1 Timothy 3

Pol ni wute sios pe ye mawo kin te ningg wand nand

Wand ven te nganyene di wute buagi ni wand ren ei rutungu. Te pugri wuti iri ni wute Jisas nei rimbig ye ni kin wuti yeng nuany kin ningg nari tedi ni yembe yuwon nganye kin te ningg nari. Di wuti wute Jisas nei rimbig kin yeng nuany ningg nari kin ni wuti yumbo ur brequ nand segi kin ei, ni ngam no pudi ngam irene ei nitaqi, wuti waghine nas kin, di yumbo ur brequ buagi te puaq nand. Ni yumbo ur te yuwon kinne ei puq nen. Wute buagi ni chumbuai rindig di ni ningg wand rutungu ye, di wute aye kin ninde baj pe mondo nate mowi. Di ni yuwonne wute wand bei neny. Ni wuti wuye kumo ne segi ye, ni wuti ker nawo segi pudi waghine ei nas, wute aye ane riri segi yuwonne ris, di ni wuti wet bidi yawo niraw righe segi ye. Ni nikin ngam di wo ane te simbe nindiny ei ni yuwon pu ris, di ni nikin wo te ni nari kin wand irepene ei rutungu di ni nari kin pugrine puq ren. Te pugri wuti iri ni nas kin baj pe yuwon segi, tedi pughe gri ei ni God ningg wute buagi nde ye nawo di yuwonne yembe rind? Ni wuti asine ei God nei nimbig gre kin. Te pugri eti ni urupui God nei nimbig di ni bijeyi nase di Satan ni unje pu nas kin pugrine unje pu nas. Di wuti pugri kin te wute aye Jisas nei rimbig segi kin te ni nei rimbig di riri ni wuti oghi ye. Te ei ni nyamb te yuwon pu vise di Satan ni wandoqi nindig yumbo ur brequ nand segi.

Te kin pugrine wuti iri ni wute Jisas nei rimbig ye ni kin yembe ye wuti ningg nas ye ni mune anene: Ni pripri wute ni ningg wand rutungu di ni chumbuai rindig ye. Ni wand simbe nand kin pugrine puq nen ye, wain quan ne segi di wute wandoqi nindiny di wet bidi segine nitanyri segi kin ei. Ni wand nganyene kin asi te kin nei bab segi pudi muq God ni raqe nand kin te ei nei nimbiny nimbinyne di ninde umbo pe nei namb ni God nde rar pe yuwon pu yenu. 10 Ni maip mi newo ei muqond ni yumbo ninge unje nap segi muqdi ni wute Jisas nei rimbig kin ni ningg yembe ye wuti ningg nas.

11 Te kin pugrine ni ngam te anene wute ni ningg wand rutungu di chumbuai rindiny ye. Di ni yumbo ur oghi ye ei rise di ni wute aye dobu simbe rindiny segi, pudi waghine ris di yumbo buagi te tuquine puq ren.

12 Wute Jisas nei rimbig kin ni yembe ye wuti ni ngam irene ei nitaqi, di nikin wo di nikin baj pe te ni simbe nindiny di yumbo ur yuwon ye ei puq ren. 13 Ni pugri ei puq men, te pugri ni yuwonne yembe mand ye tedi ni nyamb te yumbui vise di Kraist Jisas nei mimbig kin wand simbe mand ye te gre ane simbe mand.

14 Nge kari nge brequne godo nu guqoid puq gad, pudi eti nge kas nganye pu godo. Pugri bu nge wand ren simbe guduw ei nu beghi wutamu Jisas nei bibig kin beghi pughe gri ei pas kin te nei ghamb. Beghi buagi ane te God nati segi kin ni ningg wute. Di beghi God ningg wand nganyene kin te ningg ghav bad di God ningg wand nganyene kin te raqene rise di wute wandoqi kin ni suqo mare segi. 16 God ni beghi pughe gri ninde rar pe yuwon pu yembu kin bei nand ye te asi suqo pu vise di ni quan nganye yumbui. Di muq beghi te kin ningg simbe bad.

Kraist ni wutamu kin pugrine qi pe nandi. Ququ Yuwon Ye bei nand te ni wuti yuwon nganye. Di angelo buagi ni muqoind. Wute ni ningg wand te mare mo tiqe buagi te bir mawo. Di qi pe ven nde wute nganye buagi ni nei rimbig. God ni nyamb yumbui neng, di te kin te ni nginy tu wam nitanyi newo no.
Copyright information for `KMS