Luke 2

JISAS RIINA YIMOWUR

Eeta nedii Rom ma aka tabo yima, Sisa Ogastas, riita lo majin heechirek ir. Riiti kigdom eyey ma mima yenya diita lon heechirek ir. Riiti lo eecha wor, eyey ma mima yechi hin jeyek sa keyi ta. Diita mapo hin keyir yo otiitari, eeta nedii Sairinias rii Siria nosape neeki yesokwatar ma. Worek, eyey ma mima yecha yechi akama hin keyiken heechi ir. Worek, Josep rii Nasaret akama, Galili nosape tarek, heechi Judia nosape eeka ir. Betlehem akamak ir. Ada tabo yima, Devit riin mashi mashi eeka yimowurek, Josep rii Devit riiti neja tarek, eena Josep rii eeka ir. Maria ri mima sii riitaka ir. Piiriiti hin keyik eena ir. Sii yikapwaka tarek, ir. Piiriita Betlehem akamak tarek, Maria sii yikapwa yimowu nedii yar. Yarek, sii siiti mapo yikapwa, hoye yikapwan, yimowur. Yimowurek, sii riina siivatabi jichi bulamakaw aboboy heechi tar eemek eeka seechir. I ye ya tar ma yechi wa tar aka eeta takiikiisiir. Eena bulamakaw yechi eemek eeka watar.

EJELL YECHA SIPSIP HEHAR TAR MA YECHAK YAR

Kata eemek sipsip hehar tar ma kaw yecha niyik yechi sipsip siitii kowu tar. Eeka tarek, God riiti ejel yechak yar. Yarek, God riiti harapa yama yenya okoreetar. Worek, yecha harapa akii tar. 10 Akii tarek, ejel rii yenya eecha wor, “Opoche akiitanakech! Ada hadabas hiki tawa majin yayar. Ma mima ye meejinak, yecha inyaka kwoya woy hikikiita. 11 Apa niy Devit riiti akamak kwoti yesokwa yicha tawa ma riina yimowur. Rii eeta Kraist, eeta Harapa! 12 Na he. Diita boboyen henyak, kwo hikikiita riita eeta omutiik: Eeta yikapwan siivatabi jichi bulamakaw yechi aboboy heechi tawa eemek eeka seechitu.”

13 Worek, ameya nokwapa nokwapa hevenek tawa ejel yecha yaniga God riina hokwa chichar. God riiti hin yesokwaken eena chichar. Diitata chichar:

14 
 • God riiti hin howuk tawa eemek na yesokwa ta.
 • Ma mima ye diita nosapek tawey, God riita yenya
 • kepi hiki tawey, God riiti wopusha tawa boboy
 • yechaka sa ta.

SIPSIP HEHAR TAR MA YE JISAS RIINA HEKEN IR

15 Ejel yecha yenya heechi hevenek irek, sipsip hehar tar ma yecha awasen awasen eecha wor, “Nota Betlehem akamak na hawa ik. Diita otiir boboyen God riita nona woweyn, nota na heechi i he.” 16 Worek, yecha ameya heechi ir. Irek, iyarechi yecha Maria, Josep piiriina yesha hechi yikapwa riita bulamakaw yechi aboboy heechi tar boboy eeka watarin her. 17 Hechiniga, yecha eyey ma miman ejell rii diita yikapwan bar majin wor. 18 Worek, eyey ma mima yecha sipsipen siitii kowutar ma yecha bar majin meejichi yecha nubu nubu tar. 19 Worek, Maria sii hechi makabek heechir. Saka abosuchirek. Diita boboyen sii inyaka wopu siitiik hiki tar. 20 Worek, sipsip siitii kowutar ma ye heechi awasen ir. Iniga God riina hokwa chichar. Harapa boboyen yecha herin meejirin eena God riina kwoya babatarek, kwoya ba hiki tar. Ejel riita yenya batari, ii eeta sokwar.

YE JISAS RIINA HIN HAR

21 Komas 8 yadii hamarek, eeta sapi dagii poye tar nedii yarek, yecha riiti hin eecha habar, Jisas. Diita hin ejel rii mapo biik tar nediik har.

JISAS RIINA HARAPA LOTU AKAK YE IR

22 Moses riiti lo wori, piiriiti otii yeetetar nedii hamarek, piiriita Jisas riina yeechi Jerusalem akamak ye ir. God riina sobo haken ye ir. 23 God riiti keyir lo maji eecha wocho, “Eyey mapo hoye yikapwan yimowunak sa habata rii eeta holi, rii eeta God riiti.” 24 God riiti lo wori yecha kawka sejikiir apo upurus aponima yi upurusen upurus hak wori piiriina yeechi ye iniga eeta opelen otiir. 25 Worek, ma por rii Jerusalem akamak tarek, riiti hi eeta Simion. Simion rii yo kepin otii tar ma. Rii God riiti nobon somowutar. Riita Isrel ma yenya yesokwa yichi tawa ma riina kwoutar. Holi Spirit riita riitaka tar. 26 Holi Spirit riita riina mukuchirek, rii hikir rii eeta Kraist, God riita wotarin, rii eena hechiniga komas riipa hakiita. 27 Holi Spirit rii otiirek, Simion rii harapa lotu akak ir. Irek, Mariaka Josep piiriita Jisas riina harapa lotu aka wok ye ir. Lo maji eecha wori, eena ye ir. 28 Ye irek, Simion rii hechi yikapwan riiti tapak yeechi God riina woshi atar. Eecha wor:

