ okok melɨk tep yad ak nɨŋnɨmel, agak. Nɨb ak, bin bɨ nɨb okok melɨk tep yad ak nɨŋnɨmel, agɨl, ne bin bɨ gɨ tɨmel gɨ mɨdebal okok gek, gos cɨbur tɨmel kɨri ak kɨdɨl amɨb. 24 Bin bɨ yɨmɨg nɨŋɨl dɨ tep gɨnɨgain, agak mɨnɨm ak, cɨnop Juda bin bɨ abe, Juda bin bɨ mer okok abe, agak. 25 Mɨnɨm ar nɨbak rek, God mɨnɨm agak ognap bɨ nak Hosea God Mɨnɨm dai alap ñu kɨl tɨkɨl agak,

“Bin bɨ yad ma mɨdelɨgɨpal okok,
kɨrop ‘bin bɨ yad’ agnɨgain.
Pen bin bɨ mɨdmagɨl ma lölɨgɨpin okok,
kɨrop ‘bin bɨ mɨdmagɨl yad’ agnɨgain.
Pen Hosea God Mɨnɨm dai alap sek ñu kɨl tɨkɨl agak,

26 Ned ‘Bin bɨ yad ma mɨdebɨm,’ agnek ak,
karɨp lɨm nokɨm nɨbak nep kɨrop
‘God per komɨŋ mɨdeb ñɨ pai ne,’ agnɨgain,” agak.
27 Pen God Mɨnɨm dai alap, bɨ God mɨnɨm agep Aisaia mɨnɨm bleble gɨl ageb,

“Isrel kai kab kɨlɨp ñɨg gol okok mɨdeb rek
koŋai nep mɨdenɨgal ak pen
Bɨ Kɨb ne yokop sɨkol bad alap nep
dɨ komɨŋ yoknɨgab.
28 Tari gɨnɨg: Bɨ Kɨb ne kasek nep
bin bɨ lɨm dai ar wagɨn aul mɨdebal okok
magɨlsek mɨnɨm kɨb agɨl
pɨs nep pen ñɨnɨgab,” agak.
29 Gɨnɨgab nɨbak, Aisaia ne ned God Mɨnɨm dai alap ñu kɨl tɨkɨl agak,

“Bɨ Kɨb ke kɨlɨs sek mɨdeb ak,
cɨnop ñɨ pai yokop bad alap nep ma kɨrɨg gɨpkop;
Sodom Gomora bin bɨ kɨrop gak rek ak,
cɨnop gɨpkop,” agak.

Isrel kai abe Jisas mɨnɨm tep ak nɨŋ dɨlaŋ; kanɨb tam nokɨm ak nep mɨdeb

30 Nɨb ak, nɨŋɨm! Juda bin bɨ mer okok, ned, mɨd tep gɨl God eip jɨm ñɨl mɨdojɨn agɨl gos ak ma nɨŋlak ak, pen mɨñi Jisas mɨnɨm tep ak nɨŋ del, God kɨrop asɨŋ ma mɨdeb agek, ne eip jɨm ñɨl mɨdebal. 31 Pen Isrel bin bɨ ned God lo mɨnɨm ak dɨl, agɨp agɨp rek gɨn, aglak ak pen mɨñi ne eip jɨm ñɨl ma mɨdebal. 32 Pen tari, God nop nɨŋ dɨl mer, cɨn ke ar ognap gɨl, ne eip jɨm ñɨl mɨdenɨgabɨn, agɨl, God ne kab tep lak ar ak amnɨn agel nɨŋlɨg gɨ, tob kɨri kab ar nɨbak lɨ yokek ap yap pakpal. 33 Mɨnɨm nɨbak rek, Aisaia ne God mɨnɨm agak rek ñu kɨl tɨkɨl agak,

“Nɨŋɨm! Yad taun kɨb Saion kab alap len,
bin bɨ tob kɨri kab ar nɨbak lɨ yokek ap yap paknɨgal;
pen bin bɨ nop nɨŋ dɨnɨgal okok,
God nop nɨŋɨl nabɨŋ ma dɨnɨgal,” agak.
Copyright information for `KMHM