Revelation of John 4

YECHA GOD RIITI HIN HEVENEK YESOKWATAR

Eeta nedii hamarek, ada heri heven nubureja tagwa seechi tar. Adana bar maji mupugu piitiinaga ada mashi eecha meejiri, ada way kawka eechaba meejiri, eecha wor: “Na ya diika sokwa. Komas sokwak tawa boboyen ada miina mukuchik.” Worek, Spirit rii ameya adak yaniga tarek, nobon ana kukuchi tar. Worek, ada harapa tiikiiren hevenek her. Ma por rii eeka yichar. Heri, riiti misoma jaspa papa eeta poyikoko papaga eecha her. Konilian pap eecha heri, eeta nayim siikega eecha her. Wayipo shebori eeta harapa tiikiiren ya wukurer. Heri, neekiir her. Emeral papaga eecha her. Worek, 24 tiikiir eeta harapa tiikiir kuruk yi ye i tar. Worek, 24 harapa ma ye eeta tiikiir yichari, siivatabi apaman ruwuchi gol masekiik ruwu tawa boboy ruwuchi yichar. Harapa tiikiir tari, wayi kuru tarek, sarebiya picharek, yeerepiya tarek, aya gawiya yatar. Eeta tiikiir misomak 7 haba eeka okoreetar. Ii eeta God riiti 7 spirit yecha okoreetar. Eeta tiikiir misomak pa eeka watari, somakwotii tawa paga tari gukayega eecha hechar. Eeta pa mey kwotii tar.

Ver tar dupura kapiira boboy ye tiikiirek har siitii ye i tari, yechi miy nokwapa nokwapa nokwapa tar. Magiirek tar. Wanegeyek tar. Misomak tar. Mapo ver tar boboy rii laion eecha hechar. Upurus bulamakawyega eecha hechar. Piiriichar rii ma misomaga eecha hechar. Dupura kapiira rii aponumayega eecha hechar. Diita dupura kapiira ver tar boboy yichi chipi 6 tar. Miy eyey maba omuk ta ye i tar. Yecha eechaba eechaba niyi yadii hokwa chichu. Diitata:

 • “Harapa God mayaka mii eeta kepi wey tawa.
 • Mii eeta kepi wey. Mii eeta kepi wey.
 • Mii mashi tar. Apa eechaba tawa.
 • Mii komas yakiita.”

Yecha hokwa chichawey, nedii poche biish takasakech.

Eeta ma rii harapa tiikiirek yichawey, rii eechaba eechaba tawey, ver tawa boboy dupura kapiira ye riiti hin yesokwa tawey, ye eechaba eechaba woshia tawak, ye hadabas kepi boboyen eechaba eechaba hokwa chichu.
10 Eecha otii tawak, 24 harapa ma ye tiikiirek yichawa ma eechaba eechaba tawey, riiti misomak sakachi riiti hin yesokwato. Eecha otii tawak, ye gok masekii ruwu tawa boboy, yeechi riiti misomak raboto. Rabochiniga eecha wocho:

11 
 • “Noti Harapa, noti God!
 • Miiti hi eeta harapa mayaka.
 • Eena God riiti hadabas boboy kepin,
 • hadabas hi kepin,
 • hapaga tawa boboy kepin na ya!
 • Mii eyey boboyen otiitar.
 • Miita miiti inyakak otiichicharek,
 • ye eeka ver kepi wey tawa.”
Copyright information for `KMO