29 
 • “Apa miita wotar majin sokwar.
 • Miiti wakasa ma, ana, na heechinak
 • anapa eshar ikiita.
30 
 • Eeji miyik ada miiti yesokwa yicha
 • tawa boboyen hehar hewa.
 • 31 
 • Miita eyey ma mima yechi mi somak
 • sayar otiichir.
 • 32 
 • Mii eecha haba yama tawey, mii shebo shebo biish
 • tawa ma yenya miiti nobon mukuchichu.
 • Miiti hadabas boboyen miiti Isrel ma mima yenya hato.”
 • 33 Simion riita Jisas riina hechi bar majin yikapwa riiti awi, eepi piir meejichi henebarabor. 34 Simion rii piiriina God riiti kepi majin bar. Riiti awi siina eecha wor,

  • Diita yikapwan God riita hisiir. Hisiirek, rii
  • otiichinyak, nokwapa nokwapa Isrel ma yecha
  • tepekeyinechi sakakiita.
  • Nokwapa nokwapa anadii ma yecha sokwakiita.
  • God riita otiirek, riita God riiti nobon ma yenya
  • diita nobon dasiipiiken otiikiita.
  35 
 • Yecha eena otiiniga yechi veenyi hikitar inyakaka
 • tar boboyen riita geenyik yenya kwodii wokiita.
 • Wonyak, niji inyakan meseken eekik pikiita.
 • 36 Piirapet mima pochi siita eeka tarek, siiti hi Ana. Sii Panuwel riiti yikapwa. Siiti magwi eeta Aser. Sii apokosaba mima. 7 sukwiya siiti maka tarek, rii har. 37 Harek, sii 84 sukwiya saniga tar. Apokosaba siir. Sii harapa lotu akan heechikasakech. Sii eechaba eechaba God riina maji kwoya ba ba tarek, kwoya ba hiki tar. Sii aboboy kaw saka atarek. Sii God riina maji batar. 38 Kata nedii Josep, Maria piir harapa lotu akak tarek, sii iyarechi God riina woshiachiniga sii diita yikapwan hikichi maji bar. Kowutar ma yenya maji bar. Yecha God riita Isrel ma miman yesokwaken kowutar.

  JOSEP RII NASARET AKAMAK AWASEN IR

  39 Yecha eyey God riiti lo keyir maji otii hamarek, yecha Galili nosape awasen heechi ir. Yechi akama Nasaret, eeka ir. 40 Eeta yikapwa sokwatar. Sokwachi hapaga siir. Siirek, rii hokwa sokwa tawa maga siir. God riita riin hehar rukusiitar.

  HADIIYE YIKAPWA JISAS RII HARAPA LOTU AKAK IR

  41 Eechaba eechaba sukwiya Jisas riiti awi, eepi piiriita noku sha aken Jerusalem akamak ir. Noku sha atawa boboy siiti hi Pasova. 42 Jisas riita 12 sukwiya tarek, yecha otii tar boboyen somowu tarek, yecha Pasova noku sha ak eena ir. 43 Noku sha a hamarek, yecha yechi akamaka heechi iken otiir. Heechi ik otiirek, yikapwa Jisas rii Jerusalem akamaka tar. Tarek, riiti awi, eepi saka hikirek. 44 Piiriita eecha hikitar Jisas rii kapo awasen ichar ma mima yechaka kapo eecha tawa. Eena yadii pochi piiriita noboka ichar. Yadii pochi nobon opoy icharek, piiriita riina yesha hipur. Nareboy, magwi yechaka eecha riina yesha hipur. 45 Yesha hiputarek, piiriita Jerusalem akamak kawka yeshaken eena ir. 46 Yadii piiriichar hamarek, piiriita riina harapa lotu akak eeka her. I heri, rii Ju ma maji poko tar ma yechaka eecha yichar. Yiniga rii yechi majin meejichi awasen yenya wowohechar. 47 Eyey ma yecha riiti majin meejirin yecha negerabor riiti majin. 48 Riiti awi, eepi piir riina hechi negerabor. Worek, riiti nokwapa sii riina eecha wor, “Eeji yikapwa, boyewak miita sinya eecha otiiwa? Miina yesha hipurek, miiti eepi adaka sicha miina inyakapa hikichiniga miina yeshato.” 49 Rii piiriina awasen eecha wor, “Boyewak kicha ana yeshatar? Ki kapo saka hikirek eeta kepi ada keena eeji Apoko riiti akakeeka tawa?” 50 Worek, piiriita riita bar majin saka hikirek.

  51 Worek, Jisas riita piiriitaka Nasaret akamak ir. Irek, riita piiriita batar majin meejichi mayishichar. Riiti nokwapa sii diita otiitar boboyen siiti inyaka wopuk heechi tar. 52 Worek, Jisas rii sokwar. Sokwaniga maba kepi siirek, hokwa sokwar. Siirek, God riita riina rukusiitar. Ma ye riina rukusiitar.

  Copyright information for `KMO