1 Timothy 2

Pol ni God yumbui nyamb birag kin te ningg simbe nand

Muq nge nu simbe guduw yumbo quan yumbui kin te pugri, wute buagi God nei rimbig ye ni wute buagi nde nyamb pe ei God chumbuai rindig di ni God pengu rindig ei ni wute aye te yuwon nuany. Ni king di wute nyamb kin aye te ningg anene ei God pengu rindig ei te beghi wutamu God nei bibig kin beghi pas ye te yuwon di waghine pas. Beghi ei yumbo ur God nari te tuquine di oghi puq nand kin te puq pen di wute nyamb kin yuwon puam kin pugrine wute aye te yuwon puany. Wute aye ningg God ane wand kin yumbo ur te yuwon di God beghi nitamu pi ye ni te kin ningg chumbuai nand. Ni wute buagi nateri di ni wand nganyene kin ei nei rimb ningg nari. Te pugri, God te irine, di wuti mingi yenu kin te God opu wute opu di ni mingine yenu te wuti Kraist Jisas irine. Ni nikinne beghi wutamu buagi mai pe pu wong nundumu. Di Kraist nandi kin te God nikinne ngeri te nap ruso kin tende puayine nandi. Di te kin bei rind di nei bab te pugri God ni beghi nitamu pi ningg nari. Di puate te ningg qa God ni nge wuti wand bir kawo ye di aposel ningg naip ko. (Ren te nganyene di nge wandoqi gad segi.) Ni nge naip ko ei nge wute Juda segi kin bei keny ei ni Yumbui nei rimbig di wand nganyene kin te nei rimb.

Nge kari wute buagi ni God yumbui nyamb rirang kin tende puayi ni yuwonne mas si mi riwo God ane wand, di ni umbo ker mawo di minyang mand segine mas.

Di nyumbueg mune pugrine, ni chongo te oghine ei rire righe, di ni bijeyi rise ningg ni yu te yenji ripiny wayequ. Ni gol o mitani o yumbo ninge wet bidi yumbui pe wong rind kin tende pe ni ghimbi yenji rip wayequ. 10 Pudi ni yumbo ur tuquine kin nyumbueg God yumbui nyamb rirang kin ni yumbo ur te tuquine ei puq ren.

11 Nyumbueg ni waghine ei ris di quayine ye mawo di ni ninde nambune ei ris. 12 Nge nyumbueg ni quayi wand bei rem o ni nyamb kin ris di quayi ninde si nambu mas ye te ningg ngiq gidiny segi, ni waghine ei ris. 13 Te pugri God ni Adam yembe nindig pre muq Ewa mune yembe nunduw. 14 Di Adam ni wandoqi kin wand nutungu segi, nyumbueg ni wandoqi kin wand wutungu di te kin ningg ni wute yumbo ur brequ wund ye. 15 Pudi nyumbueg ni God nei wumbig wumbigne wus, wute yawo wurany righe di yuwonne wus, tedi ni wo wure wundi kin te ningg ni mai te wure pre, di ni mune yuwonne wus kin tuqui.
(2:15) Wand puch wen ni puate nganye te oghine nei mamb segi.


Copyright information for `KMS