John 15

Wain big di wain muange

Jisas mune simbe nand nari, “Nge wain sare nganye, di nge wuyi ni wain ni maghe ye. Muange buagi yi meyi segi kin nge nde mase kin te ni pend nawo, pudi muange buagi yi meyi kin te ni qunati puaq nand, ei te oghi pu mase di yi quan meyi. Wand nge nungoqi simbe guduq kin te ningg nungoqi yumbo ur brequ puaq di yuwon pu was pre. Nungoqi nge nde was di nge nungoqi nde kas ye. Wain muange iri nikinne yi neyi tuqui segi. Ni wain big pe nase, tedi ni yi neyi ye tuqui. Te kin pugrine, nge nungoqi ghav guduq segi, tedi nungoqi nonne yi ware tuqui segi.

“Nge wain big, nungoqi wain muange. Wuti iri nge nde nas di nge ninde kas, tedi ni segine yi quan nare. Nge ghav gad segi, tedi ni yumbo ninge puq nen tuqui segi. Wute nge nde ris segi ye ni wain muange memare ruso di quari mamb kin pugri. Muange pugri ye te materi, wase pe memare righe di namb. Nungoqi nge nde was di nge wand nungoqi nde vise, tedi nungoqi yumbo ninge nei wumbiny kin te ningg pengu wand di wateri ye. Nungoqi wain muange kin pugri yi quan ware di bei wand te pugri nungoqi nge te wute ningg was. Nungoqi puq wen ei nge wuyi nyamb yumbui natevi.

“Wuyi nge yawo niragh righe kin pugrine nge nungoqi yawo kurauq righe. Nungoqi yumbo ur yuwon kinne puq wen ei nge nungoqi yawo kurauq righe righene was. 10 Nungoqi nge kari kin pugrine puq wen, tedi nge wuyi nari kin pugrine puq ken di ni nge yawo niragh righe righene kas kin pugrine nge nungoqi yawo kurauq righe righene was. 11 Nge nungoqi ren kin simbe guduq ei te nge umbo yuwonne kuse kin pugrine nungoqi umbo yuwonne kuse, di te kin ningg nungoqi quan nganye chumbuai wand. 12 Nge wand taq pugri: Nge nungoqi yawo kirauq righe kin pugrine nungoqi nonne oyi oyi yawo wurany righe. 13 Wute ni kimand quan nganye yawo rirany righe kin ni kimand yawo rirany righe ye te ningg riti ye. 14 Nungoqi nge kari kin pugrine puq wen, tedi nungoqi nge mand. 15 Nge muq nungoqi yembe ye wute puq guduq segi, te pugri yembe ye wute ni nikin yumbui ningg yembe te nei mamb segi. Pudi nge nungoqi mand puq guduq, te pugri yumbo buagi wuyi nge bei negh kin te nungoqi nde bir kawo di nei wumbiny pre. 16 Nungoqi nge si wumbogh segi, pudi nge nungoqi si gubouq, di kupuqu wo, di wo wain muange kin pugri yi quan ware. Di yi te rise rise te kin rise ye. Nungoqi wain kin pugri yi quan ware, tedi nungoqi yumbo ninge ningg nge nde nyamb pe pengu wand kin te wuyi nungoqi neuq ye. 17 Nge wand taq: Nonne oyi oyi yawo wurany righe.

Wute qi pe kin Jisas ningg wute yambu mirem

18 “Wute yumbo ur brequ nde si nambu ris ye nungoqi yambu rireuq, tedi nungoqi nei wamb te pugri ni nge yambu riregh pre, muq nungoqi mune yambu rireuq. 19 Nungoqi wute buagi yumbo ur brequ nde si nambu ris ye pugrine was, tedi wute buagi yumbo ur brequ nde si nambu ris kin ni nikin wute yawo rirany righe kin pugrine nungoqi yawo rirauq righe. Pudi nge nungoqi kupuqu wo di qi pe kin yumbo ur te si ware pre, pugri bu wute buagi qi pe kin nungoqi yambu rireuq. 20 Nge nungoqi wand simbe guduq ye ren nei wumbiny. Te pugri yembe ye wuti ni oyi yumbui di wuti ninde yembe nand kin ni oyi ninde si nambu nas kin tuqui segi. Pugri bu ni nge unje maip mai isis megh, tedi nungoqi anene unje mupuqu mai isis meuq ye. Di ni nge wand rutungu di pugrine puq ren, tedi nungoqi wand rutungu di pugrine puq ren ye. 21 Nge nungoqi kupuqu wo di nge te, pugri bu ni puq reuq ye, te pugri ni wuti nge tiqi nundogh gadi ye te ghabe rindig. 22 Nge gadi di wand simbe gad segi, tedi wute ni yumbo ur brequ rind kin te ningg mai rire segi. Pudi muq nge simbe gad di ni nei rimb pre, pugri bu ni riri ni unje rip segi puq rind ye ngim segi. 23 Wute nge yambu riregh ye ni wuyi anene yambu rireng. 24 Nge ninde yumbo wute buagi aye puq men tuqui segi kin te puq ken segi, tedi ni yumbo ur brequ rind kin te ningg mai rire segi. Pudi muq ni yumbo ur gre ye ren ruqond pre, pudi nge wuyi temu yambu rirengu. 25 Ni nge yambu riregh kin te pugri puq ren ei te wand ninde lo buk pe vise kin ven ane tuquine. Wand ven taq pugri, ‘Ni nge yambu riregh, pudi ni nge yambu riregh ye puate segi.’

[Sng 35:19]

26 “Ququ Yuwon Ye, wand nganyene kin simbe nand ye, wuyi nde pu nandi wute ghav nindiny ye, otiwo nge wuyi nde pu tiqi gudog nungoqi nde nandi kin tende puayi ni nge ningg simbe nand ye. 27 Di nungoqi anene nge ningg ei simbe wand, te pugri nungoqi asine nge yembe puate ki righe kin tende puayine nge ane pas.

Copyright information for `KMS