Romans 7

NOTA AKAR NOBOK ICHU

Yaka kumwoy, ada bana maji kwota hikitu. Kwo lo majin meejito. Maka eecha tawa mima sii sa ma riitabaka eecha ta. Wowak, riita heechi hanak, lo eeta mima siin neekikasakech. Wowak, siita siiti ma rii tanak, sii heechi akar man siiney, siina eecha habakiita nobo anemesheroko tawa mima. Wowak, siiti ma rii haney eeta lo siina anachekekasakech. Siita akar man siiney, sii kapasek siikasakech. Kwota, eeji kumwoy, eechaba tawa. Lo siiti majik, kwo eeka har. kwota Kraist riiti mabaka tawak, eena kwo har. Kraist riita harek, riin saniyeechi awasen yesokwarek, no eeta riiti tawa. Tawak, nota na kepi tanak God riiti yo kepin otii ta. Nota mashi kapasek boboy yeechi kuruk tari, lo maji sii nona kapasek otiitar inyakan eena yesokwar. Yesokwarek, nota eeta ha nobok eeka ichar. Mashi eeta llo sii nona poko jichar. Wowak, apa nota harek, eeta lo sii nona neekikasakech. Eena lo sii nona anachekekakech. Apa nota Spirit riiti nobon sumowutu. No mashi keyir majiban sumowukasakech.

KAPASEK BOBOY SIITI NOBO SII NONA KAPASEK OTIITO

Eena nopa shechapa bakiita? Lo sii boy kapasek otiito? Yaho. Wowak, lo siita nona mukuchinan siiyega ada waga boyega siina shecha hikiwa? Lo siita ana eecha wonyan siiyega, opoche mii kowya hechanakech, ada waga eena boyega shecha hikiwa? Diita lo maji yarek, ada nokwapa nokwapa kapasek otii tawa nobon her. Ada nokwapa nokwapa boboyen kwoya hechar. Ayo. Lo biish teyega kapasek boboy sii waga biish sowa. Mashi lo biish tari, ii an tar. Lo sii yarek, kapasek boboy sii geenyik sokwarek, ada eeta har. 10 Lo majin sii man yesokwaken sokwari, an eena heri sii eeta ana pi sowakwoken otiir. 11 Kapasek boboy sii otii nobon yeshatari, diita lo sii otiitar nobon hechi iibak otiir. Otiitari sii ana woshepiitar. Eecha otiitarek, kapasek boboy sii ya ana pi sowakwor. 12 Eena eeta lo sii eetahoi, kepi taw. Eyey siiti maji sii eeta holi, nagwa nagwa tawa ichawa nobo, eeta kepi wey tawa.

13 Diita maji mu kapo eecha wocho boboy kepi sii ana pi sowakwor? Yaho. Kapasek boboy siita pi sowakwor. Kapasek boboy sii boboy kepi yeechi otiichi ana pi sowakwor. Worek, kapasek boboy siiti mu geenyik ya sokwarek, no hehar hecho. Eeta yikadey boboy, lo siiti nobok ya sokwarek, kapasek boboy sii eeta kapasek wey.

KAPASEK BOBOY SI NOBO NOTI INYAKAN POKOGA JICHU

14 Nota eecha hikitu lo sii eeta God riiti spiriteka eecha tawa boboy. Wowak, ada diita nosapek tawa maba omuka tawak, kapasek boboys siita ana poko jirek, ada siiti yo otii ma siir. 15 Wowak, ada otii tawa mun hikikasakech. Boyewak ada otiito? Ada otiik otii tawa boboyen an way otiikasakech. Wowak, ada yuya tawa boboyen eena an otiito. 16 Ada yuya tawa boboyen otiinak, ada eecha wocho, “Lo eeta kepi tawa.” 17 Wowey, dii ada otiikasakech, kapasek boboy siita adaka tawak, otiito. 18 Ada ma sobo tawey, eeta boboy sii ana kepikasakech. Eecha tawak, ada yo kepin otiiken otii tawey, boyega shecha otiik? 19 Ada otiiken otii tawey, boboy kepin otiikasakech. Wowak, kapasek boboyen ada yuyeechi otiito. 20 Ada kapasek yon yuyeechi otiiney, dii eecha wocho an otiikasakech. Kapasek boboy siitaba adaka tawak, siitaka eecha otiito.

21 Wowak, an hecho eeta boboy sii eeta yo otiito. Ada yo kepin otiiken otii tawey, ada kapasek boboyen otiito. 22 Eeji sugu wopuk ada God riiti lon otiiken hikitu. 23 Wowak, anadii lo sii eeji mabak otiito. Diita lo sii sugu wopuk tawa lo siitaka eecha ow ana pichu. Eecha mabak otii tawak, kapasek boboy tawa lo sii ana poko jichu. 24 ada kapasek wey siito. Diita maba sii ha tawa nobok ichawey, kapa nama ana kwoyava yeechikiita? 25 Ada Jisas Kraist, noti harapa, riiti hik God riina woshiato. Riita ana kwoyava yeechik. Wowak, ada diika tawa: ada eeji inyakabak hikitu an God riiti yon otii tawak, maba sobo tawa boboy sii kapasek boboy siiti yo otii nobon sumowutu.

Copyright information for `KMO