Revelation of John 21

AKAR NEER AKAR NOSAP YAR MAJI

Worek, ada heri, ada akar neeren akar nosapen her. Mashi tar neeren mashi tar nosapen heechi ir. Somakwotii tawa pa sii eeta heechi ibar. Worek, ada akama hadabas kepin heri, siiti hi eeta akar Jerusalem. Sii God riina hevenek yar. Yari, sii sayarer. Sii yari, reevii siinak keyapochi boboyen sayareken eena yar. Worek, ada meejiri, harapa tiikiirek uwar aya eecha wor: “Na he! God riita maka yichu. Rii yechaka eecha yichawey, ye eeta God riiti ma mima siikiita. Ayo, God riita yechaka eecha siinak, riipa yechi God siikiita. Riipa ma yechi misoma keyamukun bachikiita. Ha tawa boboy sii eeta hakiita. Inyakapwa hiki tawa boboy sii eeta biish siikiita. Ma keyakasakech. Kapa meejikasakech. Mashi tar boboy sii eeta i hamar.”

Worek, harapa tiikiirek yichawa ma rii eecha wor: “Apa ada eyey boboyen otiiniga akar sowa.” Rii way ana kawka eecha wor: “Diita maji eeta omutiik wey eena na keyi.” Rii eecha wro: “Eeta hamawa. Adaba saniga. Ada mapo tawak, ada komas tawa. Ada eyey boboy yechi mu. Eeta ma por rii riiti borowagii riikasiiney, ii sa adak yanak, ada eechaba eechaba tawa uku sobon hanak, ak. Eeta ma ye kapasek boboyen ana beyichi dagiir poyeney, ada yenya eyey boboy hakiita. Ada eeta yechi Godek siinak, yepa eeta eeji yikapwa siikiita. Wowak, akii tawa ma, ana hiki siitiichinyan biish tawa ma, kapasek otii tawa ma, man pi sowakwo tawa ma, nobo anemesheroko tawa ma, siiga kapan otii tawa ma, woshepii tawa god yechi hin yesokwa tawa ma, woshepii bak tawa ma yen salpa hi uwu tawa pa supuk rabochinyak uwutakiita. Ii eeta komas kawka hak tawa nediik.”

AKAR JERUSALEM

Worek, ejel por rii adak yar. Diita ejel rii 7 ejel por 7 heebiyan neeki tari, 7 kapasek man pi sowakwo tar boboy wok tari, rii 7 ejel heechi yar. heechi yaniga eecha wor: “Na ya. Ada miina Sipsip Yi riiti m iman mukuchik.” 10 Worek, eeta Spirit ya ana takiikii siirek, ejel rii ya ana yeechi harapa kwow masekiik ye yo ye ir. Ye yo ye irek, rii ana Jerusalem mukuchir. Diita akama eeta hadabas kepi akama. Eeta hevenek God riina heechi ya sakar. 11 Ya sakari, God riiti hadabas boboy sii okoreetar. Eeta akama okoree tari, yama papa kepiga, jas paga, eecha hadabas hechar. 12 Diita akama inyika eecha tar. Tarek, Isrel magwi 12 yechi hin eecha keyir. 13 Nubureja piiriichar wopu yepak tarek, piiriichar magiir yepak tarek, piiriichar bayegey yepak tarek, piiriichar yepa bayegeyak tar. 14 Eeta akama siiti inyi sii 12 papa yechi hek eeka siitiito. Eeta papak Sipsip Yi riiti 12 aposel yechi hin eeta papak keyi tar.

15 Worek, ana maji bar ejel rii gol pokoshey kubuka eecha tar. Rii akaman, siiti nuburejan, siiti inyin, pokosheyek yaken otiir. 16 Eeta akama sii diipiira kapiira skwea siiken tar. Kikibak siir. Eeta ejel rii eeta akaman riiti pokoshey kubuk hehar otiir. Eeta 1500 mail wopu yokwak irek, 1500 mail gay yokwak irek, 1500 mail eechaba howuk yow ir. 17 Worek, ejel rii inyi pokoshey kubuk kawka yeechi chey her. Herek, eeta inyi 216 pit yo ir. Ma yechi pokoshey woyek siir.

18 Eeta inyi papa jaspa eeka tar. Eeta akama kiire kepi gol kepi eeka tar. Gukayega eecha her. 19 Eeta muku tawa papa eeta nokwapa nokwapa harapa yaka tawa papa kepi kepi. Inyi keyapochi seechi tar. Namba 1 papa inyi muku tari eeta jaspa. Namba 2 eeta sapaia. Namba 3 eeta aget. Namba 4 eeta emeral. Namba 5 eeta sadonikis. namba 6 eeta konilian. Namba 7 eeta krisolait. Namba 8 eeta beril. Namba 9 eeta topas. Namba 10 eeta krisopres. Namba 11 eeta haiasin. Namba 12 eeta ametis. Eeta eyey papa ye eeta kwoya hechawa papa. 21 Eeta 12 nubureja eeta 12 apama geyitiikega eecha tar. Eeta eyey nobo akamak tari, kiiri kepi gologa eecha her. Herek, gukayega eecha her. 22 Ada eeta akaman heri, harapa lotu akan hekasakech. Eeta lotu aka eeta hapaga tawa Harapa God. Ii eeta Sipsip Yi. 23 Eeta akama siin ya pikasakech, niiwiika pikasakech. God riiti hadabas boboyek eeka okoreeto. Eeta Sipsip Yi rii eeta haba. 24 Nosapek tawa ma ye siiti eeta yamak eeka chishi ye i takiita. Diita nosapek aka tabo yima ye yechi hadabas tawa boboyen yeechi yi i eeta akamak heechikiita. 25 Eeta akama siiti nubereja ye eechaba eechaba tagwa seechi takiita. Wonyak, niy siikasakech. Yadiiba takiita. 26 Nokwapa nokwapa ma mima yechi harapa hadabas nokwapa nokwapa boboyen eeta akamak eeka i yayar heechi takiita. 27 Wowak, kapasek tawa boboy sii eeta akamak iyarekasakech. Kapasek yo otii tawa ma, woshepii majin ba tawa ma, kata akaman iyarekasakech. Kata ma yen eeta Sipsip Yi riiti jeyek keyiri, eeta eechaba eechaba tak tawa ma yechi hin ma yechaba eeta akaman iyarekiita.

Copyright information for `KMO