James 4

Jisas ningg wute God ningg wandne ei rutungu

Yumbo pughe kin puq reuq bu nungoqi oyi oyi wand pe wege di ker wawo? Te nungoqi non nei yumbo yuwon kin wateri ei yuwon pu was yawo kureuq kin nei brequ te bu nungoqi nde ghimbi pe rege. Nungoqi yumbo wateri yawo kureuq, pudi wateri segi. Wute aye wap wari di wi mati, pudi yumbo wateri yawo kureuq kin te wateri tuqui segi. Nungoqi ker wawo di wege. Nungoqi yumbo nei wumbiny kin te ningg God pengu windig segi, pugri bu yumbo te wateri kin tuqui segi. Di nungoqi God pengu wundig pudi yumbo te wateri segi, te pugri nungoqi nei oghi kin pe God pengu wundig segi. Nungoqi yumbo te wateri ei nungoqi nonne chumbuai wand ningg. Nungoqi nyumbueg ngam kin ngimne yeru kin pugri God si weri pre. Nungoqi yumbo qi wen kin te quan nganye nei wumbiny kin te nungoqi God ningg veri kin pugri. Nungoqi te kin nei wamb segi bri? Te pugri wuti qi wen kin yumbo yumbo buagi ningg kimand ningg nas yawo gureg, wuti te ni God ningg veri. Nungoqi nei wamb God ningg buk ni wuri, “God ni Ququ beghi nde nowi nas kin te beghi quan nganye yawo nirangu righe.” Nungoqi wari te nganye segi bri? Pugri puq wen pudi God ni beghi nikin nde nei pene quan nganye yuwon nuangu ye. Pugri bu God ningg buk wuri, “Wute nikin nyamb mindivi viyo kin te God oyi ni nyamb nyinge nuam vighe, di wute mosing mamb di nikin nyamb mi vighe viso kin te God nikin nde nei pene yuwon nuam.”

[Snd 3:34]

Pugri bu God nde si nambune ei was. Ququ brequ mingg yumbui puaq waind no, tedi ni nungoqi nde yenu segi wu nase no. Nungoqi God nde tumo wondo tedi ni nungoqi nde tumo nandi. Nungoqi wutaqu yumbo ur brequ wand ye, nungoqi si wuye wap. Di wutaqu nei tevi kin nungoqi nei brequ umbo pe vise kin te meware ruso di nei irene nganye vise. Nungoqi yivany ware di quanji ei wand. Nungoqi wur wur was kin te muqdi nungoqi quanji ei wand, di nungoqi chumbuai wand kin te muqdi nungoqi yivany ei ware. 10 Yumbui nde rar pe nungoqi non nyamb wi vighe viso di ni nungoqi nunduqu wewo.

Nungoqi non nimand aye God nei rimbig kin ir wawo wayequ

11 Nge mand nungoqi oyi oyi wand brequ wand wayequ. Wute ni wute aye wand brequ rindiny di ir ruwo kin te ni lo wand brequ runduw di ni lo ir ruwo kin pugri. Nungoqi lo ir wawo, tedi nungoqi lo wuri kin pugrine puq wen segi, nungoqi wute ir wawo kin ningg was. 12 God irine lo yembe nindiny di ni irine wute ir nawo ye. Ni irine wute nateri kin tuqui, di ni irine wute brequ nindiny kin tuqui. Pudi nungoqi, nungoqi non nimand ir wawo di brequ puq wundiny kin tuqui segi.

Beghi otiwo kin nei bab tuqui segi

13 Nungoqi wutaqu wari, “Muq o prangi di beghi tiqe yumbui te ningg po di tende pas ber ire di beghi wet bidi yembe bad, di wet bidi quan pateri.” Nungoqi wute tughe pugri puq wand kin te nungoqi nge wand ven wutungu. 14 Nungoqi prangi yumbo pughe kin puq ren kin te nungoqi nei wamb segine. Nungoqi was kin te wasebo brequne kring wuso ye te kin pugri. Wasebo wuwi nginy tu pe wuyo wuso pre di brequne kring wuso ye te kin pugri. 15 Nungoqi pugri ei puq wand, “Yumbui ni puq nand tedi beghi pati segi pasne di yumbo nei bibiny kin te yembe bidiny.” 16 Pudi muq nungoqi bijeyi wase, nungoqi non nyamb wundiri riwo di yembe yumbui ye pughe kin yembe wundiny ye te ningg wute aye simbe wundiny. Yumbo ur pugri yembe wundiny ye te ningg nungoqi quan nganye yumbo ur brequ wand. 17 Pugri bu wuti iri ni yumbo yuwon ye wute yumbo ur te kin pugri ei puq men ye te nei nimbiny pre, pudi te kin pugrine puq nen segi, ni yumbo ur brequ nand pre.

Copyright information for `KMS