Romans 10

EETA ISREL MA YE GOD RIITI NAGWA NAGWA TAWA BOBOYEN YAKASAKECH

Eeji yaka kumwoy, eeji ma mima, Iarel yenya, God riita yeechi yesokwa yichiken ada eena gegi yato. Ada yenya God riina eechaba eechaba nedii wohe maji bachichu! Ada keena kwona sawotakiita. Ada otii hecho: yecho God riiti nobon sumowubaken ye harapa gegin yatar. Wowak, yecha ichawa nobon eena sobo yo yato. Yecha God riita manotii hehar yichi tawa nobon eena hehar hekasakech. Yecha akar nobon takari, ye eeka ichar. Eecha otiirek, yecha God riita man nagwa nagwa kepi wey otiitawa nobon eena rukusiichi sumowukasakech. Kraist rii lon otii hamarek, rii eyey riina hiki siitiichichawa ma yenya God riiti misomak otii kepi siir.

GOD RIITA EYEY MA MIMAN YAKEN HIKITU

Moses rii eecha keyir eeta ma rii God riiti misomak nagwa nagwa kepi siiken lo eeka sumowuken otiitawey, rii sapa lon hehar sumowu ta. Wowak, ada hiki siitiichichawa nobok nagwa nagwa ichawa hi kepin majin ada sawoto: “Kwo opoche kwoti inyakan mayama batanakech; Nama kapo hevenek iniga Kraist riina yeechi yayakiita? Opoche eecha batanakech: Nama ha tawa eemek iniga Kraist riina yeechi yayakiita?” Diita maji eecha wocho: “God rii sawo tawa maji sii eeta kwotaka eecha bana bana tawa. Kwoti kujaktawak, sugu wopuk eeka tawa.” Diita hiki siitiichichawa majin sawoto. Miita miiti kujak eecha wonyey, “Jisas rii eeta Harapa,” miita miiti sugu wopuk eecha hiki siitiichinyey, Jisas riita harek, God riita riina awasen yeechi yesokwa yichir, eecha hikiney, God riipa miina yesokwa yichikiita. 10 Notanoti sugu wopuk Jisasriina hiki siitiichichawey, God riiti misomak nona nagwa nagwa otii chichu. Nota Jisas Kraist riiti hinnota kwodii wochiwak, nona yesokwa yichitu.

11 Eetamashi keyir maji eecha wocho: “Ma ye riina hiki siitiichinyey, riipa kapasek boboy saka takiitawak.” 12 Diita maji eecha wocho Ju ma shebo shebo tawa ma saniga saniga takasakech. God riita eyey man siitii kowutu. Siitii kowu tawak, riita eyey riina wohechawa ma yenya harapa hadabas boboyen hato. 13 Mashi keyir maji eecha woch: “Eyey ma ye Harapa riiti hin uwatawey, yenyapa yesokwa yichikiita.”

14 Yecha riina hiki siitiichinyan siiney, boyegapa shecha riina uwatakiita? Yecha sawo tawa majin meejinan siiney, boyega shecha hiki siitiichichu? Yecha sawo tawa majin meejinan siiney, boyega shecha hiki siitiichichu? Eeta maji siina sawo tanan siiney, ma boyega shecha meejito? 15 Maji sawo tawa man heechinak inyan siiney, boyega shecha majin sawoto? Mashi keyir maji eecha wocho, “Majin ye ichawa ma yechi yatii eeta kwoya hecha wey.”

EETA ISREL MA YE HADABAS MAJIN SUMOWUKASAKECH

16 Yecha eyey eeta majin sumowukasakech. Aisaia rii eecha wor: “Harapa nama kapo nota sawo tawa majin hiki siitiichichu?” 17 Wowak, Kraist riiti majin sawo tawey sii eeta i ye yato. Ma yecha eena meeji tawey yecha hiki siitiichichu.

18 Wowak, ada eena wohecho: Kapo eeta siiken yecha majin saka meejirek, Yaho. Yecha meejir. Mashi keyir maji eecha wocho:

  • “Yechi aya eyey nosapek i ye yar.
  • Yechi maji sii eyey eemebak i ye yar.”

19 Ada kawka wohecho: Eeta Isrel ye diita majin kapo saka meejirek? Yaho. God riita Moses riitak eecha wor:

  • “Anapa shebo shebo tawa ma miman yeechi boboy
  • kepin ada yenya otiichinyeyen kwopa eena
  • inyaka kapasek hikichi kwotayekiita.”

20 Wowak, God riita otiichirek, Aisaia rii anabeyichi siitii wor:

  • “Ana yesha henyan biish tawa ma ana he hamar.
  • Ana wohenyan biish tar ma yenya ada geenyik
  • ya sayarek, ye her.”

21 Ada Isrel yenya majik tawa. God rii eecha wor, “Ada yenya eechaba eechaba nedii tapan seechi tari, ye eena hechi wosowoyechi tar.”

Copyright information for `KMO