Titus 2

Krais bin bɨ ne okok kɨrop kod mɨd tep gɨnɨmɨn

Pen nak bin bɨ okok kɨrop God Mɨnɨm yɨpɨd gɨl ar ak nep ag ñɨnɨmɨn. Bɨ kɨb rek okok kɨrop ag ñɨ tep gɨnɨmɨn, ñɨg wain koŋai ma ñɨŋnɨmel; gos nɨŋ tep gɨl, tap tɨmel ma gɨnɨmel; mɨb goŋ kɨri ke gos gɨp rek nep ma gɨnɨmel; tap tari genɨmɨŋ, kɨri kɨlɨs gɨl Krais mɨnɨm tep ne ak nɨŋ dɨ wös gɨl, Krais nop cɨg dɨ wös gɨl, bin bɨ okok mɨdmagɨl yɨb lɨl, kɨlɨs gɨl gɨ damɨl, bɨ kapkap sain rɨkɨl, gɨ mɨdenɨmel. Bin nonɨm rek okok kɨrop ak rek nep ag ñɨ tep gɨnɨmɨn, kɨri God Mɨnɨm ageb rek nep gɨl gɨ tep nep gɨnɨmel; kɨri bin bɨ ognap kɨrop yɨb ag juel ma yonɨmɨŋ; ñɨg wain koŋai ma ñɨŋnɨmel; kɨri bin ñɨ pai sɨkop okok kɨrop nag tep ar ak nep ag ñɨ tep gɨnɨmel. Nɨg gɨl mɨd tep gɨl, kɨri bin tob wagɨn kɨsen lɨpal okok kɨrop ag ñɨ tep gel, kɨri pen nɨgmɨl sɨkop kɨrop mɨdmagɨl lɨl, ñɨ pai kɨri okok kɨrop mɨdmagɨl lɨl, mɨb goŋ kɨri ke gos gɨp rek nep ma gɨl, asɨŋ ma mɨdeb rek nep mɨdɨl, wög karɨp kɨri okok gɨ tep gɨl, bin bɨ ognap okok dɨ tep gɨl, nɨgmɨl sɨkop mɨnɨm agnɨmel mok okok mɨdenɨmel. Nɨg gel, bin bɨ ognap nɨŋɨl, God Mɨnɨm ak ma ag junɨgal.

Pen bɨ praj okok kɨrop mɨnɨm kɨlɨs agnɨmɨn, kɨri mɨb goŋ kɨri ke gos gɨp rek nep ma gɨnɨmel. Pen nak mɨnɨm tari tari kɨrop ag ñɨnɨgan ak, nak ke per nep tap magɨlsek nɨg aknɨb rek nep gɨnɨmɨn, bɨ praj okok nep nɨŋɨl, kɨri nɨg aknɨb rek nep gɨnɨgal. Pen nak bin bɨ okok mɨnɨm ag ñɨnɨgan ak, sɨk sɨk aglɨg gɨ ma agnɨmɨn; gos nɨŋ tep gɨl God Mɨnɨm yɨpɨd gɨl nep ag ñɨ tep gɨnɨmɨn. Mɨnɨm magɨl agnɨg geban ak nɨŋ tep gɨl agnɨmɨn, bin bɨ cɨnop nɨŋel mɨlɨk yowɨp okok mɨnɨm ognap pɨyo mer nɨŋɨl kɨrop nabɨŋ gɨnɨgab.

Pen Krais bin bɨ ne, bin bɨ ognap tau dapel, mɨñ wög rek gɨpal okok kɨrop agnɨmɨn, bɨ kɨb yad tep gɨnɨmɨŋ ar ak nep gɨnɨm agɨl, mɨnɨm ognap pen ma agɨl, bɨ nap kɨri okok agenɨmel rek nep gɨnɨmel. 10 Nap kɨri okok tap si ma dɨl, per nep nap tap kɨri okok magɨlsek kod mɨd tep gɨl, wög magɨlsek gɨ tep gɨl gɨnɨmel. Nɨg gɨl, gɨ tep genɨgal ak, bin bɨ okok nɨŋɨl, God Dɨ Komɨŋ Yokep Bɨ cɨn ak mɨnɨm ne nɨŋɨl agnɨgal, mɨnɨm nɨbak mɨnɨm nɨŋɨd mɨnɨm nɨŋ dep, agnɨgal.

11 Pen God bin bɨ okok magɨlsek yɨmɨg yɨb nɨŋɨp rek, Krais Jisas karɨp lɨm wagɨn aul mɨseŋ apɨl kɨmek, bin bɨ okok magɨlsek karɨp ne seb kab ar alaŋ sɨŋak per nep komɨŋ mɨdenɨmel rek lɨp. 12 God ne cɨnop yɨmɨg yɨb nɨŋɨp ak nɨŋɨl nɨpɨn, tap si tap tɨmel gɨpɨn okok abe, mɨb goŋ cɨn ke lɨp gek gɨpɨn ak abe, kɨrɨg gɨl, karɨp lɨm mɨdobɨn wagɨn aul, gos nɨŋ tep gɨl, bin bɨ ognap kɨrop tap tɨmel alap ma gɨl, kɨlɨs gɨl God Mɨnɨm ageb rek nep gɨn. 13 Nɨb ak, God cɨn Jisas Krais cɨnop dɨ komɨŋ yokeb ak, melɨk sek adɨk gɨ onɨgab, agɨl, gos sek mɨdɨl, tep gek nɨŋlɨg gɨ mɨdobɨn. 14 Jisas cɨnop nen agɨl kɨmak ak, “Tap si tap tɨmel gɨpal okok magɨlsek pen ñen, kɨri bin bɨ asɨŋ ma mɨdeb yad ke mɨdɨl, gɨ tep nep gɨn agɨl gos nɨŋ mɨdenɨmel,” agɨl, cɨnop nen agɨl kɨmak.

15 Mɨnɨm agesin nɨbaul bin bɨ okok kɨrop ag ñɨ tep gɨnɨmɨn. Pen bin bɨ abramek gɨpal okok kɨrop kɨlɨs gɨl ag ñɨnɨmɨn, meg mɨgan nep ak sɨpsɨp ma nɨŋnɨmel.

Copyright information for `KMHM