Colossians 2

Muq nge nungoqi di wute Laodisia kin di aye nge muqoind segine kin nge nungoqi ningg yembe buid kap kin te ningg simbe guduq ei nungoqi nei wamb ningg. Nge puq ken ei nungoqi umbo pe gre keuq di nungoqi nimand kin pugri wawo gudo di oyi oyi yawo ware righe, te ei nungoqi oghine nganye nei wamb kin te nungoqi yumbo quan rise kin pugri. Te ei nungoqi wand God suqo pu nawo rise kin te nei wumbiny kin tuqui, wand suqo pu rise kin te Kraist. God ningg nei yuwon kin buagi di God ningg nei wateri kin te Kraist nde rise. Nge wand ven simbe guduq ei wute wandoqi mand kin wand yuwon yuwon nungoqi meuq pudi nungoqi wandoqi munduq tuqui segi. Piyi nge nungoqi ane pas segi pudi nungoqi nge nde nei pe was, di nge nungoqi umbo irene was di Kraist nei wumbig kin nei wat vise gre kin te gudouq di chumbuai gad.

Kraist nde pas di lo beghi imb ruangu tuqui segi

Pugri bu nungoqi Kraist Jisas beghi Yumbui weti nowi ye te kin pugrine nindene ei was. Nungoqi ninde was kin te ni bei meuq kin pugrine ei was. Di Kraist nde was kin te nyumo yit qi pe quan nganye righe ruso kin pugri di yumbui wo. Te ei gre pu yequ, di nungoqi Kraist nei wumbig kin nei te ei quan nganye gre vind. Di Yumbui chumbuai wundig kin te ei nungoqi nde quan nganye bre.

Nungoqi qi pe kin yumbo kin wand quari ningg ei yeng wawo yuwon. Wand quari te wandoqi kin di mir rise segi ye. Eti wute ninge wand quari tende pe nungoqi taq pugri rumbuqu. Wand quari te wute di qi wen kin wand quari nde pu rindi, Kraist nde pu rindi segi.

Te pugri Kraist ni qi pe nas kin tende ni God nas kin pugrine nganye nas di God oyi ninde nas, 10 di nungoqi Kraist nde was kin te ningg God puq neuq di nungoqi yuwon nganye was. Ni irine ngawu namb, ququ yumbui di ququ ye mawo kin buagi ninde nambune mas. 11 Nungoqi ninde was ye te ningg nungoqi mune ghimbi dugu chongo pend pre kin. Te wute nde si pe ghimbi dugu chongo pend muauq segi, nungoqi Kraist ningg yumbo ur oyi wateri di ni yumbo ur brequ ghimbi puq ren yawo kureny ye te meware ruso ye te nungoqi ghimbi dugu chongo pend muauq kin pugri. 12 Nungoqi wuye mupuqu kin tende nungoqi Kraist anene ngamo pe wo kin pugri. Di nungoqi nei wamb God ni gre yumbui nganye rise di gre tende ni Kraist ngamo pe pu mune nindingi newo. Gre te nei wumbiny ye te ningg nungoqi mune Kraist anene ngamo pe pu wes wewo kin pugri.

13 Asi nungoqi, nungoqi non nei brequ isis nungoqi nde umbo pe ris kin tende pene was di nungoqi yumbo ur brequ wand kin nei brequ taq pugri rumbuqu pu was kin te ningg nungoqi ququ riti. Pudi God nungoqi Kraist anene ngamo pe pu mune nunduqu wewo. Te God beghi yumbo ur brequ bad kin wand puaq nundug. 14 Lo ni beghi yumbo ur brequ bad kin te simbe wundug di beghi yumbo ur brequ raqe wundug di puq wengu ninde nambu pas. Pudi God ni lo beghi simbe wundug kin wand buagi te buagi ane puaq nand di lo nikin gre te puaq nand di buagi ane kruse pe qungu ni riti. 15 Kruse pe God ni ququ nyamb kin di ye mawo kin ni gre te puaq nindim. Ni ye nawo di ququ buagi taq pu yemu ninde dobu maru ei ni wute buagi nde raqene bei nand ni gre buagi te nyinge nawo righe pre.

16 Pugri bu nungoqi wute rar wuqond yumbo ren puq wen ningg buid mupuqu wayequ: Te mir o wuye we kin, God yumbui nyamb wurang kin nginy yumbui, irew manyi manyi irew urupui kin mir yumbui yembe mindiny kin nginy, di Sabat kin nginy pe God ane wand. 17 Yumbo buagi ren kin te yumbo nganye otiwo rindi ye te kin ququne. Pudi yumbo nganye kin te Kraist nde buqod. 18 Wute ninge God yumbui nyamb mirang ningg sir map ningg nikin ghimbi mai meny, di angelo yumbui nyamb miram. Nungoqi wute te rar wuqond nungoqi nyinge muaqu waghe wayequ. Wute te kin ni yumbo ruqo nyemb pe muqond kin te quan nganye nei kumo mimbiny. Ni nei brequ ninde umbo pe rise kin pene yumbo yembe mindiny di mari nine nei yuwon kin rise ye, wute aye segi. 19 Wute te kin ni Kraist beghi ngawu kin pugri ye ninde mas segi. Ngawu pe gri ghimbi buagi mir riteri di ngape mboq pon di wuraim gre rind di ghimbi buagi nat rise gre, di ghimbi quanene God nari kin pugrine yumbui wuso.

Kraist ane wati

20 Nungoqi Kraist ane wati pre bu qi wen kin wand quari nde nambu mune was segi. Muq pughe ningg bu nungoqi qi wen kin wute ningg was di lo ren wutungu: 21 “Nu mir ren ghat rise segi kin. Te ye segi kin. Aye te tiq wuse segi kin.” 22 Lo ren ni yumbo yembe bidiny pre di brequne brequ rise ye te ninggne wand rind. Te pugri lo ren te wute gri yembe mindiny di wute lo te ningg mawo maghe ye. 23 Te nganye wute riri lo te nei yuwon ye. Ni nikinne angelo yumbui nyamb miram ningg buid map, di God yumbui nyamb mirang ningg sir map ningg nikin ghimbi mai meny, di ghimbi sabi mindiny kin yumbo yumbo materi segi pugri bu wute riri lo te nei yuwon ye. Pudi lo te beghi ghav rundug ghimbi pe kin nei brequ puaq bad tuqui segi nganye.

Copyright information for `KMS