1 Corinthians 14

SPIRIT RIITA HA TAWA BOBOY

Wowak, kwota na rukusii tawaboboyen yo otiichi ya ta. Kwota Spirit riitaha tawa boboyen yok hey yato. Wowak, mapo kwota na yo otiiniga God riiti boboy, maji sawo tawey, na yeechi yaya. Ma por rii anadii majik baney, ii rii man bakasakech. God riitaban bato. Ma ye eeta yikadey majin meejikasakech. Rii Spiritek veenye tawa majin sawoto. Eeta ma rii God riiti majin sawo tawey, rii yenya kiyatay tawak, kiyapo tawak, yechi inyakan hehar otii kepi siito.

Wowak, ma rii akar akar eem majik ba tawey, rii riita mayama riiti inyaka wopu kiyatayeto. Wowak, ma por rii God riiti majin lotu ya tawa man kwodii wochawey, ma yenya kiyatayeto. An gegiyato kwo eyey akar akar eem amik bakiita. Wowak, eeta kepi wey kwo eyey God riiti majin kwo kwodii wo ye itakiita. Ma por rii akar akar eem majik ba taney, majin dareboyenan siiney, lotu ya tawa ma yecha hehar meejichi sumowunan tiney, sii eeta karakada boboy. Wowak, ma por rii God riiti majin kwodii wochawey, lotu ya tawa man kiyatayeto. Eena rii eeta harapa. Yaka kumwoy, ada kwotak yanak, an akar akar eem majik boney, boyega shecha kiyatayekiita? Kiyatayekasakech. Wowak, ada kwotak yanak, ada God riiti majin sawo taney, hokwa sokwa boboyen kwodii wonyey, Spiritek maji pokiitaney, ada kwona kiyatayekiita.

NOTA NA NOTI MAJIK GOD RIITI MAJIN SAWO TA

Mesiik biish tawa boboy sii sageyen piitii tawaga eecha tawa. Siina hehar piitii weyinan siiney, boyega shecha nona siiti ayan hehar meejikiita? Mupogu hehar piitinan siiney, ma ye hehar meejinan siiney, namapa kapo sayar ya yopo wuchi ow ana pikiita? Kwo eechaba tawa. Kwota akar akar eem majik baney, boyega shecha diita ma yepa eetamajin hikikiita? Kwoti maji siipa i sobo eemek sakakiita. Ayo. 10 Nokwapa nokwapa saniga saniga maji diita nosapek tawey, sii sobo majin bakasakech. Sii muka eecha tawa. 11 Ada anadiima riiti majin somoyeney, rii akar akama maga adak yar. Ada akar akama maga riitak yar. Sicha somoyeto. 12 Eena kwo Spirit riita ha tawa boboyen yak gegiyawey, kwo na Kristen ma yenya kiyapowuchi God riiti ma mima yenya neeki yesokwa ta.

13 Eeta ma rii akar akar eem majik baken otiiney, riipa God riina wohenyak, God riita eeta majin mukuchinyak, riipa eeka sokwa tawa tobon mukuchinyak, riipa eeka sawotakiita. 14 Kwo na hiki ta. God riina ada batawey, eeji Spiritebak eeka batawak, eeji inyaka sii biish tawa. 15 Wonyak, anapa kapo shecha otiikiita? Ada eeji spiritek batanak, eeji inyakak babatakiita. Ada hokwa chichaney, eeji spiritek eeji inyakaka eecha chichakiita. 16 Kwota spiritebak God riina woshiataney, ma por rii kwoti nediik taney, somoye tawey, riipa boyega shecha “eeta omutiik” wokiita? Kwota batawa majin rii saka meeji tawak. 17 Ayo. Kwo hehar God riina woshiatawey, kwo anadii ma yenya kiyatay bakasakech. 18 Ada kwona dagiir poyichi akar akar akama majik bato. Eena ada God riina woshiato. 19 Wowak, ma yecha yaya yopo wuchi yichawa nediik adapa maji yokotapaba baken eeji inyakak hikitu. Eecha otii tawey, anadii man maji pokiitu. Ada eecha otii tawey, 10,000 akar akar eem majik bataney, ii sa kayeksii!

