Revelation of John 7

ISREL MA YENYA HISIIR

Worek, ada heri, dupura kapiira ejel ye nosapek mushik har siitii ye i tar. Siitii ye i tarek, diita nosapek tawa sowan neeki tarek, eena yakasakech. Eena sowa nosap yakasakech, somakwotii tawa pa yakasakech, mek yakasakech. Worek, ada heri, ejel por rii ya sokwa nobok sokwar. Sokwari, eechaba eechaba tawa God riiti jebwaka eecha sokwar. Worek, rii dupura kapiira ejel yenya harapa ayak uwar. God riita eeta dupura kapiira ejel yenya harapa hapaga boboyen harek, yecha pan, nosapen eena kapasek otiiken eena har. Rii yenya eecha wor: “Kwo opoche pan, nosapen, men, eena kapasek otiik otiitanakech. Mapo nota na God riiti yo otii wakasan he yeechi jebwan makabek heechinak, kwo napa komas nosapen, pan, men, kapasek otii.” Ada meejiri, kapo ma shasha God riiti jebwan makabek heechir. Eetata: eyey 144,000. Ye Isrel riiti yimana yechaka eecha yar. Worek, 12,000 Juda riiti yimana jebwan yar. 12,000 Ruben yimana yenya yabar. 12,000 Gat yimana yenya yabar. 12,000 Asa yimana yenya yabar. 12,000 Naptalai yimana yenya yabar. 12,000 Manasa yimana yenya yabar. 12,000 Simion yimana yenya yabar. 12,000 Livai yimana yenya yabar. 12,000 Isaka yimana yenya yabar. 12,000 Sebyulan yimana yenya yabar. 12,000 Josep yimana yenya yabar. 12,000 Bensamin yimana yenya yabar. Eeta ma ye eyey God riiti jebwan yar.

NOKWAPA NOKWAPA MA MIMA GOD RIITI HIN HARAPA YESOKWATAR

Worek, ada heri, nokwapa nokwapa ma mima ye ya yopo wuchi yichar. Ma boyega shecha kenyek wonyak? Diita ya yopo wuchi yichawa ma ye podat akamakasakech. Ye eyey akama ma, eyey nosapek tawa ma, akar akama akamak maji batawa ma, maba eyey tawa ma. Yecha eyey Sipsip Yi riiti harapa tiikiir misomak siitiito. Siitii tarek, gworo apama rikin ruwuchi siitii tarek, siiva kaban neekichi siitii tar. 10 Worek, yecha harapa aya uwar: “Nona yesokwa yichi tawa boboyen notaka yar. Harapa tiikiirek yichawa God riitaka Sipsip Yi riitaka piiriita nona har.”

11 Worek, eyey ejel ye, harapa ma ye dupura kapiira ver tar boboy ye, harapa tiikiirek siitii ye i tar. Worek, ye harapa tiikiirek saka misoma gamuchichi God riiti hin yesokwa tar. 12 Ye eecha wor: Eeta siiken hin yesokwa tawa boboy, eyey howuk tawa hadabas boboy kepi, hokwa sokwa hiki tawa boboy, woshia tawa boboy, hi kepi tawa boboy, harapa hapaga tawa boboy, anadii yo otii tawa hapa boboy eeta eechaba eechaba tawa God riitiba! Eeta siiken!

DIITA MA YECHA KAPA MEEJI TAWA BOBOY SII EETA HAMAR

13 Worek, harapa ma por rii ana woher: “Kata apama gworon ruwu tawa ma mima ye kapo siitak taren yar?” 14 Ada meejichi awasen eecha wor: “Harapa Ma, ana hekasakech. Miita hecha.” Rii awasen eecha wor: “Diita ma mima ye harapa kikir poy tar nobok tari, ye anabeyichi siitii tar. Ye yechi gworo siivatabin Sipsip Yi riiti pik uku yeetiiri eena apama wey hechar. 15 Eena ye God riiti harapa lotu akak riiti harapa tiikiir misomak niyi yadii riiti iyoban otiito. Harapa tiikiir yichawa God riita yechaka tawey, rii yenya rukusiichi hehareto. 16 Yecha kawka eechi hakasakech. Borowagii reekiisiikasakech. Ya yenya kawka pikasakech. Hi yami yenya kawka yakasakech. 17 Eeta Sipsip Yi rii harapa tiikiirek nediik tawey, rii eeta yechi siitii kowu tawa ma. Eecha tawak, riita yeechi ye i eechaba eechaba tak tawa boboy yechi ukun mukuchikiita. Wonyak, eyey keya mukun bachi poyekiita.”

Copyright information for `KMO