John 3

Jisas Nikodemus wand simbe nindig

Muq Parisi kin wuti iri ni nyamb Nikodemus ni Juda mingg wuti nyamb kin iri. Ni burpoq pu Jisas nde nandi, di nari, “Tisa, beghi nei bab nu wuti God ningg wand wute bei kueny ye nu God ningg wand kuare guadi. Te pugri wuti iri God ningg Ququ ni nde nas segi, tedi nu yumbo ur gre ye bei guad ye ren kin ni puq nen tuqui segi.”

Jisas oyi pugri simbe nindig, “Nge nu nganyene simbe guduw, nu mune wokuandi ghase tedi God nde si nambu ghas.”

Nikodemus nari, “Pughe gri ei wuti iri gang nase pre mune wokuandi nase? Ni mune kumo nde umbo pe nar no pre munene wuri wundi kin tuqui segi.”

Jisas oyi nand nari, “Nge nu nganyene simbe guduw, wuti iri ni God nde si nambu nas tuqui segi, pudi ni mune wokuandi kin pugri nas, yumbo ur brequ si nare, di wuye Ququ Yuwon Ye ane pe wuye maip, tedi ni God nde si nambu nas kin tuqui. Kiyi kumo ane wuti riri rindi kin te ni ghimbi wuse, pudi God ningg Ququ ni nei neng di nei urupui ni nde vise. Nu nge puq gad kin te ningg puye ghand wayequ, ‘Nu mune wokuandi ghase.’ Nyumurighi ni nikin nde nei pe naghe. Nu qurur tungu, pudi nandi no kin sunyi te nei ghamb tuqui segi. Ququ Yuwon Ye ni wute nei urupui nem kin te nyumurighi kin pugri.”

Nikodemus pengu nand, “Ren kin te pughe gri ei?”

10 Jisas oyi nindig nari, “Nu Israel mingg tisa, pughe gri bu nu yumbo ren kin nei gubiny segi? 11 Nge nu nganyene simbe guduw, beghi yumbo nei bibiny kin te ningg wand bad, di yumbo buqod kin te ningg simbe bad, pudi nungoqi beghi simbe bad kin te wutungu yambu wari. 12 Nge yumbo qi pe kin ningg simbe guduq di nungoqi wari te nganye puq wand segi. Muq nge nginy tu pe kin yumbo te ningg simbe gad, tedi nungoqi wari te nganye puq wand kin tuqui segi. 13 Wuti iri God ningg tiqe pe no segine, pudi wuti God nde pu nandi wuti nganye nas kin ni irine God nde tiqe pe nar no. 14 Moses ni qi wuye di nyumo segi ye pe tende ghati nindingi newo kin pugrine wuti God nde pu nandi wuti nganye nas kin ni wundingi newo no, 15 te ei wute ni nde gri God nei rimbig kin ni ris ris te kin ris ye.

16 “Te pugri God ni wute qi pe kin quan nganye yawo nirany righe kin te ningg nikin wo irine nganye nas kin te neny, ei te wute ni wo te nei rimbig kin ni riti segi pudi ris ris te kin ris ye. 17 Te pugri God ni wo tiqi nundog qi pe nandi ye ni wute ir nawo ningg nandi segi, pudi ni nde gri God ni wute nate ruwi ye. 18 Wute ni nde gri God nei rimbig kin ni yembe neny segi, pudi ninge ni nde gri nei rimbig segi kin God ni yembe neny puq nand pre, te pugri ni God ningg wo irine nganye ni nde nyamb pe God nei rimbig segi. 19 God nari wute unje rip puq nand kin puate taq pugri: Wute mingg ti kin pugri ye te qi pe ven nde nandi pre, pudi wute ti kin pugri ye te si meri, di ni burpoq pe mas yawo kurem, te pugri ni yumbo yembe mindiny kin te brequ. 20 Wute buagi yumbo ur brequ rind kin ni ti kin pugri ye te yambu rireng, di ni nde rindi segi, te pugri ni wune rimb, eti ni yumbo ur brequ rind kin te raqe ruso. 21 Pudi wute ninge wand nganyene kin rutungu ye ni ti kin pugri ye ninde rindi, ei te ni oghine ruqond ni yumbo yembe rindiny kin te God nari kin pugrine yembe rindiny.”

Jon wute wuye nap ye ni Jisas ningg wand simbe nand

22 Jisas Nikodemus temi wand mand pre, Jisas di nikin wute ane Jerusalem si miraq, mo tiqe Judia opu yeru kin tende mo ei nginy ninge ni wute te kin ane ris, di ni wuye nap. 23 Jon ni Ainon tiqe ire Salim tumo yequ kin pe tende wute wuye nap, te pugri mong tende wuye quan rise, di wute priprine rindi ei ni wuye nap ningg. 24 (Tende puayi Jon ni taq yenu segine.) 25 Muq Jon ningg wute di Juda kin wuti iri ane wute wuye map ye te ningg ker mawo. 26 Jon ningg wute Jon nde mandi di mari, “Tisa, wuti nu tequ Jordan pu ruso ruwo opu gri yequ kin, wuti te ningg nu simbe guad kin te, ni wute wuye nap, di wute buagi ni nde ruso.”

27 Jon ni te kin ningg oyi nand nari, “Wuti segine yumbo God nde pu rindi kin nate ruwi. 28 Nungoqi nonne segine nge wand gad kin te wutungu di nei wamb, ‘Nge Kraist segi, pudi nge ye kawo gadi di ni nawi.’ 29 Wuti iri ni ngam nitaqi, tedi nyumbueg te ni te. Wuti aye te segi. Wuti te ni kimand nandi, ni nde tumo yenu, ni gibe ko nutungu di te ningg ni chumbuai nand. Te kin pugrine nge muq quan nganye chumbuai gad. 30 Ni ei wute quan ni nde maru, nge nde oyi musoqne mandi.

31 “Wuti wam pu nandi kin ni yumbo buagi qi pe kin di wam kin ningg yumbui, wuti qi pe gri nandi kin ni qi pe ye, di ni qi pe kin yumbo te ningg wand nand. Wuti nginy tu wam pu nandi kin ni yumbo buagi qi pe kin di wam kin ni yumbui. 32 Ni yumbo nuqond di nutungu kin te ningg simbe nand, pudi wute ni simbe nand kin te rutungu segi. 33 Ninge rutungu ye ni te kin ningg God ningg wand te nganyene puq rind ye. 34 Te pugri God wuti tiqi nundog nandi ye te Ququ musoq musoq neng segi, pugri bu ni God ningg wand simbe nand. 35 God ni wo quan nganye yawo nirang righe, di yumbo buagi ni nde si pe ni rundo. 36 Wute ni wo nei rimbig ye ni ris ris te kin ris, pudi ninge ni wo nari kin pugrine puq ren segi ye ni ris ris te kin ris segi, te pugri God ni ker nuany di ni mai te wuse wuse te kin wuse ye.”

Copyright information for `KMS