Colossians 3

Yuwon nganye pas kin lo

God nungoqi Kraist ane mune nunduqu wewo pre, pugri bu muq nungoqi nei te yumbo wam kin Kraist ni God nde si tuan pe opu nas kin tende rise kin tende ei rise. Yumbo wam kin tende ei nei wi rundo, qi wen kin yumbo te nei wumbiny wayequ. Te pugri nungoqi wati pre di ququ pe gri nungoqi Kraist ane God nde suqo pu was. Nungoqi was kin puate te Kraist, di otiwo ni raqe no di nungoqi anene raqe wo, di nungoqi anene ni ningg ti yumbui pe was.

Pugri bu qi wen kin nei brequ nungoqi nde yembe rind kin ren wambui riti. Te nei brequ quayi nyumbueg ane segi segi wand kin nei brequ, yumbo puqum kin, yumbo brequ kin nei kumo wumbiny, yumbo ur brequ wand yawo kureuq kin nei brequ, di yumbo quan nganye ei wateri yawo kureuq kin nei brequ. Te pugri yumbo quan wateri yawo kureuq kin te god wandoqi kin yumbui nyamb wuram kin pugri. Te pugri wute buagi nei brequ ren kin rise ye God ningg umbo ker yumbui ninde rindi ye. Nungoqi asi was kin te yumbo ur ren kin pe qa was ye. Pudi muq nungoqi yumbo ur buagi ren me ei ware ruso: Te umbo brequ kuse, wute aye umbo ker wany, wute aye mai weny kin nei brequ, wute aye nyamb brequ wundiny, di aru kin wand nungoqi nde mim pe pu vindi wayequ. Nungoqi oyi oyi wandoqi wand wayequ, te pugri nungoqi yabe kin nei brequ di yumbo ur nungoqi nde rise kin te meware ruso, 10 di wutaqu urupui kin ningg was pre. God ni nungoqi puq neuq wute urupui kin was di ni nas kin pugrine nganye was te ei nungoqi ni ningg yumbo ur te otinde nganye nei wamb. 11 God beghi puq nengu wutamu urupui kin pas ei wute Juda kin di wute Grik kin ane irene pas, wute ghimbi dugu chongo pend kin di ghimbi dugu chongo pend segi kin, wute tit wand tuan aye kin, wute qi puch aye kin, wute ninge wute aye nde taq pu yemu yembe mand kin di wute ir pu mas kin beghi buagi ane irene pas. Te pugri yumbo yumbo buagi te Kraist irine nas, di Kraist irine beghi wutamu buagi nde nas.

12 Nungoqi wutaqu God si numbouq ye ni nungoqi ir nuaqu nikin wute yuwon ye ningg was di quan nganye yawo nirauq righe. Pugri bu nungoqi yumbo ur ren ei chongo kin pugri ware righe: Wute aye ei quan nganye yawo wutony, wute aye yuwon wany, nungoqi wute aye wuqond di wari ni nungoqi ane tuquine, nungoqi yumbui di ni segi puq wand wayequ, ker ane wute wand simbe wundiny segi, di brequne umbo ker wawo segi. 13 Nungoqi oyi oyi ghav wand, di nungoqi kin iri ni wuti aye unje naip te wuti te oyi ni oyi nindig segi kin, ni oyi ni wand puaq nindig. Yumbui nungoqi wand puaq nunduq pre kin pugrine ei nungoqi mune oyi oyi wand puaq wand. 14 Yumbo ur buagi ren nde wam wute aye yawo wurany righe kin yumbo ur te ei nungoqi nde wawo vis. Wute yawo pirany righe kin yumbo ur te ye ruwo di yumbo ur buagi aye te irepe rirur di gre reny ye.

15 Umbo yuwon kuse kin yumbo ur Kraist beghi nengu kin te ei nungoqi nde gre rind. Yumbo ur te ei nungoqi pughe sin wen ye te ningg yeri runduq. Te pugri umbo yuwon kuse kin yumbo ur wen ningg qa God nungoqi irepe nequ war ghimbi irene kin pugri was. Di priprine ei God chumbuai wundig. 16 Kraist ningg wand te ei nungoqi umbo pe wat vise gre. Di nei yuwon ye pe Kraist ningg wute aye Kraist ningg wand bei weny di yeri wundiny ei ni yumbo ur yuwon kinne rind. Nungoqi nde umbo pe God ei chumbuai wundig di yuwo Buk Song pe rise kin te ei wari, di Yumbui chumbuai wundig kin yuwo te ei wari, di yuwo Ququ Yuwon Ye nungoqi neuq kin te ei wari. 17 Nungoqi yumbo buagi puq wen o wand wand ningg te nungoqi Yumbui Jisas nde nyamb pe ei puq wen, di ninde gri ei God beghi wuyi chumbuai wundig.

Wute baj ire pe ris kin nikin wand

18 Nungoqi nyumbueg ngam kin nungoqi nungaim nde nambune ei was, te pugri nungoqi Yumbui ningg wute bu nungoqi pugrine puq wen kin te tuquine puq wen.

19 Nungoqi quayi nungoqi nungam yawo wurany righe, ni umbo yuqo riti kin yumbo ur bei wundiny wayequ.

20 Nungoqi wo nungoqi nuyi numo wand buagi yeri runduq di te kin pugrine ei puq wen. Te pugri Yumbui ni yumbo ur te kin ningg chumbuai nand ye.

21 Nungoqi kiyi nungoqi wo yumbo yumbo buagi puq ren ye te ningg wand pe ware wayequ, eti ni nei rimb kin riri ni yumbo ur yuwon kin puq ren tuqui segi puq rind di yumbo ur yuwon kin si rire.

22 Nungoqi wutaqu wute aye nde taq pu yequ yembe wand ye nungoqi nungoqi non yumbui mingg wand irepene wutungu di mari kin yembe te yembe wundim. Eti nungoqi ninde rar pene yembe wand te ei ni nungoqi chumbuai munduq ningg wari, ni rar suqo pe nungoqi yembe wand segi, te wayequ. Nungoqi beghi Yumbui yawo wurang righe di chumbuai nand ningg wari te nungoqi yumbui ni mari kin yumbo te chumbuai ane puq wen. 23 Yumbo buagi yembe wundiny kin te nungoqi nde umbo pe nungoqi non yembe nei wumbiny kin pugrine yembe wundiny. Nungoqi nde nei pe nungoqi Yumbui yembe wundig kin pugri, wute yembe wundim segi. 24 Te pugri nungoqi nei wamb Yumbui oyi te kin ningg oyi nunduq ye di nungoqi Yumbui nikin wute yumbo yumbo nuany rise kin te wateri ye. Nungoqi Yumbui Kraist ningg yembe ye wute, ni nungoqi non yumbui nganye. 25 Wute buagi yumbo unje rip kin God ni unje rip kin tuquine ei oyi nindiny ye. Te pugri God ni wute nyamb kin di nyamb segi kin buagi ane tuqui tuquine ei ir nawo ye.

Copyright information for `KMS