Hebrews 8

JISAS RII NOTI HARAPA OPELEN YO OTII TAWA MA

Diita maji mun nota kwona wocho: Nota howu opelen otii tawa man nota kwonaba tawey, rii eeta noti. Riita hevenek yir. Harapa God riiti harapa tiikiir mama yepak eeka yir. Yirek, riita harapa opelen otii tawa ma harapa holi eemek taniga hehareto. Kraist riita mashi sapi akakasakech, God riiti holi eem siikenek eeka hehareto. Diita holi eemen God riita otiir. Ma yecha saka otiirek.

Eyey howu opelen otii tawa man keyibo tawak, ye ha boboyen sipsip boboyen God riina opel hato. Wowak, noti harapa opelen otii tawa ma, Jisas, rii eechaba boboy kawen sa ha. Rii diita nosapek waga tawey, rii harapa opelen otii tawa ma takasakech. Boyewak? Diita nosapek opelen otii tawa ma ye tawa. Tawak, yecha Ju ma yechi lo sumowu tawak, opel hato. Diita nosap tawa opelen otii tawa ma yechi yo eeta mayiga tawa, eeta nona mukuchichawey, eeta howuk tawa boboyen siiken eena mukuchichu. Moses riita otiir boboy eechaba tar. Riita God riiti sapi akan otiik otiirek, God riita Moses riina maji pokiitar. Maji pokiichi wor, “Na he. Ada sapi aka siiti mayin miina kwowuk mukuchiri, ii napa hehar otii ta.” Wowak, Jisas riina opelen otii tawa yon hari eeta harapa. Yenya opelen otii tar yon hari eeta karakada. Kraist riina harapa hehar yon har. Hehar yon harek, eeta harapa yo wohowu tawa boboy eeta Moses riiti yo wohowu tar boboy eeta dagiir poyer. Boyewak? Diita yo wohowu tawa boboy siiti mu eeta God riiti kepi boboyen yak wo tar maji.

KOMAS YO WOHOWU TAWA BOBOY SII MASHI YO WOHOWU TAR BOBOY SIINA DAGIIR POYER

Mapo yo wohowu tar boboy eeta kiki siiyega, komas kawka yo wohowu tawa boboy siin dopokasakech. God riita Ju ma yenya heri, ye kapasek tar. Kapasek tarek, God rii eecha wor:

 • “Komas yadii nedii yanak, God rii eecha wor,
 • Ada Isrel yechi akan Juda yechi akan akar
 • yo wohowukiita.
 • Ada yechi wayega yo wohowurega,
 • ada eechaba saka otiik tawak.
 • Eeta nedii ada yechi tapak neekichiniga Isip
 • nosapek heechirek, ir.
 • Heechirek iri, yecha eeji yo wohowu tawa
 • boboyen saka sumowurek.
 • Saka sumowurek, eena ada yenya heharekasakech,
 • God rii eecha wocho,
 • 10 
 • Kata nedii hamanak, diita ada Isrel ma yenya
 • yo wohowukiita.
 • Ada eeji lon yechi marenokuk heechikiita.
 • Ada eejilon yechi mesekek keyikiita.
 • Ada yechi God takiita.
 • Yecha eejima mima takiita.
 • 11 
 • Yecha nareboyen maji pokiikasakech.
 • Yaka kumwoy yenya yecha Kraist riina he majin
 • wokasakech.
 • Eyey ma mima ana hikikiita.
 • Karakada ma, harapa ma, yecha eyey
 • ana hikikiita.
 • 12 
 • Yechi kapasek otii tawa boboyen ada
 • yenya kwoyava yakiita.
 • Yechi kapasek boboyen ada abosuchekiita.”
 • 13 God riita akar yo wohowu tawa boboyen ba tawak, riipa mapo yo wohowu tar boboyen ii boy siir. Boboy bony siinak, kiiriisiiposiinak, rabokiita.

  Copyright information for `KMO