Titus 3

Krais bin bɨ kɨri titi gɨl gɨnɨgal

Krais bin bɨ okok kɨrop agnɨmɨn, kiŋ okok abe, gapman bɨ kɨb okok abe mɨnɨm agnɨmel rek nep gɨnɨmel. Per nep bin bɨ ognap okok kɨrop gɨ tep gɨnɨmel rek lɨnɨmɨŋ ak, kɨrop gɨ tep gɨnɨmel. Pen bin bɨ ognap okok kɨrop mɨnɨm esek agel yɨb kɨri ma ap yonɨmɨŋ; pen pen ma agɨl, bin bɨ ognap okok ag dɨ tep gɨl, bin bɨ okok magɨlsek eip bin bɨ sain mɨd tep gɨl, gɨnɨmel. Pen tari: cɨn ke ned ak rek nep gos nɨŋ tep ma gɨl, God Mɨnɨm ageb rek yo nɨŋɨl, mɨb goŋ cɨn ke gos gɨp rek nep gɨn, agɨl, bɨ nagɨman rek mɨdolɨgɨpɨn. Cɨn tap si tap tɨmel nep gɨlɨg gɨ mɨdolɨgɨpɨn; bin bɨ okok kɨrop gos tɨmel nɨŋɨl, tap kɨri okok tap cɨn rek mɨdobkop agɨl, cɨn pen nɨŋon mɨlɨk yapek kɨri pen nɨŋel mɨlɨk yapek golɨgɨpɨn. Pen yo nɨŋel pen yo nɨŋɨl golɨgɨpɨn.

Ned nɨg golɨgɨpɨn ak pen kɨsen God, Dɨ Komɨŋ Yokep Bɨ cɨn ak, God bin bɨ mapɨn nɨŋɨl mɨdmagɨl lɨp ak cɨn bin bɨ rek mɨseŋ lak. God ne cɨnop dɨ komɨŋ yokak. Cɨnop dɨ komɨŋ yokak ak, cɨn ke tap tep ognap gon cɨnop dɨ komɨŋ ma yokak. Ne cɨnop mapɨn yɨb nɨŋɨp ak me, cɨnop dɨ komɨŋ yokak. Gak nɨbak, Kaun Sɨŋ ak cɨnop ñek, gac cɨn ak lɨg gɨ yokek, bin bɨ kɨsen nɨb yɨb lɨpɨn. Jisas Krais cɨnop nen agɨl kɨmɨl dɨ komɨŋ yokak ak me, God ne Kaun Sɨŋ cɨnop pɨs nep soŋ gɨ yokek apɨl cɨnop nab adaŋ mɨdeb. God gak nɨbak, cɨnop mapɨn nɨŋɨl bin bɨ komɨŋ tep ne rek dɨl, komɨŋ per mɨdep magɨl dɨnɨmel, agɨl, gak. Mɨnɨm nɨŋɨd yɨb me nɨbak.

Mɨnɨm agesin nɨbak nɨŋ tep gɨl kɨlɨs gɨl ag ñɨnɨmɨn, God nop nɨŋ dɨpal bin bɨ okok gos nokɨm nɨbak nep nɨŋɨl, bin bɨ ognap kɨrop gɨ tep gɨlɨg gɨ mɨdenɨmel. Nɨg gɨnɨgal ak gɨ tep yɨb gɨnɨgal. Mɨnɨm nɨbaul mɨnɨm tep yɨb; karɨp lɨm tɨgoŋ tɨgoŋ dad amel, ageb rek nep genɨgal ak, bin bɨ magɨlsek kapkap mɨd tep gɨnɨgal.

Pen bin bɨ ognap mɨnɨm abramek ag amɨl apɨl gɨl, apɨs based cɨn okok nɨb nɨb gɨl tɨkel owɨp, agɨl, Juda lo mɨnɨm ak nɨb nɨb gɨl mɨdeb, agɨl, pen pen agenɨmel ak, nak eip ma agnɨmɨn. Mɨnɨm nɨb okok wagɨn alap ma mɨdeb; bin bɨ mɨnɨm yokop nɨbak nɨŋɨl kapkap mɨd tep gɨnɨmel rek ma lɨp.

10 Nɨb ak, bin bɨ ognap God Mɨnɨm yɨpɨd gɨl ak kɨrɨg gɨl, mɨnɨm ognap ke agenɨmel, mɨnek nokɨm alap agnɨmɨn. Pen ma nɨŋenɨmel, mɨnek ak rek nep agnɨmɨn. Mɨnek ak rek nep ma nɨŋenɨmel, kɨrop pɨs nep kɨrɨg gɨnɨmɨn. 11 Nak nɨpan, bin bɨ nɨg gɨpal okok kɨri gos tɨmel nep nɨŋɨl, tap si tap tɨmel nep gɨlɨg gɨ mɨdel, gos mɨdmagɨl nab kɨri adaŋ gac mɨdeb ak mɨseŋ lek nɨpɨn.

12 Yad kɨsen Atemas aka Ticikas ag yoken, nak mɨdeban sɨŋak nek, nak kasek owep rek lenɨmɨŋ kasek Nikopolis taun onɨmɨn. Yɨbaud gɨl yɨgen gɨnɨgab ñɨn ak yad am mɨdenɨgain karɨp lɨm nɨbak. 13 Bɨ nak Sinas lo mɨnɨm nɨŋɨp ak eip, bɨ nak Apolos eip, kɨrop dɨ tep gɨnɨmɨn, kanɨb amnɨg genɨmir ak, tap kɨri ognap ma mɨdonɨmɨŋ kɨrop ñek dad amnɨmir. 14 Krais bin bɨ ne Krit mɨdebal okok, kɨri wög gɨlɨg gɨ mɨdel tap ñɨŋeb ognap pɨlnɨmɨŋ. Kɨri kɨlɨs gɨl per nep gɨ tep gɨlɨg gɨ mɨdɨl, wög gɨlɨg gɨ mɨdɨl, tap magɨl ñɨbɨl, bin bɨ tap ma mɨdeb okok kɨrop ognap bɨlok ñɨnɨmel.

15 Taitas. Bin bɨ yad eip mɨdobɨn sɨŋaul nep, “Mɨdeban?” agebal. Pen cɨn Krais mɨnɨm tep nɨŋ dɨpɨn rek nɨŋ dɨl cɨnop mɨdmagɨl lɨpal okok kɨrop, “Mɨdebɨm?” agnɨmɨn.

God nɨbep magɨlsek yɨmɨg nɨŋɨl kod mɨdenɨmɨŋ.

Copyright information for `KMHM