John 19

Jisas mi nati ningg mari

Matyu 27:15-31; Mak 15:6-20; Luk 23:13-25

Muq Pailat ami simbe nindim, Jisas mitanyi mo yas pe pug mindig. Ni sare quat kin muet mamb pre ngawu pe mirang righe, di king kin pugri chongo ambo kin ire mirang wughe pre, di ire ire ninde mandi di mari, “Juda mingg king nu kuas nganye chiraq ye!” Ni puq mand di Jisas kowisambe pe mi.

Pailat ni mune nganye dabo neyi ni di wute buagi simbe nindiny nari, “Te wuqond! Nge wuti nen pi nati puq gad kin wand puate segi, pugri bu nge kitanyi keyi ki ei nungoqi nonne wuqoind.” Pugri bu Jisas ni sare quat kin ngawu pe rise kin te di chongo ambo kin mirang wughe kin te risene neyi ni. Muq Pailat wute buagi te ningg nari, “Te wuqond. Wuti taq nen.”

Muq prist mingg yumbui di wute God ningg baj yeng muaw kin ni muqoind di ngam mare rundo mari, “Kruse pe qungu wi nati. Kruse pe qungu wi nati.” Pailat simbe nindim nari, “Nungoqi nonne wutanyi wo kruse pe qungu wi nati. Nge ni ki nati ye wand puate ninge guqod segi.”

Muq Juda kin wute buagi te oyi mune simbe mand, “Beghi ningg lo wuri ni nati ye tuqui, te pugri ni nari ni God ningg wo.”

Pailat ni te nutungu kin te ningg ni quan wune namb. Ni mune baj yumbui pe mar mo, di Jisas pengu nindig, “Nu muai pu guadi?” Pudi Jisas ni oyi nindig segi.

10 Muq Pailat nari, “Nu nge wand kuegh segi ye bri? Nu nei guab te pugri nge segine nu si keri yo, o wute simbe gidim nu kruse pe qungu mi ghati kin gre rise.”

11 Jisas oyi nand nari, “God nari bu nu wuti pugri ye kuas, bu muq nu segine wute simbe ndim nge kruse pe qungu mi kati ye tuqui. Pugri bu wuti nge nu nde si pe ni godo ye ni mai te quan nganye yumbui, nu te musoqne.”

12 Pailat ni te nutungu kin te ningg ni Jisas si neri no kin ngim meri nat. Pudi Juda buagi ngam mare rundo mari, “Nu si gheri no, tedi nu Sisar kimand segi! Wuti iri nari ni king puq nand ye ni opu gri yenu, di Sisar ningg veri!”

13 Pailat ni wand ven nutungu, Jisas nitanyi raqe nar no. Di jas nas kin komboiq te miraq mandi sunyi puch ire wet mawo yuwon muany pu rise kin tende muaq yequ di Pailat ni tende nas. (Sunyi puch te Hibru wand pe Gabata puq munduw.) 14 Muq Juda ni Sabat kin nginy te ningg sir rip ye ngeri di ngeri te muq bogisumb. Di te kin te God ni asi Israel mingg wo rar nuqond mas kin ngeri te nei mimbiny kin wik te ninggne. Pailat wute buagi te ningg nari, “Nungoqi king taq nen.”

15 Ni ngam mare rundo mari, “Weri wo! Weri wo! Kruse pe qungu wi nati!”

Pailat ni pengu nindim nari, “Nge nungoqi king nen kruse pe qungu ki nati ningg bri wari?”

Muq prist mingg yumbui ni oyi mand mari, “Beghi king aye segi, Sisar irine!”

16 Muq Pailat ni Jisas Rom mingg ami ninde si pe ni nondo ei kruse pe qungu mi nati ningg.

Jisas kruse pe qungu mi nati

Matyu 27:32-44; Mak 15:21-32; Luk 23:26-43

Pugri bu Rom mingg ami Jisas mitanyi mo.
17 Ni nikin kruse te niraq tiqe yumbui pe pu neyi ni, di mong puch ire “Ngawu ngape tiqe” puq mand kin tende no. (Mong te Hibru wand pe Golgota puq mand.) 18 Tende ni kruse pe qungu mi nati, di wute aye temi anene qungu mi mati, iri opu yenu iri opu yenu di Jisas mingine yenu. 19 Pailat nari wand ninge ur mand pre kruse pe mi riwo pu yeru. Ni wand ur mand kin taq pugri, “Jisas Nasaret kin, ni Juda mingg king.” 20 Jisas qungu mi nati kin sunyi pe pu tiqe yumbui pe te tumone. Di wand ur mand kin te Hibru wand, Latin wand, di Grik wand pe ur mand, pugri bu Juda nganye buagi ni wand ur mand kin te ruqond. 21 Juda mingg prist mingg yumbui ni Pailat ningg mari, “Nu Juda mingg king ur ghand wayequ. Pudi nu pugri ei ur ghand, ‘Wuti nen nari ni Juda mingg king’.”

