John 13

Jisas ni nikin wute nyinge wuye nipim

Nginy aye irine pre tende dobu di God asi Israel mingg wo rar nuqond mas ye ngeri te nei mimbiny kin te ningg mir mand. Pudi te segine Jisas ni nei namb pre te pugri ni qi wen si niraq di munene kiyi nde no kin ngeri te tumo rind. Ni wute qi pe ven nde ris ye ni ningg wand rutungu di pugrine puq ren kin quan nganye yawo nirany righe, di muq ni wute quan nganye yawo nirany righe kin te bei nand.

Yuram Jisas nikin wute ane irepene mikur mas mir mand, di ququ brequ mingg yumbui ni Judas Iskariot, Saimon ningg wo, ni Jisas veri nde si pe ni nondo kin nei neng pre. Jisas ni nei namb pre te pugri kiyi ni asine yumbo buagi ninde si pe ni rundo pre, di ni God nde pu nandi di otiwo God nde mune no ye, pugri bu ni nes newo chongo niraq wughe kin te ir nuaq, di taul ire apqe pe taq nimbiq. Pre nand, wuye nyeng pe nawo kughe, muq nikin wute te nyinge wuye nipim di taul apqe pe taq nimbiq pu wuse kin tende wuye giji ku nimbim.

Ni nyinge wuye nipim nipim nandi nandi di Saimon Pita mune nyinge wuye niping ningg, di Saimon Pita nari, “Yumbui nu nge nyinge wuye pigh wayequ.”

Jisas oyi nand nari, “Nge yumbo ren puq ken kin ren nu muq nei guab segi, pudi otiwo di nei ghamb.”

Pita nari, “Yewo, nu nge nyinge wuye pigh wayequ.”

Jisas oyi nand nari, “Nge nu nyinge wuye kupuw segi, tedi nu nge te yembe ye wuti segi.”

Saimon Pita oyi nand nari, “Yumbui, te kin ye be, pudi nyingene segi, si di ngawu anene wuye ghap!”

10 Jisas oyi nand nari, “Wute wuye maghe pre kin ni nyingene ei wuye map, ni ghimbi buagi te puqum rise segi. Di nungoqi puqum segi yuwon pu was, pudi nungoqi buagi ane segi.” 11 Jisas ni wuti pughe ye ni veri nde si pe ni nondo ye ni nei namb pre, pugri bu ni nari, “Nungoqi puqum segi yuwon pu was, pudi nungoqi buagi ane segi.”

12 Jisas ni nikin wute te nyinge wuye nipim pre, nikin chongo mune niraq wughe, di asi nas kin sunyi pe mune no. Muq ni pengu nindim nari, “Nge yumbo ren puq ken kin puate nungoqi nei wamb? 13 Nungoqi nge tisa di yumbui puq wundigh kin te tuquine qa puq wand, te pugri nungoqi wari kin te nge teneqa. 14 Nge nungoqi tisa di yumbui, pudi nge wuti nyamb segi kin pugri nungoqi nyinge wuye kupuq pre, pugri bu nungoqi mune pugrine oyi oyi nyinge wuye wap. 15 Nge puq ken ei nungoqi te wuqond di nge puq ken kin pugrine puq wen. 16 Nge nungoqi nganyene simbe guduq, yembe ye wuti ni oyi yumbui di wuti ninde yembe nand kin ni oyi ninde si nambu nas kin tuqui segi. Di wuti wand nare ye ni oyi yumbui di wuti ni tiqi nundog no ye ni oyi ninde si nambu nas tuqui segi. 17 Muq nungoqi yumbo ren nei wumbiny pre, nungoqi pugrine puq wen tedi God nungoqi yuwon nuauq.

18 “Nge puq gad kin te nungoqi quan buagine ningg puq gad segi. Nge wute ir kawo nge nde dobu maru kin te nge ni nei gibim. Pudi nge simbe gad kin te pugri ei God ningg wand buk pe vise kin ven, ‘Wuti nge ane bret puch puch paq kin ni nge veri,’ puq wund kin te ane tuquine.

