John 20

Jisas mune nes newo

Matyu 28:1-10; Mak 16:1-8; Luk 24:1-12

Nginy namba wan te ningg burane, bur yengune Maria Magdala kin ni Jisas nde ngamo pe wuso, di wuqond wet nyaw ngamo pe yequ kin te kring mipiq wuso pre. Pugri bu ni mune vig wumb Saimon Pita di Jisas ningg wuti te kin ye iri Jisas nikin yawo nirang righe kin te ni temi nde wuso di simbe wundim wuri, “Yumbui ngamo pe pu meti nowi meri mo pre, di ni muainde mowi nase kin te beghi nei bab segi.”

Muq Pita di Jisas ningg wuti aye te temi mes mewo Jisas nde ngamo pe mo. Ni temi ane vig mamb mo, pudi Jisas ningg wuti aye te oyi ye nawo no ngamo pe nitari righe, di Pita naru. Ni yimb naghe, rar neq wur di chongo bidi Jisas nde ghimbi pe wureq mamb kin te nuqond, pudi ni ngamo pe nar no segi. Muq Saimon Pita, ni wuti tende dobune naru kin, ni no nitari righe di ngamo pe nar no. Ni chongo bidi Jisas nde wureq mamb kin te rise nuqond, di chongo bidi ngawu pe mirang wughe kin te anene gure muaq pre pu wuse nundoq. Chongo bidi te nikinne wuse, di chongo bidi aye te ane ire pene rise segi. Muq Jisas ningg wuti aye te ye nawo no ngamo pe nitari righe kin ni mune ngamo pe nar no. Ni chongo te rise nuqond, di ni nei namb Jisas ni nganyene mune nes newo pre. (Pudi ni temi Jisas mune nes newo ye wand te God ningg wand buk pe rise kin te nei mimbiny segine.) 10 Muq Jisas ningg wute temi te munene kin kin baj pe mo.

Jisas Maria Magdala kin ninde raqe no

Matyu 28:9-10; Mak 16:9-11

11 Pudi Maria ni Jisas nde ngamo qunambe tende quanji quanji yequ. Ni quanji quanjine yimb wughe ngamo pe rar weq wur, 12 di angelo temi yemu wuqond. Ni chongo quem kin mare righe pre Jisas asi mowi nase kin sunyi pe tende mas, iri ngawu tiqe opu nas, di iri muange tingi opu nas. 13 Ni temi Maria pengu munduw mari, “Nu pughe kin ningg quanji guad?”

Ni oyi wund wuri, “Wute ninge nge yumbui meti nowi meri mo pre, di nge nei gab segi ni muainde bri mowi nase.”

14 Ni puq wund pre, muq dobu gri rar wut di Jisas te yenu wuqoind, pudi ni wuqoind wuip no segi. 15 Jisas ni pengu nunduw nari, “Nyumbueg, nu pughe kin ningg quanji guad? Nu tughe meri kuting?”

Ni nei wumb kin wuri ni wuti wuny mbe tende yembe nand kin bri yenu, pugri bu ni simbe wundig wuri, “Nu kueti nowi kueri kuo, ate sunyi muainde kuowi nase kin te simbe ghand di nge ko keti nowi ye.”

16 Jisas simbe nunduw nari, “Maria!”

Maria Jisas nde tindi wundo di Hibru wand pe wuri, “Rabonai!” (Wand ven ni puate te, wuti wand wute bei neny ye.)

17 Jisas ni simbe nunduw nari, “Nu nge ghait kase wayequ, te pugri nge mune nge wuyi nde kewo ko segine. Pudi nu yo, nge te wute te simbe ndim ghari, nge mune ngening wuyi nde kewo ko ye. Ni nge wuyi di nungoqi nuyi, nge God di nungoqi God.”

18 Muq Maria Magdala kin ni wuso di Jisas ningg wute te simbe wundim wuri ni Yumbui wuqoind pre, di ni Jisas simbe nunduw kin wand te simbe wundim.

Jisas nikin wute nde bre newo

Matyu 28:16-20; Mak 16:14-18; Luk 24:36-49

19 Nginy namba wan te ningg yuram bur Jisas ningg wute irepene baj pe mikur, di ngim miraq wughe gre pu mas, te pugri ni Juda mingg wute nyamb kin te wune mimbim. Muq Jisas nandi ninde mingine yenu di nari, “Nungoqi umbo yuwon kuse.” 20 Ni puq nand pre, ni qut di si te bei nindim. Jisas ningg wute ni Yumbui muqoind kin te ningg ni quan nganye chumbuai mand.

21 Jisas munene simbe nindim nari, “Nungoqi umbo yuwon kuse. Wuyi nge tiqi nundogh gadi kin pugrine nge mune nungoqi tiqi gudouq wo.” 22 Ni pugri puq nand pre di ni puy nuqond di simbe nindim nari, “Ququ Yuwon Ye weti nowi. 23 Nungoqi wuti iri mai puaq wundig, tedi ni mai te puaq. Nungoqi ni mai puaq wundig segi, tedi ni mai te puaq segi.”

Jisas Tomas nde raqe no

24 Muq Tomas (Didimus puq mindig kin) ni Jisas ningg wute 12-pela te kin ye iri, di Jisas ni nikin wute nde raqe no kin tende puayi ni ane mas segi. 25 Pugri bu Jisas ningg wute ninge te ni simbe mindig mari, “Beghi Yumbui buqoid pre.” Pudi ni simbe nindim nari, “Nge ni muanji si pe rise kin te guqod di nge nil maghe kin sunyi te si kawo, di ninde qut pe si keq wur, tedi nge kari nungoqi nganyene wand.”

26 Wik ire pre Jisas nikin wute ni munene baj pe tende mas, di Tomas ane mas. Ni ngim miraq wughe, pudi Jisas nandi ninde mingine yenu di nari, “Nungoqi umbo yuwon kuse.” 27 Muq ni Tomas ningg nari, “Nu si suramb ven yi mandi, nge si ren qond. Nu si yeq wundi di nge nde qut pe si yeq wur. Nu nei tevi tevi kin te si ghare, di wand simbe munduw kin te nganyene puq ghand.”

28 Muq Tomas Jisas ningg nari, “Nge Yumbui di nge God!”

29 Muq Jisas ni simbe nindig nari, “Nu nge guqoid pugri bu nu kuari te nganyene. Wute nge ruqoind segine nganyene puq rind kin God ni yuwon nuany ye.”

30 Jisas ni yumbo ur gre ye nganye buagi nganye nikin wute nde rar pe bei nand, pudi te kin te quan buagine buk wen nde ur gad segi. 31 Pudi ren ne ur gad ei nungoqi wari Jisas ni nganyene Kraist, God ningg wo, di nungoqi ni nei wumbig kin te ningg ninde nyamb pe nungoqi was.

Copyright information for `KMS