22 Pailat oyi nand nari, “Nge kari ur mand kin te rar wuqond, ur mand kin pugrine rise.”

23 Rom mingg ami ni Jisas kruse pe qungu mi nati pre, ni chongo te materi bir mawo 4-pela pu di ire ire materi. Ni chongo dobui kin wabe gri niraq wughe, di chongo irine pe yembe munduw kin te anene ir muang. 24 Rom mingg ami te kin kin wand wand mare mari, “Chongo dobui kin wen bir puaq wayequ. Satu griny bad ei buqod tughe nitaqwi.” Ni pugri puq men kin te God ningg wand buk pe vise kin ane tuquine. God ningg wand taq pugri, “Ni nge chongo bir mawo ire ire materi, di nge chongo dobui kin te satu griny munduw ye.”

[Sng 22:18]

Di muq Rom mingg ami ni pugri puq men.

25 Jisas nde kruse pe tumone te nikin kumo, nikin kumotumo, Maria Klopas ngam, di Maria Magdala kin ni tende yeru. 26 Jisas ni nikin kumo di nikin wuti iri ni yawo nirang righe ye ni tende yeru nuqond. Pugri bu nikin kumo te simbe nunduw nari, “Ni nu wo ei puq ndig.”

27 Muq nikin wuti te ningg mune nari, “Ni nu numo ei puq nduw.” Di tende puayine Jisas nikin wuti te Maria nitaqi no ninde baj pe wus.

Jisas nati

Matyu 27:45-56; Mak 15:33-41; Luk 23:44-49

28 Jisas nei namb te pugri tende puayi ni yembe buagi te omo nawo pre, pugri bu ni nari, “Nge yawo singar kati.” Ni puq nand ei wand buk pe vise kin te ane tuquine.

29 Wain abo neq kin os ane tende nas, pugri bu ni chongo bidi nyumo kamo pe wureq mimbiq, wain pe meq wughe pre Jisas nde mim pe meq wundo. 30 Jisas ni wain te ne pre di nari, “Omone.” Muq ni ngawu nindinyi nati, nikin ququ te wuwi wundi wuso di nati.

31 Muq Juda mingg wute nyamb kin ni Pailat pengu mindig ngiq nand tedi wute kruse pe yemu kin te muange gure muam ei brequne mati di mate mati ningg. Ni puq men kin te pugri muq Sabat kin nginy te ningg sir rip di ni Sabat kin ngeri yumbui nganye te tumo rind, di ni Sabat kin nginy te ningg wute kruse pe yemu kin te ni yambu mari. 32 Pugri bu ami ni wute Jisas ane kruse pe qungu mi mati kin te muange gure muam. 33 Pudi ni Jisas nde mondo kin tende puayi ni muqond Jisas nati pre, pugri bu ni muange gure muang segi. 34 Pudi ami iri yir neti nowi qut pe cheiq neri, di opu brequne yavi wuye ane buraq ri. 35 Wuti yumbo ren nuqond kin ni ren kin ningg simbe nand, di ni simbe nand kin te nganyene. Ni nei namb ni wand simbe nand ye te nganyene, di ni te kin ningg simbe nand ei nungoqi Yumbui nei wumbig. 36 Yumbo ren puq ren ei te wand buk pe vise kin ven te ane tuquine. Wand buk pe vise kin taq pugri, “Ni ningg ngape ire gure muang segi ye,”

[Kis 12:46; Nam 9:12]

37 di aye te “Wuti ni yir pe cheiq meri kin te ei ruqoind ye.”

[Sek 12:10]

Jisas ngamo pe mowi yenu

Matyu 27:57-61; Mak 15:42-47; Luk 23:50-56

38 Tende dobu Josep Arimatea kin ni Pailat pengu nindig ei Jisas neti nati neri no nowi yenu ningg. (Josep ni Jisas ningg wand nutungu di nganyene puq nand ye, pudi ni Juda mingg wute nyamb kin te wune nimbim, pugri bu ni suqo grine Jisas nei nimbig.) Pailat ni Josep Jisas neti nati neri no kin te ningg ngiq nindig, pugri bu ni no di Jisas neti nati, di neri no. 39 Nikodemus, wuti asi Jisas nuqoind ningg burpoq pu Jisas nde no kin te, ni wel tuqo kin mur di alos pe yembe mindig kin te 30 kilogram kin pugri nare Josep temi mo. 40 Ni temi Jisas meri mo di wel tuqo kin te muang di chongo quem kin pe wureq maimb. Ni puq men kin te Juda ni wute mati kin mawo yemu ningg tedi pugri ei puq men ye. 41 Jisas qungu mi nati kin sunyi pe tende tumone wuny ire vise, di wuny mbe mingi tende wute mati mawo yemu kin ngamo ire yequ, ngamo te urupui, wuti iri mowi yenu segine.
(19:41) Juda nikin wute mati kin mawo yemu ye ngamo te rand sange pe gawo yembe munduw pre di wet pe gawo chupoq mindiq.
42 Muq Juda buagi Sabat kin ngeri te ningg sir map ningg, di ngamo te tumone yequ, pugri bu ni Jisas meri mo ngamo pe tende mowi yenu.

Copyright information for `KMS