20 Yaka kumwoy, kwo opoche kwoti inyakak karakada yikapwaga hikitanakech. Kapasek boboyen kwo hiki tawey, eena heechi yikapwa baregega eecha hiki: Inyaka kwi harapa ma yechi inyakaga sa eecha sii. 21 Mashi keyir majik God riita eecha wor:

  • “Akar akar eem tanan yana ma yechi kuja majik,
  • ada diika tawa ma yenya maji sawokiita.
  • Wonyak, yepa ana saka wagateyekiitawak.”

22 Wowak, no eecha hikitu akar akar eem majik batawa boboy sii hiki siitiichichawa ma yenya kiyatayekasakech. Sii hiki siitiichinyan biish tawa ma yenya mukuchichawa boboy. Wowak, God riiti majin kwodii wochawa boboy eeta hiki siitiichichawa ma yechiba. Biish tawama yechikasakech.

23 Wowak, eyey Kristen ma ye ya yopo yichi taney, ye akar akar majik bataney, biish tawa ma ye yabataney, ye kapo meejichi eecha wokiita: Kwo hikishato. 24 Wowak, kwo eyey God riiti majin sawoney, biish tawa ma por rii yaney, rii kapo God riiti majin meejinan siiney, rii meejichi rii riiti kapasek boboyen hikichi inyaka dareboyekiita. Kwo sawo tawa majin rii meeji tanak, rii riiti veenyechi hiki tawa boboyen geenyek kwodii wo mukuchikiita. Wonyak, rii saka yatii bogok putiichi gamuchi God riiti hin yesokwachi eecha wokiita: “Eeta siiken God riita diika tawa!”

LOTU YA TAWA BOBOY SII SA KEPI WEY BA TA

26 Yaka kumwoy, ada boy maji mun wocho? Kwo ya yopo wuchi yinyak kwo jecha na otii. Ma por rii hokwaka tawa. Por rii ma yenya maji pokiitu. Por God riiti majin sawotu. Por ii akar akar eem majik banak, por rii meejichi eeta majin dareboyechi geenyik kwodii wochakiita. Eyey boboy eeta lotu ya tawa ma miman sa kiyatay ta. 27 Ma kaw ye akar akar majik baken otiiney, piiriichareba yechasa ba. Ye sa saniga saniga ba. Batanak, ma por rii sa eena dareboy ta. 28 Maji dareboy ma hipuney, ii napa lotu ma yenya bakasakech. Rii sapa God riitaban baba ta. 29 Upurus, piiriichar ma yecha God riiti majin sawo tanak, kwo na yi eena hehar hiki ta. 30 Mapor rii yichawey, rii God riiti maji kawen meejiweyn, mapo majinsawowa ma rii sa aya wokiineechi siiti akar ma riiti majin sa meeji ta. 31 Eeta yikadey boboyen kwo saniga saniga kwodiiwochanak, ma yepa eeka hehar meejichi hikinak, yepa kiyapo takiita. 32 God riiti majin sawo tawa ma ye yechi spiriten siitii kowuchi hehar hikichi sawoto. 33 Ayo, God rii kapasek boboyen otii ye i tawa mukasakech. Yaho. Rii man podatebak hehar tawa boboy mu. Eena na lotu boboyen hehar otii ta.

34 Wowak, God riiti Kristen ma mima ya yopo wuchi eemek mima ye sa aya wokiineechi yi cha. Ju yechi lo maji eecha wocho ye siitii kowukasakech. 35 Yecha eeta majin meejiken otiiney, ii sa yechi akak inyak yechi man sa wohe. Mima yecha ya yopo wuchi yichawa nediik majin sawoney, ye hiibiya yato. 36 Kwo boy eecha hikitu God riiti maji kwotaba otiichirek, nona yato? Kapo God riiti maji ii boy kwotaban yato?

37 Ma por rii God riiti majin kwodii wochaken hikiney, Spirit riita hatawa boboy riitaka eecha taney, rii sa hiki ada kwona keyichi ha tawa maji eeta Harapa riiti maji. 38 Rii di majin meejinan siiney, kwo riiti majin opoche meejitanakech. 39 Wowak, eeji yaka kumwoy, kwo na hapaga siichi God riiti majin sawo ye i ta. Wowak, kwo opoche yechi akar akar eem majik ba ye iken otiiney, opoche anacheketanakech. 40 Kwota eeta lotu yon na hehar hiki tanak, sa hehar kepi wey sii.

Copyright information for `KMO