John 11

Lasarus nati

Muq wuti iri Lasarus puq mindig kin ni num gureg pu nase. Lasarus ni Maria di ni kunyumbu Marta ane tiqe irene. Ni tiqe nyamb te Betani. Maria wen te Lasarus muq num gureg pu nase kin ni kunyumbu, di wute wen ne otiwo wel Yumbui nde nyinge pe nyang wumbig, di yu pe ku wumbig ye. Muq Marta Maria teri Jisas nde wand ri viso di riri, “Yumbui, nu nimand yawo gurag righe kin Lasarus num gureg.”

Jisas ni te nutungu nari, “Num kuen ningg ni nati segi ye. God ni gre te bei nand ningg bu ni pugri puq reng, ei te wute buagi te ruqond di ni te kin ningg God ningg wo nyamb rindivi viyo.” Jisas ni Maria, Marta di Lasarus ane quan nganye yawo nirany righe. Pudi ni Lasarus num gureg kin wand te nutungu kin tende puayi ni no nuqoind segi, ni pugrine nas nginy aye temi nawo.

Muq Jisas ni nikin wute te simbe nindim nari, “Wandi munene Judia po.”

Pudi ni oyi mari, “Tisa, kambe tene pugri Juda te kin ni nu wet pe mi ningg, di muq munene tende kuo ningg kuari?”

Jisas oyi nand nari, “Nginy irine ni aua 12-pela pu. Pugri bu wuti bogisumb nyinge nare ye ni oghine nyinge nare di nyinge nap yeru segi, te pugri ni qi wen kin ti nuqond, di ti te ningg ni nyinge nare. 10 Ni burpoq pu nyinge nare kin tende puayi bu ni oghine nyinge nare segi di nyinge nap yeru, te pugri ni ti nase nuqond segi.”

11 Jisas ni ren kin simbe nand pre ni nari, “Beghi mand Lasarus ni ruqo nase, pugri bu nge tende ko ei buraq gidig mune nes newo ye.”

12 Jisas nikin wute te oyi mari, “Yumbui, ni ruqo nase, tedi mune oghi ye.” 13 Jisas ni Lasarus nati kin te ningg bu nari ruqo nase, pudi nikin wute mari muq ni nganyene bu ruqo nase puq mand.

14 Pugri bu ni oghine simbe nindim nari, “Lasarus ni nati, 15 di nge ko ni guqoid segi ye te ningg nge chumbuai gad, te pugri nge ko segi ei nungoqi te wuqond di God nei wumbig. Pudi muq wandi ni nde po.”

16 Muq Tomas ni Jisas ningg wute aye te simbe nindim nari, “Beghi anene po ei ni ane pati.” (Tomas ni nyamb aye taq Didimus.)

Jisas ni wute mati kin nindimi mewo di mas ye

17 Jisas no Betani nitari righe kin tende puayi wute ninge ni simbe mindig mari ni Lasarus mowi yenu ye nginy 4-pela pu mo pre. 18 Jerusalem pu Betani te 3 kilomita kin pugri, 19 di Juda kin wute nganye buagi rindi Maria di Marta ane ris, ni teri umbo reny kughe ei ni teri kinyimi nati ye te ningg quan nganye yivany rire segi. 20 Marta wutungu Jisas ninde baj pe tumo nondo di baj si wure wuyi wi ei Jisas wuqoind ningg, pudi Maria ni baj pene wur wus.

21 Muq Marta Jisas ningg wuri, “Yumbui, nu keine ven ghandi, tedi Lasarus nati segi. 22 Pudi nge nei gab te pugri muqne nu yumbo ninge ningg God pengu ndig di ni new ye.”

23 Jisas Marta simbe nunduw nari, “Nu nyimi mune nes newo ye.”

24 Marta oyi wund wuri, “Nge nei gab otiwo qi wen prene kin tende puayi wute mati ye mune mes mewo di ni ane nes newo ye.”

25 Jisas simbe nunduw nari, “Nge wute mati kin gidimi mewo di nge kari ni mas ye. Wute nge nei rimbigh ye ni piyi riti, pudi ris ye. 26 Di wute risne di nge nei rimbigh kin te ni riti segi ye. Nge puq gad kin te nu kuari nganye bri?”

27 Marta Jisas simbe wundig wuri, “Yumbui, nge kari te nganyene, te pugri nu Kraist, God ningg wo, di wuti qi pe nandi ye puq mand kin wuti te.”

28 Di Marta ni pugri puq wund pre ni munene baj pe wuso di Maria waghi grine simbe wunduw wuri, “Tisa nandi pre, di ni nu ningg pengu nand.” 29 Maria ni wand te kin wutungu ni brequne wes wiyo Jisas nde wuso. 30 Jisas ni tiqe te ningg nar no segine, pudi ni asi yenu Marta wundo wuqoind teri wand kin sunyi pe tendene yenu. 31 Wute Juda kin ninge Maria umbo rew kughe ningg ruso pu ni ane baj pe ris kin ni Maria brequne wes wiyo di dabo wuyi wi kin te rundoq, di ni nei rimb kin ni Lasarus nde ngamo pe wuso ei quanji wund ningg bu wuso, di ni res riwo dobu ruru.

