Ephesians 5

Pugri bu nungoqi God ningg wo nikin quan nganye yawo nirauq righe ye pugri ei was di yumbo ur ni puq nen kin pugrine ei puq wen. Di Kraist ni beghi yawo nirangu righe kin te ningg ni beghi mai puaq nand kin yumbo kin pugri nandi. Di beghi mai puaq nand kin yumbo tuqo yuwon nganye God ni te ningg chumbuai nand kin pugri mi nati kin pugrine nungoqi wute yawo wurany righe righene ei was.

Nungoqi yumbo ur ren nyumbueg nungoqi nungam segi kin ane wase wayequ, nyombui kin pugri minyuw segi puq wen wayequ, o wute aye yumbo te wutanyri yawo kureuq wayequ, di yumbo ur brequ ren kin puq wen ningg wand wand wayequ. Te pugri nungoqi God te wute yuwon ye ningg was pre pugri bu nungoqi yumbo ur ren kin puq wen wayequ. Tene segi, pudi minyuw kin wand nyumbueg ane wase kin wand simbe wand, wand war pu yequ di wand oghi segi aru kin wand pe wute griny wand wundiny wayequ. Yumbo ur pugri kin buagi te brequ bu nungoqi puq wen tuqui segi, pudi God ei chumbuai wundig. Nungoqi yumbo ren kin nei wamb te pugri: Wuti nyumbueg nikin te segi aye kin ane rise ye, ni nyombui kin pugri minyuw segi yumbo puq nen ye, di wute aye yumbo nateri yawo gureg ye, wuti pugri ye God Kraist temi wute ninde si nambu ris kin pe tende ni yumbo ninge nateri tuqui segi. Wuti iri ni wute aye ningg yumbo nitanyri yawo gureg ye ni god wandoqi kin yumbui nyamb niram kin ane tuquine. Te pugri yumbo ur pugri ye te kin ningg qa God ni umbo ker nawo di wute ni ningg wand rutungu segi kin te yembe neny. Pugri bu nungoqi wute wandoqi kin wand ni wand nganyene kin ane tuquine segi ye simbe mand kin te nganyene puq wand wayequ. Di nungoqi wute pugri kin prongi wi wayequ.

Te pugri nungoqi nonne asi burpoq pe was, pudi muq nungoqi Yumbui te wute ningg was kin te ningg nungoqi ti pe was. Pugri bu muq nungoqi wute ti pe ris kin pugri ei was. (Te pugri ti pe te ni yumbo ur yuwon nganye kin, tuquine kin di wand nganyene kinne rise ye.) 10 Pugri bu nungoqi yumbo Yumbui ni te kin ningg chumbuai nand kin te ei nei wamb ningg buid wap. 11 Nungoqi wute yumbo ur brequ mir rise segi kin puq ren kin te anene puq wen wayequ, pudi nungoqi oyi yumbo ur oghi kin yembe wundiny ei ni ruqond di nei rimb ni yumbo ur te brequ. 12 Te pugri ni yumbo ur suqo gri puq ren kin te ningg simbe bad kin te minyuw gib rimb. 13 Pudi yumbo buagi ti pe rise tedi buqod ye tuqui. 14 Te pugri ti pe bu yumbo raqene rise buqod. Di te ningg bu wute mari, “Wute ruqo wase kin nungoqi wes wewo, wati kin pe pu wes wewo ei Kraist nari di nungoqi nde ti nase.”

