Hebrews 8

Jisas beghi prist mingg yumbui ni yumbui

Beghi wand bad kin wand puate nganye taq ven: Beghi prist mingg yumbui ni yumbui te kin iri nas pre. Ni nginy tu wam newo no God Gre Nganye Kin ni ningg sia king nde si tuan pe opu nas. Muq beghi prist mingg yumbui ni yumbui nen nginy tu wam newo no di sunyi quan nganye uny kin pe tende te God ningg sel baj nganye tende prist yembe nand. Prist asi kin ni baj wute gri yembe mindiny kin tende yembe mand. Pudi beghi prist nen ni baj Yumbui nikin yembe nindiny kin tende prist yembe nand.

Te pugri prist mingg yumbui ni yumbui buagi ni yumbo God meng di umo mambui God meng ye te ningg bu si numbom. Pugri bu beghi prist mingg yumbui ni yumbui nen mune pugrine ei puq nen, ni yumbo God neng kin te rise. Ni qi pene nas tedi ni prist ningg nas tuqui segi. Te pugri qi pe ven nde prist mir di yumbo isis lo wuri kin pugrine God meng kin te mas pre. Ni sunyi uny kin tende yembe mand. Sunyi ni yembe mand kin te yumbo nginy tu wam rise ye te kin yumbo ur di te kin ququne. Beghi te kin nei bab kin te pugri Moses ni God ningg sel baj yembe nunduw ningg di God ni simbe nindig nari, “Nei ghamb yuwon eti nu kin grine yembe nduw. Nge baj te kin ququ rand pe munde bei guduw ye te kin pugrine ei yembe nduw.”

[Kis 25:40]

Pudi muq God Jisas naip no di ni prist ningg nas. Jisas prist mingg yumbui ni yumbui ningg yembe nat rise kin te quan nganye yumbui. Prist mingg yumbui aye te ane tuqui segi. Te kin pugrine God ni wand urupui taq namb di Jisas ni wand te kin mingi wuti kin nas kin wand te God asi Moses nde gri wand taq namb kin te ane tuqui segi, muq urupui kin te quan nganye yuwon. Te pugri yumbo ni wand urupui taq namb kin tende nengu puq nand kin te wand asi taq namb kin tende nengu puq nand kin te ane tuqui segi, muq kin te quan nganye yuwon.

Te pugri wand asi taq namb kin te yuwon nganye segi, pugri bu ni wand aye taq namb. Pudi God nikin wute unje rip kin te nuqond di nari, “Yumbui nari, ‘Nge wute Israel kin di Juda kin wute tit nde wand urupui taq gab kin ngeri te rindi. Wand te asi nge ni kuqo si kitiny rise di kitari Isip mingg qi si riraq di ruso kin tende puayi ni kuqo nde wand taq gab kin te ane tuqui segi. Ni nge ane wand taq bab kin pugrine puq ren segi, pugri bu nge ni dob keny. 10 Pudi muq nge wand urupui taq gab kin taq wand ren ei nge ning wute Israel nde taq gab. Nge Yumbui nge kari, Nge nge ningg lo ni nde nei pe ei kawo ris, di ni nde umbo pe ur gad. Di nge ni ningg God ningg kas di ni nge ningg wute ningg ris’. 11 Tende puayi di wuti iri ni nikin kimand o yavi ire mune nge ningg simbe nindiny nari, ‘Yumbui ei nei wumbig,’ ni puq nand segi ye. Te pugri tende puayi di wute buagi ni nei rimb pre. Wute nyamb kin pe pu ruso wute nyamb segi kin ni buagi ane nei rimb pre. 12 Nge ni yumbo ur brequ rind kin wand te puaq gidiny di wand te mune nei gibiny segi.”

[Jer 31:31-34]

13 God ni wand urupui taq namb kin te ningg wand pugri kin nand, pugri bu beghi te kin buqod di nei bab ni wand asi kin te wuri vimb pre. Yumbo wuri rimb di ting rind kin te rise brequ di prene.

Copyright information for `KMS