James 2

Wute buagi yumbo ur irene ei bei wundiny

Nge mand, nungoqi beghi Yumbui Jisas Kraist ti kin yumbui te nei wumbig ye, pugri bu nungoqi wute nyamb kin di nyamb segi kin ane yumbo ur irene ei bei wundiny. Nungoqi wikur pu was muq wuti yumbo quan kin ni chongo yuwon nganye nare righe di ring gol kin nate rindiwo kin neyi nandi di wuti iri yumbo segi kin chongo bir bir kin nate rindiwo kin ni mune nandine. Di nungoqi wuti chongo yuwon yuwon nare righe kin tene yuwon wang ningg di wari, “Nu ghandi wute nyamb ye mas kin komboiq rar ngimi yequ kin wen wung ghas.” Di wuti yumbo segi kin te ningg wari, “Nu yo dobu tende teti pu yeru.” O simbe wundig wari, “Nu ghandi nge nde muange tingi ven ghas.” Nungoqi pugri puq wen kin te nungoqi gri nungoqi non nei brequ tende pe bu wute oghi kin wap mo di brequ kin wap mo pre. Te kin nungoqi wuqond di nei wamb o segi?

Nge mand nganye, nungoqi wutungu! Wute God yawo rirang righe di nei pe ruwi nas kin di qi pe kin wute buagi nde rar pe ni yumbo segi kin te God ni neny puq nand pre di ni oyi God nei rimbig kin yumbo ur te quan nganye rise. Di yumbo wute ninde si nambu ris kin ni riteri puq nand kin te neny ye. Pudi nungoqi wute yumbo segi kin te wand peq wundiny. Wute yumbo quan kin ni nungoqi nyinge muaqu waghe ningg mitaqu kot pe mo, di jas nungoqi yembe neuq ye. Nungoqi Kraist ningg wute ningg was di ni ningg nyamb yuwon ye nungoqi nde vise kin te ni qa nyamb te wand brequ mindiny ye.

God ningg lo rise kin buk pe lo wen wuse, “Nu non ghimbi yawo kurany righe kin pugrine wute aye yawo rany righe.”

[Wkp 19:18]

Lo wen nungoqi nei pe waq wus di te kin pugrine puq wen, tedi nungoqi ni nari kin tuquine puq wen.
Pudi nungoqi wute yumbo quan kin yumbo ur aye bei wundiny di wute yumbo segi kin yumbo ur aye bei wundiny, te nungoqi yumbo ur brequ wand. Nungoqi lo te gure waq pre, di lo te ei nungoqi brequ wunduq ye. 10 Te pugri wuti iri ni lo buagi te gure nawo segi ni lo te riri kin pugrine puq nen, pudi ni lo irene gure nuaq, te ni lo buagi te buagi anene gure nawo pre. Te ningg ni unje nap pre. 11 Wuti te nari, “Nu wute ngam kin ane wase wayequ” puq nand kin wuti iri tene mune nari, “Wute ghamb riti wayequ.” Piyi nungoqi wute aye ngam o ngaim ane wase kin te puq wen segi, pudi wute aye wambui riti, te nungoqi lo buagi te buagi ane gure wawo pre.

[Kis 20:13-14; Lo 5:17-18]

12 Lo te wute ghav wundiny di yuwon pu ris ye tende pe ei wute ir nawo ye. Pugri bu nungoqi wand di yumbo ur wute yuwon pu ris ye te kin pugri ye ei bei wand. 13 Nungoqi wute aye ei yawo wutony. Te pugri nungoqi wute aye yawo wutony segi, te otiwo ni wute ir nawo kin tende puayi ni oyi mune nungoqi yawo nitouq segine. Pudi wuti wute aye yawo nitony kin te God wute ir nawo kin tende puayi ni chumbuai ane yenu.

Jisas nei wumbig tedi yumbo ur yuwon ye anene ei bei wand

14 Nge mand, wuti iri nari ni Jisas nei nimbig ye puq nand pudi ni yumbo ur te Jisas nei nimbig kin yumbo ur te kin bei nand segi, tedi ni Jisas nei nimbig puq nand kin te ninggne Jisas ni neti nowi tuqui segi. 15 Nungoqi nimand quayi di nyumbueg ninge chongo segi di nginy iri mir rind kin mir segi, 16 di nungoqi ni simbe wundiny wari, “Nungoqi wo chongo yuwon kin ware righe di mir wand di yuwon pu was. God nungoqi yuwon nuauq.” Nungoqi ni pugri simbe wundiny pudi wand omone puq wand di yumbo ni segi kin te weny segi, tedi nungoqi wand te ghav rind segi. 17 Te kin pugrine wuti Jisas nei nimbig pudi ni yumbo ur te kin anene yembe nindiny segi, te ni Jisas nei nimbig ye nei te ninggne otiwo Jisas ni neti nowi kin tuqui segi.

18 Pudi wute ninge ni mari, “Nu kuari nu Jisas nei gubig ye di nge yumbo ur yuwon ye yembe gidiny ye. Ni teri ane tiq.” Be nu Jisas nei gubig kin te bei ghand nge guqod ei nei gab nu Jisas nei gubig ye. Nu yumbo ur yuwon ye yembe ndiny di tende pe nge bei ndigh wayequ, segine bei ghand. Di nge oyi yumbo ur yuwon ye yembe gidiny kin te qond di nei ghamb nge Jisas nei gibig ye. 19 Nu nei guab God irine nas. Te yuwon. Pudi nu nei guab kin te ququ brequ ni mune pugrine nei mamb, di te ningg ni quan nganye wune mamb.

20 Nu ghabe gad, wuti Jisas nei nimbig pudi yumbo ur yuwon ye anene yembe nindiny segi kin wuti te ni Jisas nei nimbig kin te ninggne ni ghav rindig tuqui segi. Te kin nu non gri guqod ei nei gubiny ningg bri kuari? 21 Nu nei guab beghi koku Abraham ni wo Aisak ni nati ei God neng ningg alta pe ni newo. God ni yumbo ur te nundog ye te ningg di nari ni wuti God nde rar pe tuquine nas ye. 22 Nu tungu, Abraham ni God nei nimbig di God nari kin yumbo ur buagi te anene yembe nindiny ye te ningg Abraham ni nganyene nganye God nei nimbig kin. 23 God ningg buk pugri puq wund kin te nganyene puq ren, ni wuri, “Abraham God nei nimbig di God nei nimbig ye te ningg God nari ni God nde rar pe tuquine nganye nas ye.” Di God nari Abraham ni kimand.

[Stt 15:6]

24 Muq nu nei guab wute God nei rimbig kin te ninggne God ni wute tuquine ris ye puq nindiny segi. Wute God nei rimbig di yumbo ur yuwon kin anene yembe rindiny kin wute te God ni wute tuquine ris ye puq nindiny.

25 Te kin pugrine Rahab ngimne nyumbueg te ni yumbo ur yuwon ye yembe wundiny ye te ningg ni God nde rar pe tuquine nganye wus. Ni Israel kin wute temi Josua tiqi nundom waghine mo tiqe di mong muqond ningg mo kin te wutemi ninde baj pe suqo wure. Pre di ghav wundim tiqi wundom ngim aye pe gri mo. 26 Wute ghimbi pe ququ segi, tedi ghimbi te riti. Te kin pugrine nu Jisas nei gubig pudi yumbo ur yuwon kin yembe gudiny segi, te nu Jisas nei gubig kin nei te ninggne otiwo Jisas nu neti ghowi tuqui segi.

Copyright information for `KMS