Hebrews 11

Wute yabe chuqo God nei rimbig kin

Beghi God nde nei budub kin te beghi nei bab beghi yumbo ghimbi puany kin te nganyene pateri ye, di beghi yumbo buqod segine pudi beghi nei bab yumbo te nganyene puq ren ye. Wute yabe kin ni pugri God nei mimbig ye te ningg bu God ni chumbuai nindim kin te bei nand.

Beghi God nei bibig ye tende pe beghi nei bab God ni nari di qi nginy tu ane rise. Pugri bu yumbo buqod kin te God ni yumbo yumbo beghi buqod tuqui segi ye tende pe ni yembe nindiny.

Abel God nei nimbig ye te ningg bu ni mir wase nande God neng kin te yuwon di Kein te segi. Ni God nei nimbig ye te ningg bu God nari ni wuti God nari kin tuquine puq nen ye. Ni bei nand kin te ni Abel ningg mir te ningg ni chumbuai kin wand nand. Ni God nei nimbig ye tende bu piyi ni nati pre pudi muq ni wand nand nandne. Te pugri ni yumbo ur nand kin yumbo ur te muq wand kin pugri beghi simbe rundug rundugne.

Enok God nei nimbig ye te ningg bu God ni ghimbi ane neti nowi, te ei ni nati segi. Asine God ni nitanyi no segine, God ni bei nand ni Enok chumbuai nindig ye. Pugri bu God ni nitanyi newo no di ni mune muqoind tuqui segi. Wuti God nei nimbig segi, God oyi ni ningg chumbuai nand segine. Te pugri wute God nde rindi kin ni nei rimb God ni nganyene nas di wute ni yumbui nyamb rirang kin te ni oyi nindiny kin yumbo neny ye.

Noa ni God nei nimbig ye te ningg bu ni God otiwo yumbo ni nuqond segine kin te puq ren ye te ningg wu wand nindig di ninde nei pe ni nei namb kin God ni yumbui di God nari kin pugrine at ire yembe nunduw. Ni God nari kin pugrine at ire yembe nunduw di ni nikin ngam wo ane at pe tende yuwon pu ris. Ni God nei nimbig ye te ningg bu ni wute buagi qi pe kin yumbo ur brequ raqe nindiny. Di Noa ni God nde nei nundub ye te ningg God ni wute aye te puq nindim kin pugrine ni mune puq nindig nari ni wuti tuquine nganye nas ye.

Abraham ni God nei nimbig ye te ningg bu God ni tiqi nundog qi puch aye pe no ningg nari, di ni God nari kin pugrine nikin qi puch si niraq di qi puch ni nei namb segi kin pe tende no. Qi puch te otiwo God ni neng puq nand ye tende no. Ni God nei nimbig ye te ningg bu ni no di God ni qi neng puq nand ye tende tiqe nipiq nas. Ni tende nas kin ni tiqe aye pe muq nandi kin pugri sel baj pene nas. Aisak di Jekop, te wute God Abraham qi neng puq nand kin te ni mune anene materi yene, ni mune Abraham kin pugrine sel baj pene mas. 10 Te pugri Abraham ni tiqe te wuse wuse te kin wuse ye te ghimbi nuaw. God tiqe te pughe gri ei yembe nunduw ye te nei namb pre di te kin pugrine yembe nunduw. Ni tiqe te ningg bu rar pu nas.

11 Abraham ni God nei nimbig ye te ningg bu piyi ni gang nganye nase pre di piyi Sara mune kimasi yequ pudi God ni puq neng wo nare kin tuqui. Te pugri ni nari God ni yumbo yumbo puq nen puq nand kin te nganyene ei puq nen ye. Pugri nei namb ye te ningg bu ni wo kiyi nas. 12 Te piyi ni gang nase nati yamb tumo, pudi ni irine ningg muq ni kuqo nganye buagi nganye tomnji nginy tu wam kin pugri di gherim jiji manyi bad tuqui segi ye te kin pugri ris.