15 Nungoqi ti pe was pre pugri bu nungoqi non yumbo ur te yeng wany yuwon muqdi was, nungoqi wute nei yuwon ye di yumbo bar segi kin pugri was wayequ, pudi nei yuwon ye rise yumbo bar ane ei was. 16 Nungoqi yumbo ur yuwon ye yembe wundiny ye ngim yuwon pu wuse te nungoqi puq wen, te pugri muq ven nde puayi te yumbo ur brequ nganye buagi ruwi ye. 17 Pugri bu nungoqi yumbo bar segi yumbo puq wen wayequ, pudi Yumbui ni nungoqi yumbo puq wen ningg nari kin te ei nei wumbiny. 18 Nungoqi wuye quan nganye we di ngawu ghabe rind wayequ, te pugri yumbo ur pugri kin puq wen tedi nungoqi unje pu was. Pudi nungoqi Ququ Yuwon Ye ei weti ni nungoqi nde nas. 19 Nungoqi wute aye te oyi oyi wand Buk Song pe rise kin te simbe wundiny, Yumbui chumbuai wundig ningg yuwo wari, di yuwo Ququ Yuwon Ye nungoqi neuq kin te wari. Nungoqi nde umbo pe Yumbui ningg yuwo wari. 20 Nungoqi priprine ei beghi Yumbui Jisas Kraist nde nyamb pe yumbo buagi te ningg God beghi wuyi chumbuai wundig.

21 Nungoqi God ningg wute aye te ane oyi oyi aye nde nambune ei was. Nungoqi puq wen kin te Kraist nde nambune was ye, pugri bu God ningg wute aye te ane oyi oyi aye nde nambune was.

Wute ngam kin ni yumbo ur ren ei puq ren

22 Nyumbueg ngam kin nungoqi Yumbui nde nambune was kin pugrine nungoqi nungaim nde nambune was. 23 Te pugri ngaim ni ngawu namb di nyumbueg ninde nambune ei wus. Di ren kin te Kraist ni ngawu namb di wute Jisas nei rimbig kin te nikin ghimbi di wute ni nate ruwi ye te ninde nambu ris kin ane tuquine. 24 Pugri bu nyumbueg nungoqi wute Jisas nei rimbig kin ni Kraist nde nambune ris kin pugrine ei nungoqi mune nungaim nde nambune ei was.

25 Quayi nungoqi Kraist ni wute ni nei rimbig kin yawo nirany righe kin pugrine ei nungam yawo wurany righe. Te pugri Kraist ni wute ni nei rimbig kin yawo nirany righe kin te ningg ni ghav nindiny ningg nati. 26 Ni nati ei ni wand yuwon ye simbe nand kin te ningg beghi nikin wutamu ni nei bibig kin beghi wuye pe wuye nupumu ei God nde rar pe wute yuwon nganye pugri yembu. 27 Di ni nati ei nikin te wute ni nei rimbig kin ni yuwon pu yeru di unje rip segi, puqum ninge ninde rise segi, ghimbi budiq budiq yeru segi o yumbo brequ kin aye ninge ninde ghimbi pe rise segi, pudi mai rise segi yuwon kin ni nate ruwi. 28 Yumbo ur ren kin pugrine quayi nungoqi non ghimbi yawo wurany righe kin pugrine nungam yawo wurany righe. Te pugri wuti ni ngam yawo niraw righe te nikin ghimbi bu yawo nirany righe. 29 Wuti iri ni nikin ghimbi yambu nireny segi. Ni pripri nikin ghimbi mir bag namb di sabi nindiny yuwon pu rise. Te kin te Kraist ni wute ni nei rimbig kin puq neny kin ane tuquine. 30 Te pugri beghi buagi ane te ni ningg ghimbi irene kin ghimbi cham. 31 Puate te ningg bu quayi ni kiyi kumo ane si nare di ngam teri irepene ris, di ni teri ghimbi irene nganye.

[Stt 2:24]

32 Wand nganyene kin suqo pu vise kin ven te yumbui nganye. Te nge Kraist di wute ni nei rimbig kin ni ningg wand gad. 33 Te kin pugrine nungoqi ire ire nungoqi nungam te nungoqi non ghimbi yawo wurany righe kin pugrine ei ni yawo wurany righe. Di nyumbueg nungoqi nungaim nyamb yumbui ei wem.

Copyright information for `KMS