Colossians 3

God Riita Non Yesokwachir Kraist Riitak Eecha

Kwo Jisas riitaka yesokwar. Yesokwarek, kwo howuk tawa boboyen eena na yesha ta. Kraist riita God riiti tapa mama yepak yichawak, rii howuk tawa. Kwota inyaka wopu howuk tawa boboy kepiban na hiki siitiichi ta. Nosap boboy na kayek heechi. Kwo nosap hiki tawa boboy eeta har. Harek, kwota Kraist riitaka veenyir. Veenyirek, God riitaka tawa. Kwota Kraist riitaban hikitu. Kraist rii noti eechaba eechaba tawak tawa boboy. Kraist riita yanak, no henyak, notaka riiti hadabas boboyek sokwakiita.

Nota Sokwa Akar Ma Siikiita

Eeta nosap tawa boboy kwotaka taweyn na sowakwo: anemesheroko tawa boboy, eeta boboy inyaka wopu otii keha tawa boboy, inyaka kapasek hiki tawey, miy akar boboyen God riita harapa yuyato. Ma yecha diita yikadey boboyen otii tawak, eena God riiti kwotayetawa boboy eena yenya hakiita. Mashi kwo diita kapasek nobok kwo chishi tar.

Apak eechaba eechaba na sabak heechi: harapa ow majin ba tawey, inyaka kwotay tawey, akar man kapasek majin ba tawey, maji magiirchichi ba tawey, maji kapasek wey, ii na kumo kinyik heechi. Awasen awasen woshepii majin opoche batanakech. Kwota mashi man riiti otii tar boboyen kwo sabak heechir. Heechi anadii man Kraist riiti otii tawa abo kwo yeechi ruwur. Ruwurek, anadii man God riita otiiniga Kraist riitabaga siikiita. 11 Wowak, Grik ma, Ju ma sapi dagii rabor ma, ma sapin dagii rabonan siir ma, heema pakar ma, wakasa ma, kehapa ma, apoma ma God riita eeta hechawey, ma saniga saniga takasakech. Kraist riita eyey noti wok eeka tawa. Podatebak tawa.

No Inyak Kepi Hiki Boboy Yak

12 Kwo God riita keyibor ma tawey, kepi boboyen na ruwu ta. Eena na ruwu ta: otii kepi tawa abo, rukusii tawa abo, akar man hehar tawa abo, inyakapa hiki tawa abo, wok tawa abo, eshar tawa abo, kowuchichi yesokwa tawa abo na ruwu ta. 13 Na kowu tanacha kiyatay ta. Akar ma riita miina kapasek otiir boboyen na abosuch ta. Harapa riita miiti kapasek boboyen abosucherega, riiti kapasek otii tawa boboyen miita akar ma eechaba na abosuch ta. 14 Rukusii tawa boboyen na yeechi ruwu ta. Eeta harapa, eeta podar. Rukusii tawa boboy eeta eyey boboyen podatebak yaya Kraist riitaban hiki tawa boboy. 15 God riita kwota podat mababak yaken wor. Kwona yaken wori, na kepi ta. Eechaba eechaba God riina na woshia ta. Kraist riiti eshar har boboy eeta sa miiti inyaka wopuka ta.

16 Kwo awasen awasen kepi nobok mai pokiitawey, awasen awasen opoy tawey, Kraist riiti maji sugu wopuk eeka na heechi hehar sii ta. Inyaka kwoya hiki tawey, Kristen ma yechi hokwan na chicha. God riiti Sam hokwa chichawa boboyen na hikichi chicha. 17 Eyey boboy kwota otii tawey, eyey maji ba tawey, Harapa Jisas riiti hik na otii ta. Jisas riiti hik Eepi God riina eeka na woshia ta.

Reev Sii Ma Mimaka Yechi Yikapwaka Eecha Batawa Maji

18 Mima na meeji. Niji ma riiti majin na sumowu ta. Dii Kristen ma otii tawa abo. 19 Ma na meeji. Miiti miman na hehar rukusii ta. Siina dagiir poyekasakech. 20 Yikapwa na meeji. Kwoti awi eepi na mayishicha. Piiriiti maji na eecha sumowu ta. God riita hechawey, kwoya hikitu. 21 Eepi, kwoti yikapwan opoche eechaba eechaba kabuk kabuk wochanakech. Kabuk kabuk wochawey, yecha hiibiiya ya chishi takiita.

Yo Otiitawa Maka Siitii Kowu Tawa Maka Yecha Maji

22 Wakasa ma na meeji. Kwoti diita nosap aka tabo yima yechi majin na sumowu ta. Kwo yo otiinak, harapa ma rii kwona henyan siiney, kwo eechaba eechaba yon na otii ta. Opoche kwoti misomak mayama yesokwatanakech. Kwota na Kraist riiti misomak na yesokwa ta. Kwoti inyaka wopuk kwi inyaka na podatebak hikichi ichawey, Harapa riina akiichi riitak ichu. 23 Kwoti yo tawey, na hehar otii ta. Kwota Harapa riina yo otiichichu. Kwo ma yenya otii tawey, kwo na Harapa riina otii tawaga, yenya eechaba na otii ta. 24 Na hiki ta: kwoti ya hevenek tawey, Harapa riita hakiita. Kwota Harapa riina yo otiito. 25 Kapasek yo otii tawa ma riina kapasek yan awasen riina hakiita. God riita misoma saniga saniga hekasakech. Diita nosap harapa ma karakada ma yenya saniga saniga hekasakech.

Copyright information for `KMO