1 Corinthians 3

Nungoqi bir wawo wayequ

Nge mand, nge nungoqi wute Ququ ninde nas pre kin ninde wand simbe gad kin pugri wand simbe guduq segi ye. Nge wute qi pe kin nei pe ris kin ni wand simbe gidiny kin pugri ei nungoqi mune wand simbe guduq. Nungoqi Kraist nei wumbig kin te nungoqi wokuandi ne was kin pugri ei simbe guduq. Nge nungoqi minyne keuq di mir gre kin keuq segine, te pugri nungoqi te kin ningg sir wap segine. Di nganyene mune nungoqi mir gre kin we ningg sir wap segine. Nungoqi wute qi pe kin nei pe ris kin pugrine was. Te pugri wute wap wari di minyang kin yumbo ur te nungoqi nde risene. Te kin te nungoqi wute qi pe kinne, di nungoqi wute qi pe kin ni yumbo ur te puq wen. Te pugri wuti iri nari, “Nge Pol ningg wand kutungu ye,” di aye nari, “Nge Apolos ningg wand kutungu ye.” Nungoqi pugri puq wand kin tende nungoqi wute Ququ ninde nas segi kin ni ningg yumbo ur puq wen.

Apolos ni pughe gib namb di nge Pol nge pughe gib gab? Beghi temu yembe ye wutene di beghi nde gri nungoqi Jisas nei wumbig, di Yumbui nikinne beghi yembe te nupung ruso. Nge mir yi te ki righe di Apolos ni wuye nuany, pudi God gri puq nen di ni yire riwo ruso. Pugri bu wuti mir yi ni righe kin ni nyamb yumbui vise segi, di wuti wuye nuany kin ni nyamb yumbui vise segi, God irine ni puq neny yumbui ruso kin ni nyamb ei yumbui vise. Wuti mir ni righe kin di wuti mir wuye nuany kin ni temi yembe te tuqui tuquine kin mand di ni kin kinne otiwo ni oyi kin te materi ye. Te pugri beghi temu te God ningg yembe ire di nungoqi te wuny God tende yembe nand kin, o baj God yembe nand kin.

10 God nikin nde nei pene nge yuwon nuagh di yembe ren negh kin te ningg nge yuwod yumbui baj nare kin te ki naghe. Nge wute baj yembe mand yuwon ye ni kin pugri yuwod te ki naghe, di wuti aye yuwod tende baj te yembe nindig. Pudi wute ire ire ni nei mamb yuwon muqdi baj te yembe mindig. 11 Te pugri Jisas Kraist ni yuwod yumbui baj nare kin te kin pugri nas pre. Wute yuwod yumbui baj nare kin aye mune mi naghe tuqui segi. 12 Wute segine mandi yuwod yumbui pe tende baj te yembe mindig. Ni nikin nei pe gol, silva, wet aye yuwon nganye kin, nyumo, tan di yaq te kin mare mandi baj te yembe mindig. 13 Pudi wute ire ire ni yembe yuwon pughe gri mand kin te otiwo Kraist mune nandi kin tende puayi raqe ruso ye. Te pugri ngeri te ni wase kin pugri di wase tende pe wute ni pughe gri yembe mand kin te raqene rise. Di wase grine ni yembe pughe gri yuwon kin te ir wuwo. 14 Wuti ni yumbo yembe nindiny kin te wase namb segi, tedi ni oyi kin te nateri. 15 Pudi ni yumbo yembe nindiny kin te wase namb, tedi ni oyi kin yumbo te nateri segi. Wuti te nikinne God ni neti nowi, pudi ni wase pe pu meti nowi kin pugri.

16 Nungoqi yumbo ren ei nei wamb, te pugri nungoqi buagi ane te God ningg baj, di God ningg Ququ nungoqi nde nas. 17 Pugri bu wuti iri ni wute aye unje nap te ni God ningg baj brequ nindig, di te kin ningg God oyi ni brequ nindig ye. Te pugri God ningg baj te sunyi yuwon nganye nikin nas ye, di nungoqi quan buagine te God ningg baj.

18 Nungoqi non ghimbine wandoqi wundiny wayequ. Nungoqi kin wuti iri nari ni qi pe kin nei yuwon kin rise te ni nei te oghi segi. Ni nei yuwon kin te si nare te ei ni God ningg nei yuwon kin te nateri tuqui. 19 Te pugri qi wen kin nei yuwon kin te God nde rar pe ni wute jebo mand ye ni nei kin pugri. Wand ren kin te buk pe ur pu rise, “Ni wute nei yuwon kin rise ye ni kin nei yumbui pe yumbo yembe rindiny kin tende pe ni unje nap.”

[Jop 5:13]

20 Di wand aye te, “Yumbui ni nei namb wute nei yuwon kin rise ye ni nei te ghav rindiny tuqui segi.”

[Sng 94:11]

21 Pugri bu nungoqi beghi wutamu nyamb wundiri riwo wayequ. Yumbo buagi te nungoqi te, 22 Pol, Apolos, Pita, qi wen, wute mas di mati, muq di otiwo, yumbo buagi te nungoqi te. 23 Di nungoqi Kraist te, di Kraist God te.

Copyright information for `KMS