[Sng 41:9]

19 “Nge nungoqi muqne simbe guduq pre muqdi yumbo te kin puq ren, ei te yumbo te puq ren kin tende puayi nungoqi nei wamb te pugri nge wuti God nde pu gadi wuti nganye kas kin tene, aye segi. 20 Nge nungoqi nganyene simbe guduq, wuti pughe ye wute nge tiqi gudom mo ye nate mowi ye ni nge neti kowi, di wuti nge neti kowi ye ni wuti nge tiqi nundogh gadi ye neti nowi.”

Wuti pughe ye Jisas veri nde si pe ni nondo kin wand

Matyu 26:20-25; Mak 14:17-21; Luk 22:21-23

21 Jisas puq nand pre, ni nei mai viwo, di simbe nand nari, “Nge nungoqi nganyene simbe guduq, nungoqi kin iri ni nge veri nde si pe ni godo ye.”

22 Jisas ni puq nand kin te ningg nikin wute oyi oyi rar mat, ni nei mamb segi Jisas tughe ningg bri puq nand. 23 Jisas ningg wute te kin ye iri, Jisas nikin quan nganye yawo nirang righe ye, ni Jisas nde tumone nas. 24 Pugri bu Saimon Pita ni ngawu puraq nindig nari, “Nu Jisas pengu ndig, ni tughe ningg bu puq nand.”

25 Muq wuti te Jisas nde tumo kring nondo, pengu nindig nari, “Yumbui, tughene bu?”

26 Jisas oyi nand nari, “Wuti te nge bret puch wen nyeng pe keq wughe pre kitaqwi geg ye.” Muq ni bret puch nyeng pe neq wughe pre nitaqwi Judas Iskariot, Saimon ningg wo neng. 27 Judas ni bret te nitiq wuse pre, muq Satan ninde nar no.

Muq Jisas ni simbe nindig nari, “Nu yumbo puq kuen puq guad kin te brequne puq yen.”
28 Pudi wute mir pe tende mas kin ni nei mamb segi, Jisas ni pughe ningg bri puq nand. 29 Judas ni Jisas ningg wute buagi mingg wet bidi nat rise ye, pugri bu ninge ni nei mamb kin mari muqdi Jisas ni tiqi nundog no ei mir te kin ye wong nand, o wute yumbo segi ye te yumbo ninge nem ningg bu ni no yumbo wong nand. 30 Judas bret te nitaqwi pre, di opu nes newo no. Di burpoq rip pre.

Jisas nari otiwo di Pita nari ni Jisas ningg wuti segi

Matyu 26:31-35; Mak 14:27-31; Luk 22:31-34

31 Judas ni no pre, Jisas nari, “Muq nge, wuti God nde pu gadi wuti nganye kas kin, nge gre yuwon kin te bei gad, di nge puq ken kin te ningg God ni gre yuwon kin te bei gad wute buagi ruqond. 32 Nge wuti nganye kas kin nge God ningg gre yuwon kin te bei gad, di wute buagi God nyamb rindivi viyo tedi God ni nge wuti nganye kas kin nge gre yuwon kin te wute bei neny, di ni nge nyamb rindivi viyo. Di te bei nand ye muq tumo rind.

33 “Nge wo, muq nge nungoqi ane pas chiraq nganye tuqui segi. Nge asi Juda ninge simbe gidim kin pugrine nungoqi mune simbe guduq, nungoqi nge meri wutigh ye. Pudi nge ko kin pe te nungoqi waru tuqui segi.

34 “Muq nge nungoqi yeri guduq, asi nge nungoqi pugri yeri guduq segi. Wute aye te oyi oyi yawo wurany righe. Nge nungoqi yawo kirauq righe kin pugrine nungoqi wute aye oyi oyi yawo wurany righe. 35 Nungoqi wute aye oyi oyi yawo wurany righe, tedi te kin ningg wute buagi nei rimb nungoqi nge te wute.”

36 Saimon Pita nari, “Yumbui, nu muai nde kuo?”

Jisas oyi nand nari, “Nge ko ye pe te nu muq gharu kin tuqui segi, pudi otiwo nu gharu ye.”

37 Pita nari, “Yumbui, pughe kin ningg nge muqne nu nde karu tuqui segi? Nge nu ningg kati ye tuqui.”

38 Muq Jisas nari, “Nu nganyene nge ningg kuati ye tuqui? Nge nu nganyene simbe guduw, wapiqu nari segine di nu ghari nu nge nei gubigh segi puq ghand tevi ire pu ghand ye.”

Copyright information for `KMS