13 Wute buagi men God nei mimbig mimbigne di mati. Te nganye ni God yumbo te nem puq nand kin te materi segine mati, pudi ni yumbo te wonjine rise muqond di quan nganye chumbuai mindiny. Di ni raqene simbe mand mari qi ven nde ni tiqe aye kin muq mandi pu mas kin pugri, mas nganye segi. 14 Wute wand pugri kin mand kin te ni bei mand ni qi aye mitaqwi ei qi te ni te. Ni te ningg bu rar pu mas. 15 Te ni qi asi mas pu di si miraq mandi kin te nei mumbuw segi. Ni qi asi kin te nei mumbuw tedi segine mune mo pre. 16 Ni qi asi mas pu mandi kin te nei mumbuw segi, pudi ni qi oghi kin nginy tu wam kin te bu meri munduw. Pugri bu ni God nikin God puq mindig kin te ningg God minyuw nati segi. Te pugri God ni mas kin tiqe te yembe nindim pre.

17 God Abraham nde wand taq namb nari, “Aisak nde gri ei nu nuqo buagi nge kari kin te ris.” Pudi God ni Abraham Aisak umo kin pugri ni nati ei God neng ningg tuqui naip. Abraham God nei nimbig ye te ningg bu nikin wo irine nas kin te ni nati God neng ningg ngiq nand.

[Stt 21:12]

19 Abraham ni nei namb kin nari Aisak ni nati pudi God ni mati kin mune nindimi mewo kin tuqui ye. Ni pugri nei namb kin te nganyene, Abraham Aisak ni ningg pudi God ni mune segi puq nindig. Di te kin te Aisak nati pre pu di Abraham mune neti nowi kin pugri.

20 Aisak God nei nimbig ye te ningg bu ni Jekop Iso temi ningg God pengu nindig ei ni otiwo mas ye te yuwon nuam.

21 Jekop God nei nimbig ye te ningg bu ni nati ningg tumo di ni Josep ningg quayi wo temi te ningg God pengu nindig ei ni yuwon nuam. Di ni nikin botu cheq pe si nare righe gre pu yenu di God yumbui nyamb nirang.

22 Josep God nei nimbig ye te ningg bu ni nati ningg tumo di ni Israel Isip si miraq mo ye te kin wand simbe nand, di otiwo ni ngape mboq pughe sin ei meny ye te kin ningg yeri nindim.

23 Moses ningg kiyi kumo ni God nei rimbig ye te ningg bu Moses kumo wuri wundi pre dobu di ni suqo riri pu yenu irew teri ire pu. Te pugri ni ruqond kin wo nen wo aye te kin pugri segi ni quan nganye yuwon nand, di ni king nari ni quayi wo buagi mi mati kin wand te dobu ri viso kin wune rimb segi.

24 Moses God nei nimbig ye te ningg bu ni yumbui no di wute ni king Pero ningg nyumbueg wo ningg wo bag puq rindig yambu nari. 25 Ni nei namb kin ni God ningg wute ane mai miraq kin te yuwon. Ni yumbo ur brequ rise nganye tuqui segi ye te kin puq nen di te ningg chumbuai nand kin te yambu nari. 26 Te pugri ni God oyi ni oyi nindig ye yumbo yuwon ye te ningg ghimbi nawo pu nas ye. Pugri bu ni nei namb ni Kraist ninde nyamb pe minyuw niraq kin te ni wet bidi di yumbo yumbo yuwon ye Isip kin te ane tuqui segi, Kraist nde nyamb pe minyuw niraq kin te quan nganye yumbui. 27 Moses ni God nei nimbig pugri bu ni Isip si niraq di aye pe no di king ni umbo ker nuang pudi ni te ningg wune namb segi. Wute rar pe God muqoind tuqui segi ye, pudi Moses ni gre pu yenu ye te ni God nuqoind pre kin pugri. 28 Ni God nei nimbig ye tende bu ni God Israel mingg wo rar nuqond mas kin te ningg nari sipsip mambui di ni yavi dodi pe nyang mamb. Te ei angelo quayi wo kiseyu ni mati kin te nandi di Israel mingg quayi wo kiseyu ni mati segi.

