1 Corinthians 9

Pol aposel ningg nas kin te ningg simbe nand

Nge lo nde nambu kas segi. Nge aposel iri. Nge ngening nde rar pene nganye Jisas beghi Yumbui guqoid pre. Di nge Yumbui ningg yembe gad kin te ningg nungoqi nei ware witinde. Te piyi wute aye mari nge aposel iri segi, pudi nge nungoqi nde aposel ningg kas. Te pugri nungoqi Yumbui nde was kin te ningg nungoqi nge aposel ningg kas kin te bei wand kin pugri.

Ren te wute nge wand isis megh tedi nge ghimbi ghav gidiny ningg wand ren simbe gad. Beghi yembe ren bad kin te ningg beghi mir di wuye pateri pe tuqui segi bri? Pita, di aposel aye, di Yumbui ni kiqam ni tiqe aye pe wand bir mawo ningg mo kin tende puayi ni ngam te mitari ne mo. Ni ngam ni anene Kraist nei rimbig kin. Di beghi mune ni puq men kin pugrine puq pen tuqui segi bri? Te pughe kin ningg nge Barnabas temune beghi bonne mir pateri pe, di aposel aye te nungoqi bag wamb?

Wuti iri ami ningg yenu kin ni nikinne mir wong nand, ne, no yeng nand segi. Wuti iri wain wuny mbe yembe nand, te ni wain yi ninge nap ne ne yembe nand. Di wuti iri sipsip bag namb ye ni sipsip miny te nduruq naq naq yembe nand. Nge wand gad kin ren te wutene pripri puq men kin te simbe gad segi. Pudi Moses ningg lo ur pu wuse ye te mune pugrine puq wund. Te pugri Moses ningg lo ur pu wuse ye ni wuri, “Kau ni wit yi nyinge ruwo ei wit yi wateri kin tende puayi nungoqi ni mim taq wumbiny wayequ. Piyi rar wuqond wit yi ninge riq.”

[Lo 25:4]

Ren kin te God ni kau ninggne puq nand segi.
10 Nge nungoqi nganyene simbe guduq, God ni beghi wutamu ningg anene puq nand. Te nganye wand ven beghi ningg puq nand, te pugri wuti qi bir nuaq kin ni qi bir nuaq, di wuti mir yi puraq nand kin ni puraq nand. Ni temi pugri yembe mand ei mir nguan kin puayi ni mir te puch puch materi ningg mari. 11 Beghi nungoqi nde umbo pe ququ kin mir yi ninge puraq bad pre. Te kin pugrine beghi oyi nungoqi nde pu yumbo ninge pateri kin te oghi segi bri? 12 Wute ninge nungoqi nde yembe ren mand kin te ningg nungoqi yumbo wem ningg mari, tedi beghi temu ei quan nganye wengu ye tuqui.

Pudi beghi te kin ningg quan nganye pari segi. Beghi oyi bonne yumbo buagi te pateri. Beghi puq pen ei wute rar buqod Kraist ningg wand yuwon ye ritevi di beghi ni imb puany segi.
13 Nungoqi ren kin nei wamb segi bri? Te pugri wute God ningg baj pe yembe mand ye ni mir te God ningg baj pe tende pune materi. Di wute alta pe yembe mand kin ni wute umo God reng ningg rire rundo kin tene ni mune materi ye. 14 Te kin pugrine ni nari wute God ningg wand yuwon ye bir mawo ye ni mir tende grine ei materi.

15 Pudi nge, nge pugri wand gre keny ei yumbo ninge kateri ningg kari segi. Di nge wand ren ur gad kin te nungoqi nge yumbo puq wegh ningg kari segi. Nge te kin ningg kari puq ken tedi nge kati ei yuwon. Te pugri nge wuti iri ni nge nyamb gidivi viyo kin puate te puaq nand yambu kari. 16 Te pugri nge wand yuwon ye bir kawo kin te ninggne nge nyamb gidivi viyo tuqui segi. Te pugri Yumbui nari nge yembe te ei puq ken. Pugri bu nge God ningg wand yuwon ye te bir kawo segi tedi nge unje pu kas. 17 Nge ngeningne wand ren bir kawo, tedi nge yumbo oyi kin te kateri. Pudi nge ngening nde nei pene wand bir kawo segi. Te pugri God ni nge si numbogh yembe ren negh. 18 Nge te oyi kin yumbo taq ren, nge chumbuai ane God ningg wand yuwon ye bir kawo, di wute ni wand te wong rind segi. Di nge te kin ningg yumbo ninge kateri ye tuqui pudi nge te ningg kari segi.

19 Te piyi nge wuti iri nde taq pu yengu yembe gad segi, pudi nge wute buagi ghav gidiny ningg taq pu yengu yembe gad kin pugri kas ei wute quan mune kateri. 20 Wute Juda kin ninde te nge wuti Juda kinne pugri kas ei wute Juda kin kateri. Wute Moses ningg lo nde si nambu ris kin ninde te nge wuti lo nde si nambu kasne kin pugri kas ei nge ni kateri. (Pudi nge ngeningne lo nde si nambu kas segi.) 21 Wute Moses ningg lo ninde wuse segi kin ninde te nge wuti lo nge nde wuse segi kin pugri kas ei nge wute lo ninde wuse segi ye te kateri. (Pudi nge ngeningne God ningg lo si kiraq segi, pudi nge Kraist ningg lo nde si nambu kas.) 22 Wute God nei rimbig gre segi ye ninde te nge wuti God nei gibig gre segi ye pugri kas ei wute God nei rimbig gre segi ye te kateri. Nge wute buagi nde te ni mas kin pugrine kas ei nge puq ken kin te ningg nge wute ninge kateri tuqui. 23 Nge yumbo buagi ren puq ken kin te nge God ningg wand yuwon ye ningg kari bu puq ken ei wand yuwon ye te ningg God nge yuwon nuagh.

24 Nungoqi nei wamb te pugri resis ire pe wute buagi vig mamb, pudi wuti irine ni yumbo materi ningg vig mamb kin te nateri ye. Muq nungoqi wuti yumbo nateri ningg vig namb kin pugri ei vig wamb. 25 Wute buagi griny yumbui pe mo vig mamb kin ni wand quari te irepene mutungu di sir map. Ni puq men ei yumbo materi ningg vig mamb kin te materi. Ni yumbo te rise nganye segi ye. Pudi beghi yumbo pateri kin te yumbo rise rise te kin rise ye te pateri. 26 Puate ren kin ningg bu nge wuti yumbo ninge nei nimbiny segi pudi segine vig namb ye nikin pugri vig gab segi. Di nge wuti yeng nand kin ni yir segi segi menare ye nikin pugri yeng gad segi. 27 Pudi nge ngening ghimbi yumbo ur brequ puq wen kin te ningg yeng kawo yuwon di ni puq wen kin te segi puq gad. Eti nge wute ndene wand bir kawo di nge ngeningne yumbo nge kateri ningg vig gab kin te kateruwi segi.

Copyright information for `KMS