Hebrews 4

GOD RIITI KRISTEN MA MIMA YECHA YIHAPAKA TAWA EEM MAJI

Wowak, God riiti majik eecha wo tar, “Kwo eeji yihapaka eem tawa.” Diita eemek tawey, eeta kapasek ma kaw ye kwotaka tawey, iipa kapo tepekeyineechi yeyekiita. Yeyeney, riiti eem iyarekasakech, eena na siitii kowuta. Hadabas maji yechaka ya tarega, eeta notaka eechaba ya tar. Me biish tar eemek tar ma yecha maji sobo meejichiniga saka hiki siitiichirek, eena eeta maji yenya kiyatayekasakech.

Nota hiki siitiichinyey, no yihapaka tawa eemen iyarekiita. God riita eecha wor,

  • “Ada inyaka kwotayechi wor,
  • ‘Yecha eeji yihapaka tawa eemen iyarekasakech.’”

Rii riiti yihapaka eemen majin bar. Wowey, mashi God riita diita nosapen otiir nediik ri yo otii hamar.
God riiti majik seven nedii keena majin wor,

  • “God riita riiti yo hamachi seven nediik,
  • eeka rii yihapakar.”

God riiti majik diita eemek rii way kawka eecha wor,

  • “Yechaeeji yihapaka tawa eemek yasaya yihapakasakech.”
Wowak, katama ye mapo hadabas maji sobo meejichi God riina nasowoyerek, yecha God riiti yihapaka tawa eemen iyarekasakech. Wowak, akar ma tawak, yecha keena God riiti yihapaka tawa eemek iyarekiita. Eena God riita akar nedii pochin heechir. Heechi rii siin eecha haba tar, “Apa.” Rii nokwapa nokwapa sukwiya komas diita maji eena Devit riitaka wochar. Wocharek, ada apagayak diita God riiti maji sawor,

  • “Apa kwo God riiti ayan meejiney, kwi marenoko
  • opoche hapaga bor siitiinakech.”
Josua rii ma mima yenya mapo neeki ichari rii ye God riiti yihapaka tawa eem iyarekasakech. Yaho. Riita eecha otii iyareyaga God rii wagaakar nedii saka wagabawak. Wowak, no hecho God riiti ma mima ye yihapaka tawa eem eeka tawa. Kata ma rii God riiti yihapaka tawa eemek iyareney, riiti yo eeta hamakiita. God riita riiti yon hamachi yihapakarega, ma rii eechaba ri yo hamachi yihapakakiita. 11 Wowak, nota na diita yihapaka tawa eemek iyareken harapa yon otii ta. Mashi ma yecha nasowoyerega, no opoche eecha nasowoyetanakech.

12 God riiti maji sii eeta kiyapo moro sii takiitawa boboy. Eeki tawaga eecha tawa. Tawak, ow yepa yepa tawa. Tawak, eeta kwoti inyaka wopu wok i yarewa. Iyare tawak, mayi tawa eemek, spirit tawa eemebak iyare tawak, sii otiiniga saniga saniga i ya ya sowa. Eeta maji sii kwoti maba gugwen hapak sa i ya ya ta. Sii noti inyakak hiki tawa boboyen otii tawa boboyen sii eena hehar hecho. 13 God riita hechawey, veenyi boboytakasakech. Eyey otiir boboy sii riiti misomak geenyi woyek tawa. Riitaba saniga nota otii tawa boboyen keyibokiita.

JISAS RII NOTI HARAPA OPELEN OTII TAWA MA

14 Wowak, noti harapa opelen otii tawa ma, Jisas, rii tawa. Rii God riiti Yikapwa siiken. Riita God riiti hevenek tawa. Iniga tawak, nota noti geenyek kwodii wochawa majin na hehar kiikiiriina neeki ta. 15 Notaba saniga hapaga siichi kapasek boboyen dagiir poyekasakech. Wowak, noti harapa opelen otii tawa ma rii nona inyakapa hiki makasakech. Yaho. Eyey otii otii hechawa boboy sii sokwa riina otii heri, rii eena kapasek yo saka otiirek. Rii kapasek boboyekasakech. 16 Wowak, eeta kepi nota anabeyichi God riita tawa eemek eeka ikiita. Nota opoche akiitanakech. Rii man rukusii tawa ma. Nota riitak inyak, riiti inyaka hiki tawa boboyen nota yakiita. Nota nomoyataney, riiti rukusii tawa boboy siipa nona kiyatayekiita.

Copyright information for `KMO