John 16

“Nge nungoqi wand buagi ren simbe guduq pre ei te nungoqi Yumbui dob weng segi. Te pugri wute nungoqi God yumbui nyamb birag kin baj pe war wo kin te segi puq munduq. Di ngeri ire wundi kin tende puayi wute ninge nungoqi mumbuequ wati di ni nei mamb kin mari ni God ningg yembe te yembe mand bu puq men. Ni nge di nge wuyi temu nei mumbug segi, pugri bu ni yumbo te kin puq men ye. Nge nungoqi yumbo te kin ningg simbe guduq pre ei te yumbo te kin puq ren kin tende puayi nungoqi nei wamb ye te pugri nge te kin ningg nungoqi simbe guduq pre. Nge asine yembe puate ki righe kin tende puayine nungoqi simbe guduq segi, te pugri tende puayi nge nungoqi ane pasne.

Ququ Yuwon Ye ni pughe gri yembe nand ye

“Muq nge wuti nge tiqi nundogh gadi kin ninde ko ye, di nge ko kin te ningg nungoqi kin iri pengu nand nari, ‘Nu muainde kuo?’ ni pugri pengu nand segi. Nge wand ren kin gad kin te ningg nungoqi umbo mai kuyo. Pudi nge nungoqi nganyene simbe guduq: Nge ko kin te nungoqi ningg bu nge ko. Nge ko segi, tedi wuti nungoqi ghav nunduq kin nungoqi nde nandi segi. Pudi nge ko, tedi ni tiqi gudog nungoqi nde nandi ye. Ni nandi kin tende puayi ni wute buagi qi pe kin ni yumbo ur brequ rind kin te bei nindiny, di ni yumbo ur pughe ye ni tuqui di God ni pughe gri wute ir nawo kin te bei nindiny ye. Yumbo ur brequ ningg bei nindiny ye te pugri, ni nge nei rimbigh segi. 10 Di yumbo ur pughe ye ni tuqui kin te ningg bei nindiny ye, te pugri nge wuyi nde ko di nungoqi nge mune wuqoind tuqui segi. 11 Di ni God pughe gri wute ir nawo ye te ningg bei nindiny ye, te pugri God ni qi wen kin yumbui yembe neng puq nand pre.

12 “Nge nungoqi yumbo simbe guduq ye te nganye buagi nganye, pudi muqne nungoqi nei wumbiny kin tuqui segi. 13 Otiwo Ququ Yuwon Ye ni God ningg wand nganyene kin simbe nand ye ni nandi kin tende puayi ni nungoqi nei neuq, di God ningg wand nganyene kin te quan buagine nei wumbiny ye tuqui. Ni nikin nde nei pe wand nand segi ye. Ni yumbo nutungu kin di yumbo otiwo rindi kin te ninggne ei nungoqi simbe nunduq ye. 14 Ni nge wand simbe gad kin tene nungoqi mune simbe nunduq, di te kin ningg ni nge gre yuwon kin te nungoqi bei neuq ei nungoqi nge nyamb wundivi viyo. 15 Yumbo buagi wuyi nde si nambu rise kin te nge te. Pugri bu nge kari, Ququ Yuwon Ye ni nge simbe gad ye tene ei nare nandi di nungoqi simbe nunduq ye.”

Nungoqi yivany te ningg otiwo chumbuai wand ye

16 Muq Jisas nari, “Nginy aye ninge pre di nungoqi nge mune wuqoind segi, di tende dobu nginy aye ninge pre di wuqoind.”

17 Jisas ni nikin wute ninge Jisas puq nand kin te mutungu di oyi oyi pengu mand mari, “Pughe kin ningg bu ni puq nand? Ni beghi simbe ndug nari, nginy ninge pre di beghi ni mune buqoid segi, di tende dobu nginy aye ninge pre di buqoid. Di ni mune beghi simbe nundug nari ni kiyi nde no ye.” 18 Ni pugri pengu mand mand, ni mari, “Yumbo pughe kin ningg bu ni ‘nginy ninge pre’ puq nand? Beghi ni pugri puq nand kin te nei bab segi.”

