1 Corinthians 8

Wandoqi kin god mir muam kin wand

Muq nge umo mambui god wandoqi kin mem kin te ningg pengu wand ye te mune simbe gad. Wute ninge mari, “Beghi buagi ane nei pateri pre.” Te nganye pudi wute nei materi kin te ningg ni bujeyi mase ye. Pudi wute aye te quan yawo pirany righe kin te ningg beghi wute Jisas nei rimbig kin te ghav bidiny gre pu yeru. Wuti iri nari ni nei quan rise ye puq nand kin te ni nganyene yumbo ninge nei nimbiny segine. Pudi wuti God yawo nirang righe kin te God oyi wuti te nei nimbig pre.

Pugri bu muq nge umo god wandoqi kin mem kin cham we ye te kin ningg wand gad. Beghi nei bab te pugri god wandoqi kin ni God nganyene kin pugrine mas segi, di beghi nei bab God nganyene kin te irine, aye segi. Te piyi god isis nyamb miram di mari god ninge nginy tu pe mas di ninge qi pe mas. Piyi god men ni quan di ni yumbui te quan, pudi beghi God te irine. Te wuyi yumbo buagi yembe nindiny ye di beghi ni ningg yembe te yembe bad ningg pas. Di beghi Yumbui te irine, te Jisas Kraist, ninde gri yumbo buagi rise di ninde gri beghi pas.

Pudi wute buagi ane te kin nei rise segi. Wute ninge ni god wandoqi kin mir rem kin yumbo ur pene ris. Di muq ven nde puayi umo god wandoqi kin mem ye te ni mune riq di ni nei rimb kin mir te god wandoqi kin ni ningg. Ni nei oghine gre rind segi kin te ningg ninde nei pe mir te ni unje rip ye. Pudi mir pe kin te ningg beghi God nde tumo bodo segi. Di mir pe yambu pari kin te ningg God ni beghi yambu nirengu, di mir te pe ei God ni beghi ghav nundug, yewo pugri segi.

Pudi nungoqi ninge mir te kin segine we ye nungoqi nei wamb yuwon. Te pugri eti nungoqi mir te we ye te ningg wute aye nei oghine gre rind segi kin ni mune riq di ir righe. 10 Te pugri eti wuti iri nei gre rind segi ye ni nungoqi nei wamb pre kin nungoqi god wandoqi kin ni baj pe mir wand kin te nuqond di ni mune mir god wandoqi kin meng kin te ne. 11 Di te kin ningg nu nimand Kraist oghine nei nimbig gre segi ye di Kraist ni wuti te ningg qa nati ye te ni nungoqi nei wamb kin te ningg ni ir naghe. 12 Nu nimand iri pugri puq yeng di ni yumbo ur brequ nand di ni nei oghine gre rind segi kin te unje ping te nu Kraist nde bu yumbo ur brequ guad. 13 Pugri bu yumbo nge ke kin te ningg nge mand puq keny di ni yumbo ur brequ rind, tedi nge umo god wandoqi kin meng ningg mambui kin te mune ke segi, ei ni yumbo ur brequ rind segi.

Copyright information for `KMS