1 Corinthians 6

Wute Kraist nei rimbig kin ni oyi oyi kot pe ritari ruso wayequ

Nungoqi kin iri nunon nimand tequ ker ninge rise te wuti te wute God nganyene kin yumbui nyamb rirang segi ye ni mingg kot tende tanyi yo tequ kot wand wayequ. Pudi nungoqi God ningg wute ninde wo di ni gri nungoqi wand te mutungu. God ningg wute ni ei otiwo wute buagi qi pe kin ni yumbo ur te ir mawo ye. Nungoqi te kin nei wamb segi bri? Muq nungoqi otiwo wute buagi qi pe kin ni yumbo ur te ir wawo ye, tedi pughe gri ate nungoqi nonne mai ren kin ir wawo segi. Mai ren te yumbui segi. Di beghi angelo buagi te anene ir pawo ye. Nungoqi ren nei wamb segi bri? Nungoqi otiwo angelo ir wawo ye, tedi muq nonne ei mai woju muq ven nde puayi res kin te teti wawo! Pugri bu qi pe mai woju ren kin res te nungoqi wutaqu Jisas nei wumbig kin nungoqi nonne teti wawo tuqui. Piyi nungoqi kin wute nyamb segi kin ni segine mai te teti mawo. Nge wand ven simbe gad ei nungoqi minyuw wati. Nungoqi wikur kin pe tende wuti nei oghi ye rise kin iri wute Kraist nei rimbig kin ni ningg mai teti nawo ye nas segi bri? Pudi muq nungoqi oyi Jisas ningg wute aye ane ker rise kin te ware kot pe wo di wute God nei mimbig segi kin ni gri wand te teti mawo!

Nungoqi oyi oyi wute kot pe wutare wo kin te bei rind te pugri nungoqi ir waghe pre. Piyi wute nungoqi unje rupuq, ni rar wuqond unje rupuq. Piyi wute nungoqi yumbo nyungu runduq, te rar wuqond puq ren. Pudi muq nungoqi wute Jisas nei rimbig kin aye te unje wap di yumbo wutanyri.

Nungoqi nei wamb pre te pugri wute yumbo ur brequ ren kin yembe rindiny ye ni God king ningg nas di wute ninde si nambu ris ye te tende ane ris tuqui segi. Nungoqi mune unje gri nei wamb wayequ. Wute quayi nyumbueg ane rise kin yumbo ur brequ rind ye, wute god wandoqi kin yumbui nyamb riram ye, wute ngam kin aye ane rise kin, quayi quayine aye ane mase kin, 10 wute nyungu rind kin, wute aye yumbo te ritanyri yawo kureny ye, wuye kumo riq ye, wute perei rindiny ye, di wute rumb di ni yumbo ritanyri ye, wute pugri ye ni God king ningg nas di wute ninde si nambu ris kin tende ane ris tuqui segi. 11 Di nungoqi kin wute ninge ni asi yumbo ur pugri kin puq ren. Pudi Yumbui Jisas Kraist di beghi God ni ningg Ququ nde gri nungoqi yumbo ur brequ wand kin te puaq nand di nungoqi God te wute yuwon ye ningg was di God nde rar pe tuquine was.

Beghi wute ane segi segi pase kin yumbo ur bad wayequ

12 Wuti iri nari, “Nge segine yumbo buagi te puq ken ye.” Pudi yumbo te buagi ane ghav rind segi. Ni nari, “Nge segine yumbo buagi te puq ken ye.” Pudi nge yumbo te rar guqod ninde nambu kas wayequ. 13 Wuti aye nari, “Mir te umbo pe ruso ye di umbo te mir ni ris kin sunyi,” pudi God ni teri ane unje nap ye. Beghi ghimbi te wute aye ane segi segi pase kin segi, pudi beghi ghimbi te Yumbui te, di Yumbui ne ni beghi nde ghimbi pe yembe nand. 14 Ninde gre pe God ni Yumbui nati pre mune nindingi newo di ni ningg gre pe ni beghi mune nundumu pewo ye. 15 Nungoqi yumbo ren ei nei wamb te pugri nungoqi ghimbi te Kraist ningg ghimbi puch ire. Pugri bu nge Kraist ningg ghimbi puch ven katevi di ngimne nyumbueg ire ane ghimbi irene pas ye tuqui segi. Segi nganye! 16 Wuti iri ni ngimne nyumbueg ire teri rise, te ni nyumbueg te teri ghimbi irene ris. Nungoqi ren kin nei wamb segi bri? Te pugri wand ven kin te buk pe ur pu vise, “Ni teri ghimbi irene nganye rise.”

[Stt 2:24]

17 Pudi wuti Yumbui temi irepe mas ye ni Yumbui temi nei irene mas.

18 Nungoqi wute segi segi rise ye yumbo ur brequ te puaq wand. Yumbo ur brequ buagi aye wuti yembe nindiny kin te nikin ghimbi unje nap segi, pudi wuti nyumbueg ane rise kin yumbo ur brequ yembe nindiny ye ni nikin ghimbi unje nap. 19 Nungoqi yumbo ren ei nei wamb te pugri nungoqi ghimbi te God ningg baj di Ququ Yuwon Ye God nungoqi neuq kin ni tende nas, di nungoqi ghimbi te nungoqi non tene segi. 20 God nungoqi yumbo yumbui kin nganye tende pe wong nunduq pre. Pugri bu nungoqi ghimbi tende pe God ei nyamb yumbui weng.

Copyright information for `KMS