19 Ni Jisas yumbo te kin ningg pengu mindig ningg wand wand mare kin te ni nei namb pre, pugri bu ni pengu nindim nari, “Nge kari ‘nginy ninge pre di nungoqi nge mune wuqoind segi, di tende dobu nginy aye ninge pre di wuqoind.’ Nungoqi te ningg bu oyi oyi pengu wand? 20 Nge nungoqi nganyene simbe guduq, nungoqi yivany ware di quanji wand ye, pudi wute buagi qi pe kin ni oyi chumbuai rind ye. Nungoqi yivany ware, pudi yivany ware ye te otiwo pre, di chumbuai ane was ye. 21 Nyumbueg wo wure wundi kin ni yuqo wuraq ye, te pugri muq ni wo pe wuso ye ngeri. Pudi wo wure wundi pre dobu ni wo urupui ire qi pe gudi ye te ningg chumbuai wund, di ni mai mining wuraq kin te nei gheri wupiny. 22 Nungoqi muq nyumbueg wo pe wuso di mai wuraq kin pugrine. Muq nungoqi yivany ware ye, pudi nge munene nungoqi gudoqu di nungoqi chumbuai wand ye, di wuti iri nungoqi chumbuai wand ye te pend nawo righe ye tuqui segi. 23 Nge nungoqi nganyene simbe guduq. Ngeri te wundi kin tende puayi nungoqi yumbo ninge ningg nge pengu wundigh segi, te pugri nungoqi yumbo ninge ningg nge nde nyamb pe pengu wand, tedi nge wuyi nungoqi yumbo te neuq ye. 24 Muqne nungoqi yumbo ninge ningg nge nde nyamb pe pengu wand segine. Pengu wand di yumbo wateri, di quan nganye chumbuai wand.

25 “Nge nungoqi wand ren simbe guduq kin te kopuqu wand pe simbe guduq. Pudi ngeri ire wundi ye, di tende puayi nge kopuqu wand gad segi ye, pudi nge wuyi ni yumbo ninde nei pe rise kin di yumbo pughe puq wen ningg nari kin te yuwonne simbe guduq. 26 Ngeri te ningg nungoqi ngende nyamb pe pengu wand ye. Nge nungoqi ningg nyamb pe wuyi pengu gidig ningg kari segi. 27 Pudi nungoqi nge wuyi nde pu gadi kin te nganyene puq wand di nge yawo wuragh righe, pugri bu wuyi nikinne nungoqi yawo nirauq righe. 28 Nge wuyi nde pu gadi di qi pe keyi ki pre. Muq nge qi wen si kiraq di wuyi nde mune ko ye.”

29 Muq Jisas nikin wute te mari, “Muq nu yuwonne wand simbe guad, di kopuqu wand pe simbe guad segi. 30 Pugri bu muq beghi nei bab nu yumbo buagi nei gubiny, di nu wute nei gudony ye. Wuti iri nu wand ninge pengu nunduw tuqui segi, te pugri ni wand te nu nei guab pre. Nu wute nei gudony ye pugri bu nu God nde pu guadi ye te beghi pari te nganyene puq bad.”

31 Jisas oyi nand nari, “Muqne nungoqi nge nei wumbigh. 32 Pudi ngeri ire wundi ye, te muq wundi pre, di tende puayi nge irine si weri yengu, di nungoqi ire ire wu wase nungoqi non baj pe wo ye. Pudi nge irine nganye yengu segi, te pugri nge wuyi ni nge temu yembu. 33 Nge yumbo simbe gad kin te simbe guduq, ei te nungoqi ngende wandi di umbo yuwon gud ye tuqui. Qi pe ven nde nungoqi mai ware ye. Pudi wune wamb wayequ. Te pugri nge qi pe kin gre te nyinge kawo righe pre.”

Copyright information for `KMS