Ephesians 3

Pol ni wute Juda segi kin ninde wand bir nawo ye

Puate te ningg bu nge Pol, nge nungoqi Juda segi kin nungoqi ningg God ane wand. Di nge nungoqi ghav guduq ningg Kraist Jisas ningg wand simbe gad kin te ningg nge taq yengu.

Nge nei gab nungoqi God ni pughe gri nikin nde nei pene nge yuwon nuagh di yembe ren negh ei nungoqi ghav guduq kin te nei wamb pre. Di God ni yumbo puq nen ningg nei taq namb pre di asi suqo pu rise kin te nge bei negh pre. Di nge te kin ningg misoqne ur gad pre. God ni Kraist nde gri yumbo puq nen puq nand kin suqo pu rise ye te nge nei gab. Pugri bu nungoqi nge wand ur gad kin te wuqond tedi nei wamb te pugri nge nei gab. Ren kin te wute asi mas kin ninde simbe nand segi. Pudi muq God ni Ququ nde gri ni ningg aposel di propet yuwon ye nde raqe nand. Wand suqo pu rise kin taq pugri: God ningg wand yuwon ye te ningg wute Juda segi kin ni Juda ane irene, di ni buagi ane ghimbi irene kin, di ni Kraist Jisas nde ris kin te ningg God ni yumbo neny puq nand kin te anene riteri.

God nikin nde nei pene wute yuwon nuany kin nge segine negh kin te ningg nge God ningg wand yuwon ye te ningg yembe ye wuti ningg kas. Ni gre pe nge yembe te kin negh. God ningg wute ninge ni nyamb rise di nge ninde nambune kas, pudi ni nikin nde nei pene nge yuwon nuagh. Ni puq nen ei nge wute Juda segi kin nde wand yuwon kin te bir kawo. Wand ren te yumbo yuwon kin nganye Kraist nde pu pateri kin wand. Asi beghi buagi ane wand te oghine nganye nei bab segi. Di nge God ni pughe gri yumbo buagi irepe nirur di Kraist ni yumbui ningg nas kin te oghine kitari riti. Ren kin te God wuti yumbo buagi yembe nindiny kin tende puayine wand ven suqo nare pu vise pugri bu wute nei mamb segi. 10 God ni pugri puq nen ei muq ven nde puayi ni wute Jisas nei rimbig kin ninde gri ni nei oghi kin rise ye te ngim isis pe gri yembe nindiny. Te ei ququ pe opu tende ququ nyamb ye di ququ ye mawo ye ni nei mamb. 11 Di yumbo ren kin te God ni yumbo buagi qi pe kin rise segine ni puq nen ningg nari. Di muq ni Kraist Jisas beghi Yumbui ninde gri puq nen. 12 Di Kraist nde gri di ni nei bibig kin te ningg beghi segine God nde bodo ye tuqui di wune bab segi. 13 Te ningg bu muq nge nungoqi simbe guduq te pugri eti muq nge mai kare kin te wuqond di nei kumo wamb. Nungoqi pugri puq wen wayequ. Nge nungoqi ningg mai kare kin te ghav rind God nungoqi nyamb yumbui neuq kin te bei rind.

Pol ni wute Epesus kin ni ningg God ane wand

14 Puate te ningg bu nge wuyi nde rar pe sungomyu gure kawo di pengu gidig. Wuyi nde gri wute buagi qi pe di ni nas kin tiqe pe ni ris. 16 Nge ni pengu gidig ei ni ningg Ququ nungoqi nde nas kin ni nungoqi gre yuwon kin neuq di gre pu yequ. Di ren kin te yumbo yuwon kin nganye ninde rise kin tende pu nateri neuq. 17 Ni pugri puq nen ei nungoqi Kraist nei wumbig kin te ningg Kraist nungoqi nde umbo pe nas. Di nge God pengu gidig ei nungoqi yumbo buagi puq wen kin te God yawo wurang righe bu puq wen. 18 Te pugri ei nungoqi di God te wute aye te ane gre rise di nungoqi Kraist ni pughe gri beghi quan nganye yawo nirangu righe kin te nei wamb. 19 Di nge God pengu gidig ei nungoqi Kraist ni pughe gri wute yawo nirany righe kin te beghi oghine nganye nei bab tuqui segi ye te nei wamb, di te kin ningg yumbo God nde rise kin te nungoqi tuqui nupuqu ye.

20 Muq God ni gre beghi nde rise kin te ningg God yumbo ninge puq nen ningg pari te ni puq nen kin tuqui. Te pugri ni gre quan nganye rise di yumbo beghi nei bibiny kin di pari kin te yumbui segi. Ni mune quan nganye puq nen. 21 Muq beghi Jisas nei bibig kin beghi ei Kraist Jisas nde gri God ningg nyamb bidivi viyo viyo. Te nganye.

Copyright information for `KMS