Hebrews 13

God chumbuai nundug kin yumbo ur

Nungoqi wute aye Jisas nei rimbig ye yawo wurany righe kin te si ware wayequ. Wute tiqe aye kin mandi ye watemi nungoqi nde baj pe wawo mas kin yumbo ur te si ware wayequ. Te pugri wute ninge pugri puq men men di ni nei mamb segine angelo oyi matemi ninde baj pe mawo mas. Wute taq pu yemu kin te nei wumbim di ghav wundim. Nungoqi nonne ni kin pugrine taq pu yequ di pughe gri was kin te nei wumbiny. Nungoqi nei pugri ei rise di ni ghav wundiny. Wute mai mare mare mas kin te nungoqi ni ane mai ware ware was ye te kin pugri ei nei wamb.

Wute buagi pugri ei nei rimb, quayi nyumbueg ngam ruso kin te quan nganye yumbui. Ngaim ngam ni yeng ruwo yuwon, eti ni wute aye ane wand di ngaim ngam kin te unje rip. Te pugri quayi nyumbueg segi segi wand kin te di wute ngam kin wute aye ngam o ngaim wand rem kin wute te God ni yembe neny ye. Nungoqi nei pe wet bidi quan nganye yawo wuraw righe di nei te kin nungoqi imb ruauq kin te wayequ. Nungoqi yumbo pughe kin rise te pre. Te pugri God ni pugri puq nand nari, “Nge nu si keri ghas tuqui segi, nge nu si keri yumbo segi ghas segi ye.”

[Lo 31:6]

Pugri bu beghi gre pu yembu di pari, “Yumbui wuti nge ghav nindigh kin, bu nge wune gab segi ye, wute nge pughe ei megh?”

[Sng 118:6]

Nungoqi non wute nyamb ye asi God ningg wand simbe munduq ye te nei wumbim. Ni pughe gri mas kin te nei wumbiny di ni God nei mimbig ye yumbo ur pughe gri bei mand ye te kin pugrine ei nungoqi mune puq wen. Jisas Kraist ni nas kin tene nas. Ni asi nas kin pugrine muq nas di te kin pugrine ei nas nas te kin nas.

Wand aye aye wutungu di wand te nungoqi puq reuq di nungoqi ngim nganye si wuraq wayequ. God nikin nde nei pene beghi yuwon nuangu kin tende pe ei beghi umbo gre peny. Beghi mir yuwon kinne pe kin lo nei bibiny di tende pe beghi umbo gre peny wayequ, te pugri asi wute mir kin lo nei mimbiny kin te ni ghav rindim segi.

10 Beghi alta ire yequ di prist sel baj pe yembe mand ye ni alta tende umo cham ren materi me tuqui segi. Umo cham wen kin te beghi nyamb yumbui beg kin te. 11 Juda kin prist mingg yumbui ni yumbui ni ber ire ire umo yavi nare sunyi quan nganye uny kin tende nar no ei wute yumbo ur brequ rind ye te ningg God neng. Pudi umo yavi nateri ye te kin umo nganye te tiqe imb dabo sange mande namb. 12 Pugri bu Jisas mune pugrine tiqe imb dabo sange nati ei nikin yavi pe nikin wute yumbo ur brequ puaq nindiny, di puq neny ei ni God nde rar pe yuwon nganye ris. 13 Pugri bu beghi mune ni nde tiqe dabo sange te bodo di ni minyuw niraq kin te beghi mune piraq. 14 Te pugri qi pe ven nde tiqe wuse wuse te kin wuse ye ire wuse segi, pudi beghi tiqe wuse wuse te kin wuse ye te ningg bu rar pu pas. 15 Pugri bu muq beghi Jisas nde gri God nyamb bidivi viyo, di yumbo ur te kin ei umo kin pugri God beg. Te beghi bon mim pe ni nyamb bidivi viyo kin te mir kin pugri beg. 16 Wute aye sabi wundiny di oyi oyi ghav wand ye yumbo ur te ei nei gheri wupiny wayequ. Te pugri yumbo ur ren kin oyi umo kin pugri God beg kin te ni mir te ningg chumbuai nand.

17 Nungoqi wute ye mawo kin ni wand wutungu di ninde nambune ei was. Te pugri ni mas yawotuan segi, ni priprine nungoqi yeng muauq muauq. Di otiwo ni pughe gri nungoqi yeng muauq kin te God simbe mindig ye. Pugri bu nungoqi ni mingg wand wutungu, tedi ni chumbuai ane yembe mand. Nungoqi ni wand wutungu segi di ni umbo yuqo mati di umbo yuqo ane yembe mand, tedi ni yembe te nungoqi ghav runduq tuqui segi.

18 Nungoqi Yumbui pengu wundig ei ni beghi ghav nundug. Beghi nei bab God nde rar pe beghi unje pap kin wand ire vise segi, beghi umbo yuwon pu kuse. Te pugri pripri beghi te kin pugrine yumbo yumbo buagi tuquine ei puq pen pen pas yawo guregu. 19 Di nge nungoqi pengu buid nganye kupuq, te pugri nungoqi Yumbui pengu wundig wundig ei ni nge tiqi nundogh nungoqi nde brequne mune godo.

20 God beghi puq nengu beghi umbo yuwon gud ye ni beghi Yumbui Jisas sipsip yeng nuany kin yumbui nganye te ngamo pe pu nindingi newo pre. Te Jisas nikin yavi pe God wand urupui taq namb di vise vise te kin vise ye te gre neny. Yavi tende pe ni Jisas mune nindingi newo. 21 Nge God pengu gidig ei ni nungoqi yumbo yuwon ye neuq ei nungoqi ni nari kin pugrine puq wen, di ni Jisas Kraist nde nyamb pe beghi buagi ane puq nengu di yumbo ur ni chumbuai nand kin tene pateri. Di God ningg nyambne bidivi viyo viyo ruso ruso otiwo. Te nganye.

22 Nge mand, nge wand nyumo raqe pe rise kin ren nungoqi gre keuq ye wand di nyumo raqe dobui nganye segi. Pugri bu nge nungoqi pengu guduq nungoqi waghine ange waq wand ren wutungu.

23 Nge nungoqi simbe guduq beghi mand Timoti taq pu yenu kin te yabe si meri neyi ni pre. Muq ni brequne nandi ven ni neyi, tedi nge ni temune bodo nungoqi budoqu.

24 Nungoqi beghi chumbuai kin wand te God ningg wute buagi di nungoqi wute ye mawo kin te wem. Wute qi puch Itali pu mandi kin nungoqi chumbuai kin wand meuq.

25 Nge God pengu gidig ei ni nikin nei pene wute yuwon nuany kin te nungoqi nde rise.

Copyright information for `KMS