32 Maria wuso Jisas nde wutari righe di wuqoind kin tende puayi ni Jisas nyinge tingine pombri wuso wuse di wuri, “Yumbui, nu keine ghandi tedi Lasarus nati segi.”

33 Jisas ni Maria quanji wund di wute Juda kin ninge Maria ane rundo kin te anene quanji rind nuqond kin tende puayi ni umbo pe quan nganye yivany nare. 34 Muq ni pengu nand nari, “Nungoqi Lasarus muainde pe bu wowi yenu?” Ni oyi rind riri, “Yumbui, nu ghandi di qond.”

35 Jisas quanji nand. 36 Muq wute Juda kin ni riri, “Te wuqond, ni Lasarus quan nganye yawo nirang righe, pugri bu ni quanji nand.”

37 Pudi ninge riri, “Nikinne qa wuti rar nat segi kin te sabi nindig mune rar nat ye. Ni asine nandi tedi Lasarus sabi nindig kin tuqui.”

Jisas Lasarus mune nindingi newo

38 Jisas ni mune nganye umbo pe yivany nare, di Lasarus mowi yenu kin sunyi pe tende no. Lasarus mowi yenu kin te rand sange pe qi bir muaq mar mo pre, wuti minar no pu nase, di wet yumbui ire mitaqwi gawo te chupoq mindiq. 39 Jisas nari, “Wet nyaw te kring wupiq wuso.” Pudi Lasarus ni kunyumbu Marta ni wuri, “Yumbui, muqdi brequ tuqo neri ye, te pugri ni powi yenu kin nginy 4-pela pu mo pre.”

40 Muq Jisas nari, “Nge kari nu God nei mbig, tedi nu God ningg gre pe di ni yuwon pughe gri nas kin te qond, te nu simbe guduw segine bri?”

41 Pugri bu ni wet kring mipiq wuso. Jisas wam rar new wiyo di nari, “Wuyi, nge nu chumbuai guduw, te pugri nu nge kari kin te kutungu pre. 42 Nge nei gab, nu priprine nge kari kin te kutungu ye, pudi nge muq puq gad ei wute ren yeru kin rutungu ei riri nu nge tiqi gudogh gadi kin te nganyene puq rind.”

43 Jisas ni pugri puq nand pre quan kumone nari, “Lasarus, gheyi yi!” 44 Muq wuti nati kin te nyinge nare neyi ni, ni si di muange ane chongo bidi pe wureq rimbig, di chongo aye quenge pe wureq rimbig. Muq Jisas nari, “Ni chongo te bure wundig, di si weri no.”

Jisas mi ningg wand wand mare

Matyu 26:1-5; Mak 14:1-2; Luk 22:1-2

45 Pugri bu Juda kin wute buagi Maria rundoq ningg rindi kin ni Jisas Lasarus mune nindingi newo kin te ruqond, di te ningg ninge ni nei rimbig. 46 Pudi ninge Jisas ni yumbo ur puq nen kin te ningg ruso Parisi simbe rindim. 47 Muq prist mingg yumbui ninge di Parisi ane mo Juda mingg kaunsil mari mandi ni ane wand mand. Muq ni mari, “Beghi pughe kin ningg ni rar buqoid? Wuti nen yumbo ur gre ye nganye buagi nganye bei nand. 48 Beghi ni rar buqoid puq nen, tedi wute buagi ni nei rimbig, di Rom ni mandi beghi tiqe di qi ane mitanguri.”

49 Muq ni wuti iri ni nyamb Kaiapas, ber te ningg ni prist mingg yumbui mingg yumbui, ni nari, “Nungoqi nei wamb segi. 50 Wuti irine nungoqi buagi ane ningg nati ye, di wute buagi oyi mati segi te yuwon. Nungoqi te kin nei wumbiny segi.” 51 Ni puq nand kin te nikin nei pene puq nand segi, pudi ber te ningg ni prist mingg yumbui mingg yumbui, pugri bu ni propet kin pugri yumbo otiwo kin te ningg simbe nand, te pugri otiwo Jisas ni Juda mingg nati ye. 52 Di Juda minggne ni nati segi, pudi God ningg wo buagi qi pe ris kin te anene ningg nati, ei te ni kring nap rindi di ni ane irene ris. 53 Muq tende puayine ni Jisas mi nati ningg wand taq mamb.

54 Pugri bu Jisas ni mas pe raqene nyinge nare segi. Pudi ni qi puch ire wuye di nyumo segi ye pe tumo yequ kin tende opu no, di ni nikin wute ane tiqe ire Epraim puq munduw kin tende mas.

55 God asi Israel mingg wo rar nuqond mas kin ngeri te nei mimbiny ye te tumo rind kin tende puayi wute wonji mas kin quan buagine Jerusalem mo, ei ni mai rise kin te puaq mand, di God nde rar pe ni yuwon pu mas pre, ei ni God asi Israel mingg wo rar nuqond mas kin ngeri te nei mimbiny. 56 Ni God ningg baj pe mar yemu di Jisas rar miting mitingne yemu, di oyi oyi pengu mand mari, “Nungoqi nei wamb kin pughe gri, ni mir pe nandi o segi?”

57 Pudi prist mingg yumbui di Parisi ni pugri simbe mand mari, wuti iri Jisas nuqoind tedi ni simbe nand ei te ni mait nase.

Copyright information for `KMS