29 Israel ni God nei mimbig ye te ningg bu ni gherim te Gherim Ambo puq mindiny ye te gure mawo opu gri mo mewo. Ni gherim te gure mawo kin qi gre kin pene pugri opu gri mo mewo. Isip ni mune pugrine mo mewo ningg pudi gherim ni buag wure di mati.

30 Israel God nei mimbig ye te ningg bu nginy 7-pela pu ni Jeriko tiqe yumbui miraq meq wughe di Jeriko tiqe yumbui kin imb bir ir wi.

31 Ngimne nyumbueg Rahab ni God nei wumbig ye te ningg bu ni wute mo Jeriko suqo grine mundoq pre ei mune mandi kin te wutemi ninde baj pe suqo wure. Pugri bu wute Israel kin ni wute God ningg wand rutungu segi kin te mambui riti pudi ni mumbueq segi.

32 Muq di nge yumbo aye pughe kin ningg ei simbe gad? Nge Gideon, Barak, Samson, Jepta, Devit, Samuel di propet mingg wand gad kin ngeri tuqui segi. 33 Wute men God nei mimbig ye tende pe ni qi puch aye pe mo mege di wute men ne nganye mand ni mi mati. Ni wute buagi nikin yumbo ur ane tuquine oyi mindim. Ni yumbo puq men kin te God nari kin tuquine puq men pugri bu God ni yuwon nuam puq nand kin te yuwon nuam. Wute te laion mim tuq mimbiny, 34 di wase nyungu yumbui awu maind, di wute ni mame bidi dobui pe mi mati ye te mingg wu mase mo. Ni asi buid map segi ye pudi muq oyi rire ritinde ni gre oyi quan materi. Ni yeng pe quan nganye gre mand di nine nganye mand qi puch aye kin ami te mi mati. 35 Nyumbueg God nei rimbig ye tende pe nikin wute riti pre kin te mune ninde rindi.

Ninge ni taq pu yeru kin te ni God nei rimbig kin nei te si rire ei ni si mare ruso yuwon pu ris ningg pudi ni yambu riri bu ni taq mamb pu yeru yuqo meny meny di mambui riti. Te pugri, ni riti pu ei otiwo mune res riwo di yuwon pu ris ye te ningg riri.
36 Wute God nei rimbig ye ninge perei mindiny, yas muany, di ninge mitari mo taq mamb di sen pe si taq mimbiny pu yeru. 37 Di ni wet pe mambui mambui di riti, di ninge so pe pend mawo puayi teri, di ninge mame bidi dobui pe mambui riti. Ni chongo rire righe kin te ni sipsip chongo rire righe di meme chongo rire righe di nyinge rire ruso rindi. Ni yumbo yumbo segi, ni unje map mai isis meny, di yumbo ur brequ bei mindiny. 38 Ni wute aye kin muq wu rise rindi suqo pu ris kin pugri rir ir qi wute segi ye pe tende ruso, di char iyu pe riwo ruso, wet gawo rir ruso di qi gawo pe rir ruso. Wute qi wen kin ni quan nganye yumbo ur brequ rind ye pugri bu wute te ni ane ris kin tuqui segi.

39 Wute God nei rimbig ye ren ni God nde nei rundub ye te ningg God ni bei nand ni wute ren chumbuai nindiny. Pudi ni oyi nindiny puq nand kin yumbo te riteri segine. 40 Te pugri God ni nei namb kin ni yumbo quan nganye oghi kin pe ei oyi nindiny kin te ni beghi puq nengu ni nde rar pe yuwon pas kin tende puayine di ni mune puq neny yuwon nganye ris.

Copyright information for `KMS